Engelsk-polsk oversættelse af "to proceed"

EN

"to proceed" polsk oversættelse

EN to proceed
volume_up
[proceeded|proceeded] {verbum}

The EU should proceed in such a way as to prevent this from happening.
UE powinna postępować tak, by zapobiec realizacji takiego scenariusza.
We will proceed as it is on the order paper.
Będziemy postępować zgodnie z dokumentem w sprawie porządku głosowania.
We have to proceed in a technical way, based on the best scientific expertise.
Musimy postępować zgodnie z kanonami techniki, w oparciu o najlepszą dostępną wiedzę naukową.
to proceed (også: to go)
volume_up
przebiegać [przebiegam|przebiegałbym] {refl.vb.} (dokonać się)
We need to hear how the operations in the UN Human Rights Council are proceeding.
Musimy teraz dowiedzieć się, jak przebiegają działania w Radzie Praw Człowieka ONZ.
Changing international treaties is difficult and proceeds far too slowly.
Zmiana międzynarodowych traktatów jest skomplikowana i przebiega zdecydowanie zbyt wolno.
This is how European integration proceeds: in fits and starts and in small steps.
Tak przebiega europejska integracja: zrywami i małymi kroczkami.
The European Parliament proceeds to a formal vote of approval for the ten new Commissioners from the new member states during its last part-session of the current legislature.
Podczas ostatniego posiedzenia obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego następuje formalne zatwierdzenie 10 komisarzy z nowo przyjętych państw członkowskich.
to proceed (også: to go)
volume_up
przebiec {vb.} (dokonać się)
to proceed
to proceed (også: to go)
volume_up
przebiegnąć {refl. vb.} (dokonać się)
to proceed (også: to get ahead, to progress)
It is, of course, too early to comment on this recent round of talks, but we hope that both sides will proceed in a constructive manner.
Oczywiście jest zbyt wcześnie, aby komentować tę ostatnią rundę rozmów, mamy jednak nadzieję, że obie strony będą konstruktywnie posuwać się do przodu.
to proceed
volume_up
procedować {refl.vb.}
If there are no objections, we shall proceed as suggested.
Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, to będziemy procedować zgodnie z tą sugestią.
I think it would be more helpful for us if we were to proceed that way around.
Sądzę, że byłoby to dla nas bardziej pomocne, gdybyśmy mogli procedować w odwrotnej kolejności.
We think that there are a lot of workshops and that we have to proceed as rapidly and expeditiously as possible in this direction.
Sądzimy, iż stworzyła ona wiele warsztatów, zaś my musimy procedować możliwie jak najszybciej i najsprawniej expeditiously w tym kierunku.

Eksempelsætninger "to proceed" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIt would help organisations to proceed more easily from ISO to EMAS standards.
Pomógłby on organizacjom w łatwiejszym przejściu ze standardów ISO do norm EMAS.
EnglishI will therefore proceed directly to those speaking on behalf of the groups.
W związku z czym przejdę bezpośrednio do przemówień w imieniu poszczególnych grup.
EnglishSome Member States proceed with great vigour, while others are very sluggish.
Niektóre państwa członkowskie działają z dużą energią, podczas gdy inne się ociągają.
EnglishThat is why it is important to proceed with the multilateral Doha negotiations.
Dlatego istotne jest kontynuowanie wielostronnych negocjacji dauhańskich.
EnglishOnly then can the Commission proceed to another decision and another course of action.
Dopiero wówczas Komisja może przejść do następnej decyzji i innego trybu działania.
EnglishOn this basis we shall then be able to proceed with further activities.
Na tej podstawie powinniśmy być później w stanie kontynuować dalszą działalność.
EnglishWe shall now proceed to the speeches, which must not last longer than one minute.
Przechodzimy teraz do wystąpień, które nie mogą trwać dłużej niż minutę.
EnglishCommissioner Kallas has already mentioned how we want to proceed in the coming months.
Komisarz Kallas już wspomniał, jak zamierzamy działać w ciągu nadchodzących miesięcy.
EnglishLadies and gentlemen, we will now proceed to the explanations of vote.
Panie i panowie! Teraz przejdziemy do wyjaśnień dotyczących sposobu głosowania.
EnglishI am not sure how to proceed for the fact is that we made a mistake in the resolution.
Nie mam pewności, jak należy postąpić, ponieważ popełniliśmy błąd w treści rezolucji.
EnglishWe have to wait for the Irish Government to tell us how they think we should proceed.
Musimy czekać, aby rząd irlandzki nam powiedział, jak według niego powinniśmy postąpić.
EnglishIn order to proceed with resetting your password, you'll need to stop making login attempts.
Aby kontynuować proces resetowania hasła, musisz zaprzestać prób logowania się.
EnglishThe EU must retain its leading role and clearly show determination to proceed.
UE musi utrzymać swoją czołową pozycję i wyraźnie pokazać swoją determinację w działaniach.
EnglishWe should therefore proceed with great caution when it comes to visa policy.
Musimy więc działać z ogromną rozwagą, jeśli chodzi o politykę wizową.
EnglishThere is not time for everybody because we must proceed to the vote.
Dla wszystkich nie wystarczy czasu, ponieważ musimy przeprowadzić głosowanie.
EnglishEveryone involved has a duty to ensure that logistics operations proceed smoothly.
Każdy podmiot działający w tym sektorze ma obowiązek zapewnić płynność działań logistycznych.
EnglishAt this point, we are assessing what has been achieved and how to proceed.
Na obecnym etapie dokonujemy oceny tego, co osiągnęliśmy oraz sposobów dalszego działania.
EnglishI believe it is important that the Commission and the Presidency proceed with more caution.
Moim zdaniem ważne jest, by Komisja i prezydencja postępowały z większą ostrożnością.
EnglishI call on the Commission to proceed at once with preparation of the proposal on this issue.
Wzywam Komisję do natychmiastowego rozpoczęcia przygotowywania wniosku w tej sprawie.
EnglishPlease may we therefore proceed with the vote as you have proposed.
Dlatego proszę, żebyśmy kontynuowali głosowanie, zgodnie z pańskim wnioskiem.