Engelsk-polsk oversættelse af "overriding"

EN

"overriding" polsk oversættelse

EN overriding
volume_up
{adjektiv}

overriding (også: imperative, overarching, paramount, superior)
This must be the overriding priority defining the Commission.
Właśnie to musi być nadrzędnym celem definiującym działania Komisji.
The overriding challenge for the Government - national reconciliation and economic development - is obvious.
Nadrzędne wyzwanie dla rządu - pojednanie narodowe i rozwój gospodarczy - jest oczywiste.
I stress the overriding humanitarian need to allow the agencies to continue with their lifesaving work.
Podkreślam nadrzędną potrzebę humanitarną zezwolenia tym agencjom na dalsze prowadzenie prac ratujących życie.

Synonymer (engelsk) for "overriding":

overriding

Eksempelsætninger "overriding" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIn the meantime, the fight against terrorism will remain our overriding concern.
W międzyczasie walka z terroryzmem pozostanie dla nas najważniejszą sprawą.
EnglishThis must be the overriding priority defining the Commission.
Właśnie to musi być nadrzędnym celem definiującym działania Komisji.
EnglishThe overriding challenge for the Government - national reconciliation and economic development - is obvious.
Nadrzędne wyzwanie dla rządu - pojednanie narodowe i rozwój gospodarczy - jest oczywiste.
EnglishHowever, I, like my previous colleague, are left with an overriding sense of concern in relation to these.
Jednakże podobnie jak przedmówcę, niezmiernie mnie to zafrasowało.
EnglishPassenger safety must be our overriding concern.
Bezpieczeństwo pasażerów musi pozostać naszym naczelnym priorytetem.
EnglishI stress the overriding humanitarian need to allow the agencies to continue with their lifesaving work.
Podkreślam nadrzędną potrzebę humanitarną zezwolenia tym agencjom na dalsze prowadzenie prac ratujących życie.
EnglishThe overriding aim should have been to reform and modernise EU cooperation and make it more effective.
Nadrzędnym celem powinno być zreformowanie i zmodernizowanie współpracy UE i uczynienie jej bardziej efektywną.
EnglishSecondly, the provision on overriding professional confidentiality would need to be worked out in more detail.
Po drugie, postanowienia dotyczące wyłączenia tajemnicy zawodowej muszą zostać dopracowane w szczegółach.
EnglishAre we forgetting that our overriding aim is to encourage the parties to achieve a peaceful two-state solution?
Czy zapominamy, że naszym nadrzędnym celem jest ustanowienie rozwiązania z dwoma pokojowo nastawionymi państwami?
EnglishThe overriding priority is to make importers directly liable for the safety of the products they import.
Nadrzędnym priorytetem jest uczynienie importerów bezpośrednio odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo importowanych przez nich produktów.
EnglishWhen deaths are now being counted in their thousands, it is our overriding duty to ensure the fighting stops immediately.
Teraz, kiedy ofiary liczy się w tysiącach, naszym nadrzędnym obowiązkiem jest zadbanie o natychmiastowe zaprzestanie walk.
EnglishFor European citizens of the 21st century, health and the consumption of good-quality foodstuffs are of overriding importance.
Dla obywateli europejskich żyjących w XXI wieku zdrowie i konsumpcja dobrej jakości środków spożywczych jest kwestią nadrzędną.
EnglishInstead, the overriding priority must be to increase numbers in our police forces, which have been cut back in recent years.
Zamiast tego, zadaniem priorytetowym musi być zwiększenie liczebności naszych sił policyjnych, które w ostatnich latach zostały zredukowane.
EnglishWe know we have little time at our disposal, since our overriding priority is to achieve an agreement in Copenhagen in 2009.
Wiemy, że mamy do dyspozycji bardzo mało czasu, ponieważ naszym nadrzędnym priorytetem jest osiągnięcie porozumienia w Kopenhadze w 2009 roku.
EnglishAnd the overriding goal of the European Council must be to set out a credible way forward which will allow Ireland to ratify as well.
A nadrzędnym celem Rady Europejskiej musi być znalezienie wiarygodnej drogi, która doprowadzi do ratyfikowania traktatu także przez Irlandię.
EnglishHowever, we must deliver our overriding message, which is that Europe will not seek material benefits at the expense of human values.
Jednakże musimy przekazać naszą nadrzędną wiadomość, jaką jest fakt, że Europa nie będzie poszukiwać zysków materialnych kosztem ludzkich wartości.
EnglishThe overriding goal should be to treat intellectual property rights in a manner that allows access to technology at affordable prices.
Najważniejszym celem powinno być traktowanie praw własności intelektualnej w sposób, który umożliwia dostęp do technologii po przystępnych cenach.
EnglishWe should encourage all partners to proceed with the greatest caution and always keep in mind the overriding aim of stabilising the country.
Zachęcamy wszystkich partnerów do postępowania z zachowaniem najwyższej ostrożności oraz brania pod uwagę nadrzędnego celu stabilizacji tego państwa.
EnglishEnvironmentally friendly sustainable economic development and reducing regional disparities are the overriding aim of European regional policy.
Przyjazny dla środowiska zrównoważony rozwój gospodarczy oraz zmniejszenie dysproporcji regionalnych są głównym celem polityki regionalnej Unii Europejskiej.
EnglishNow, the overriding issue is for the Council and the Member States to assume their responsibility to make sure that these rules are properly enforced.
Teraz celem nadrzędnym jest, żeby Rada i państwa członkowskie wypełniły swoje obowiązki, zapewniając, by zasady te zostały odpowiednio wcielone w życie.