Engelsk-polsk oversættelse af "most of what"

EN

"most of what" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "most of what" i kontekst.

Lignende oversættelser "most of what" på polsk

most substantiv
most adverbium
many adverbium
many pronomen
of præposition
Polish
what pronomen
what interjektion
Polish

Eksempelsætninger "most of what" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishSo in other words, we know most of what we know about regret by the study of finance.
Innymi słowy, większość z tego, co wiemy o żalach, wiemy z badań nad finansami.
English. - In general, I am very supportive of most of what is in this report.
na piśmie. - Ogólnie rzecz biorąc, popieram większą część przedmiotowego sprawozdania.
EnglishMost of what Ms Panayotopoulos-Cassiotou states in her report is, of course, correct.
Większość informacji zawartych w sprawozdaniu jest oczywiście prawidłowa.
EnglishRegarding the problem of biofuels, we agree with most of what you said.
Co się tyczy problemu biopaliw, zgadzamy się z większością przedstawionych tu opinii.
EnglishYesterday, David Deutsch, another one who covered most of what I was going to say.
Wczoraj, David Deutsch, kolejny, który pokrył większą część tego, o czym chciałem powiedzieć.
EnglishIn my view, the compromise covers most of what we wanted to achieve at first reading.
Moim zdaniem, kompromis obejmuje większość tego, co chcieliśmy osiągnąć w pierwszym czytaniu.
EnglishAnd most of what we know about regret comes to us out of that domain.
A większa część z tego, co wiemy o żalach pochodzi z tej dziedziny.
EnglishThe CFP has already wiped out most of what ought to have been a great renewable resource.
WPRyb doprowadziła już do wyczerpania większości tego, co powinno stanowić duże odnawialne zasoby.
EnglishMost of what's extracted from our end-of-life stuff, if it makes it to a recycler, are the metals.
Większość tego, co odzyskujemy ze zużytych sprzętów jeśli dostaną się na recykling, to metale.
EnglishAs Parliament has won most of what it had called for, I fully supported this report.
Ponieważ Parlamentowi udało się przeprowadzić większość złożonych propozycji, w pełni poparłam to sprawozdanie.
EnglishAnd, most importantly, what causes the clusters?
Jak daleko sięgają ? I, co najważniejsze, co jest przyczyną ich powstawania ?
EnglishMost importantly, what we're learning is that Nature has provided us a spectacular toolbox.
Najistotniejsze jest jednak to, że dowiedzieliśmy się, że Natura dostarczyła nam wspaniały zestaw narzędzi.
EnglishI agree with most of what has been said today.
Zgadzam się z większością opinii wyrażonych w dzisiejszej debacie.
EnglishHowever, most of what is dealt with in the resolution lies within the political responsibility of the national parliaments.
Jednakże większość poruszanych w niej kwestii należy do kompetencji parlamentów krajowych.
EnglishMost of what we do is subconscious.
Większość czynności, które wykonujemy odbywa się nieświadomie.
EnglishIf you look at most buildings, what you look at is the building, the facade, and it is the building.
Gdy patrzycie na większość budynków, widzicie budynek, fasadę, całość. ~~~ I nagle odsuwamy się jakby, oddzielamy skórę od ciała.
EnglishBut, most importantly, what I would say to you is that the External Action Service is at the service of the whole of the European Union.
Lecz co najważniejsze, Służba Działań Zewnętrznych pozostaje do usług całej Unii Europejskiej.
EnglishSo I wear two hats in most of what I do.
Odgrywam dwie role w większości swoich działań.
EnglishRegarding these highlights, I would like to say what has been done and, most importantly, what needs to be done.
W odniesieniu do tych kwestii chciałbym powiedzieć, co już zrobiono, oraz - rzecz najważniejsza - co trzeba jeszcze zrobić.
EnglishYou have set out most excellently what needs to be done here, and my friend Mrs Gomes has also stated this very clearly.
Znakomicie przedstawili państwo, co trzeba zrobić, a moja koleżanka, pani poseł Gomes, również powiedziała to bardzo jasno.

Andre ord i vores ordbog

English
  • most of what

Tag et kig på den dansk-tyske ordbog af bab.la.