Engelsk-polsk oversættelse af "regards"

EN

"regards" polsk oversættelse

EN

regards

volume_up
The Arab revolutions have barely shaken off the yoke of their own despots and now foreign tyrants are sending them their regards.
Arabskie rewolucje ledwie doprowadziły w tych krajach do zrzucenia jarzma tamtejszych tyranów, a już obcy despoci przesyłają im pozdrowienia.

Eksempelsætninger "regards" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAnnual accounts of certain types of companies as regards micro-entities (debate)
Bilans roczny niektórych form spółek w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw (debata)
EnglishDeposit-guarantee schemes as regards the coverage level and the payout delay (
Systemy gwarancji depozytów w zakresie wysokości pokrycia oraz terminu spłaty (
EnglishWith regards to the content, each of us likes and dislikes certain aspects of it.
Co się zaś tyczy treści, każdemu z nas pewne aspekty odpowiadają, a inne nie.
EnglishAs regards us, many Members of the European Parliament have practiced sport.
Jeżeli chodzi o posłów do Parlamentu Europejskiego, wielu z nas uprawiało sport.
EnglishAs regards communication by the European Union, the Commission is also taking steps.
W odniesieniu do komunikatu Unii Europejskiej, Komisja też podejmuje działania.
EnglishTheir opinion is certainly also crucial, as regards their relations with Russia.
Ich opinia dotycząca stosunków z Rosją jest także z pewnością bardzo ważna.
EnglishFirst, as regards the accounts, I am told that this is an unqualified opinion.
Po pierwsze, co się tyczy rozliczeń, powiedziano, że jest to opinia bez zastrzeżeń.
EnglishAs regards financial regulation, I have one piece of bad news and two of good news.
Jeśli chodzi o rozporządzenie finansowe to mam jedną złą nowinę i dwie dobre.
EnglishEurope is increasingly lagging behind as regards research and development too.
Europa pozostaje coraz bardziej w tyle również w dziedzinie badań i rozwoju.
EnglishThe European Union will fulfil its commitments as regards the negotiations under way.
Jeśli chodzi o toczące się negocjacje, Unia Europejska wypełni swoje zobowiązania.
EnglishAmbitious, firstly, as regards the reduction of our ecological footprint.
Przede wszystkim ambitne pod względem zmniejszenia naszego wpływu na środowisko.
EnglishWe cannot make any political concessions as regards the upholding of these standards.
Nie możemy iść na żadne ustępstwa polityczne, jeśli chodzi o utrzymanie tych norm.
EnglishAs regards the Galileo project, there is not to be any increase in its funding.
Jeśli chodzi o projekt Galileo, niedopuszczalne jest jakiekolwiek zwiększenie budżetu.
EnglishThis is serious, both on grounds of principle and as regards practical consequences.
Jest to poważna sprawa, zarówno pod względem zasad, jak i praktycznych konsekwencji.
EnglishIt would be helpful to gain some reassurances from the Commission in these regards.
Dobrze by było uzyskać w tym zakresie jakieś zapewnienie ze strony Komisji.
EnglishIt is true that the situation is unsatisfactory as regards both SIS II and VIS.
To prawda, że sytuacja jest niezadowalająca, jeśli chodzi o SIS II i VIS.
EnglishWe have if fact now received new mandates as regards issues of nuclear safety.
Dysponujemy teraz nowymi mandatami związanymi z problematyką bezpieczeństwa jądrowego.
EnglishOtherwise it does not make any sense as regards what the controversy is.
W innym przypadku ustęp ten nie ma sensu, jeśli chodzi o to, czego dotyczy spór.
EnglishI wanted to say that there are two things we can do as regards natural disasters.
Chciałem powiedzieć, że w sprawach klęsk żywiołowych mamy dwa działania.
EnglishWe have many opinions as regards the direction our activities should take.
Wśród nas jest wiele opinii, w którym kierunku te działania powinny zmierzać.