Engelsk-polsk oversættelse af "permission"

EN

"permission" polsk oversættelse

volume_up
permission {substantiv}

EN permission
volume_up
{substantiv}

permission (også: clearance, license, licence, go-ahead)
The design was submitted to the relevant authorities of the City of Frankfurt for planning permission.
Projekt przedstawiono władzom Frankfurtu z wnioskiem o pozwolenie na budowę.
Nevertheless, Archie managed to get permission to do this.
Jednak Archiemu udało się zdobyć pozwolenie na zrobienie tego.
Mr Takkula has asked permission to ask a question.
Pan poseł Takkula zwrócił się o pozwolenie na zadanie pytania.
permission
. - Mr President, with your permission, I would like to start my speech in Irish.
Za pana zgodą chciałbym rozpocząć moje przemówienie po irlandzku.
With the kind permission of NZZ Online: www.nzz.ch
Za uprzejmą zgodą NZZ Online: www.nzz.ch
I should like to ask who gave permission for a weapon to be brought into the chamber.
Chciałbym zapytać, kto wydał zgodę na wniesienie broni do Izby.
Permission was given for it to go through on that basis.
Na tej podstawie wydane zostało zezwolenie na przepłynięcie.
dawać komuś zezwolenie na zrobienie czegoś
If permission is granted, we must be sure that Russia really does commit to the matter in question and initiates the necessary measures.
Jeśli zezwolenie zostanie wydane, musimy zagwarantować, że Rosja wniesie odpowiedni wkład i wprowadzi konieczne środki.

Synonymer (engelsk) for "permission":

permission

Eksempelsætninger "permission" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWith your permission now, Mr President, I should like to reply to Oral Question.
Za pana pozwoleniem, panie przewodniczący, chciałbym odpowiedzieć na pytanie ustne.
EnglishSpending someone else's without their permission is not budgeting, it is theft.
Wydatkowanie środków należących do kogoś innego nie jest budżetowaniem, lecz kradzieżą.
EnglishIf I go to the doctor in Stockholm today I do not need to ask permission or to pay money.
Kiedy dzisiaj idę do lekarza w Sztokholmie, nie muszę pytać o zgodę czy płacić.
EnglishWith your permission I would like to give the following statement on behalf of the Council.
Za pańskim pozwoleniem chciałbym złożyć następujące oświadczenie w imieniu Rady.
EnglishOnly they first have to obtain a piece of paper giving them permission for that.
Muszą tylko najpierw uzyskać papier zezwalający im na zrobienie tego.
EnglishBecause presently the politicians do not have permission to do what needs to be done.
Bo teraz politycy nie mają pozwolenia na robienie tego co jest konieczne.
EnglishWhen you set a collection to Public, everyone gets permission to access the collection.
Gdy ustawisz kolekcję jako publiczną, każda osoba uzyska prawo dostępu do tej kolekcji.
EnglishTherefore, with your permission, I should like to put a specific question to the Commissioner.
Dlatego, za pani przyzwoleniem, chciałabym zadać konkretne pytanie komisarzowi.
EnglishThe film, without his permission or even knowledge at first, found its way onto the Internet.
Film, bez jego pozwolenia, a wcześniej nawet wiedzy, znalazł się w Internecie.
EnglishFreedom, which means without permission from anyone, the ability to create.
Wolności, która oznacza niewymagającą pozwolenia zdolność kreowania.
EnglishThey give permission, and we get about 40 or 50 concerts a day.
Udostępniają nam swoje materiały, codziennie dostajemy około 40 - 50 koncertów.
EnglishMr President, with your permission, we will also move to defer Mr Berman's report.
Panie przewodniczący! Za pana przyzwoleniem, chcemy także odroczyć sprawozdanie pana posła Bermana.
EnglishEvery single use therefore requires permission; without permission, you are a trespasser.
Każde użycie kultury wymaga pozwolenia. ~~~ Bez niego łamiemy prawo.
EnglishI should like to ask who gave permission for a weapon to be brought into the chamber.
Chciałbym zapytać, kto wydał zgodę na wniesienie broni do Izby.
EnglishThis setting limits access to only people to whom you give permission.
To ustawienie powoduje ograniczenie dostępu tylko do tych osób, którym przyznano uprawnienia.
EnglishGoogle Chrome never shares your location without your permission.
Google Chrome nigdy nie udostępnia Twojej lokalizacji bez Twojej zgody.
EnglishWith your permission, I would also like to mention an anniversary which is important to me personally.
Pozwólcie państwo, że wspomnę jeszcze o ważnej dla mnie osobiście rocznicy.
EnglishIn order to survive we need to give permission for quota increases now.
Aby przeżyć, musimy natychmiast zezwolić na zwiększenie kwot.
EnglishWe hear of organs being harvested from executed persons, whose permission has not been sought.
Słyszymy o pobieraniu organów od skazańców po wykonaniu kary śmierci - nikt ich o zgodę nie pyta.
English(CS) I voted against the report and, with your permission, I would now like to state my reasons for doing so.
(CS) Głosowałem przeciwko sprawozdaniu i pozwolicie państwo, że wyjaśnię swoje powody.