EN proceedings
volume_up
{substantiv}

1. jura

proceedings
Will it initiate proceedings against Greece before the Court of Justice?
Czy zostanie wszczęte postępowanie przeciwko Grecji przed Trybunałem Sprawiedliwości?
Proceedings before the Court of Justice (Amendment of Rule 121) (
Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości (zmiana art. 121 Regulaminu) (
No proceedings were taken and the whole thing was abandoned.
Nie zostało wszczęte żadne postępowanie, a cala sprawa została zaniechana.

Synonymer (engelsk) for "proceedings":

proceedings
proceeding

Eksempelsætninger "proceedings" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe declaration of initiation of rehabilitation proceedings also has to state:
Oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego powinno również obejmować:
EnglishThe language barrier and cost of the proceedings represent additional obstacles.
Nie bez znaczenia jest tu też bariera językowa oraz koszty postępowania.
EnglishWe want to continue taking the same care with our records of proceedings.
Chcielibyśmy zachować taką samą ostrożność względem zapisów naszych posiedzeń.
EnglishThe European Union generally respects the court proceedings of third countries.
Unia Europejska respektuje na ogół postępowania sądowe państw trzecich.
EnglishWhy did the Commission make no mention of these infringement proceedings in its reply?
Dlaczego Komisja nie wspomniała w odpowiedzi o tym postępowaniu w sprawie uchybienia?
EnglishI hope that the proceedings in Brazil will be concluded very quickly.
Mam nadzieję, że proces toczący się w Brazylii zakończy się w najbliższym czasie.
EnglishTransparency of the proceedings of Union institutions, bodies, offices and agencies
Przejrzystość prac instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii
EnglishThe Commission cannot initiate legal proceedings on a judgment of intent.
Komisja nie może wszcząć postępowania sądowego na podstawie oceny zamiarów.
EnglishThis committee made suggestions and numerous court proceedings were also initiated.
Komisja przedstawiła propozycje, wszczęto również postępowania sądowe.
EnglishAccordingly, the accuser brought the criminal proceedings against Tamás Deutsch.
W związku z tym skarżący wytoczył Tamásowi Deutschowi proces karny.
EnglishA question was put forward as to how many infraction proceedings are currently under way.
Padło pytanie dotyczące liczby toczących się aktualnie postępowań w sprawie naruszeń.
EnglishThese rules will make criminal proceedings quicker and more efficient.
Zasady te zwiększą efektywność i szybkość prowadzenia postępowania karnego.
EnglishThe family knew well in advance that eviction proceedings would be taken.
Rodzina ta wiedziała ze znacznym wyprzedzeniem, że podjęte zostaną działania eksmisyjne.
EnglishThe system contains data on missing persons, stolen goods and judicial proceedings.
System zawiera dane o zaginionych osobach, skradzionych towarach oraz dochodzeniach sądowych.
EnglishI therefore call once again for action to be taken and for proceedings to be initiated.
Dlatego ponownie nawołuję do podjęcia działań i wszczęcia postępowania.
EnglishI am just wondering why the two have been divorced at this stage in the proceedings.
Zastanawiam się, dlaczego rozdzielono je na tym etapie postępowania.
EnglishThis also goes for documents relating to proceedings in litigation.
To samo odnosi się do dokumentów będących przedmiotem postępowania sądowego.
EnglishThe debate which we are now ending was, certainly, the most important item of our proceedings.
Debata, którą właśnie kończymy, była na pewno najważniejszym punktem naszych obrad.
EnglishSuspects and defendants have rights both as people and as parties to proceedings.
Podejrzanym i oskarżonym przysługują prawa zarówno jako osobom, jak i jako stronom postępowania.
EnglishThe European Parliament and national Parliaments shall be kept informed of the proceedings.
Parlament Europejski jak również parlamenty narodowe są informowane o pracach komitetu.