Engelsk-polsk oversættelse af "to retain"

EN

"to retain" polsk oversættelse

EN to retain
volume_up
[retained|retained] {verbum}

We must retain the competitiveness of this European industry.
Musimy utrzymać konkurencyjność tego europejskiego sektora.
The EU must retain its leading role and clearly show determination to proceed.
UE musi utrzymać swoją czołową pozycję i wyraźnie pokazać swoją determinację w działaniach.
For this reason, we must retain this integrated approach for the entire European Union.
Dlatego musimy utrzymać to zintegrowane podejście na szczeblu całej Unii Europejskiej.
to retain (også: to arrest, to gum up, to halt, to hold)
volume_up
zatrzymać {refl. vb.}
It is important that this programme retains its funding in full.
Jest istotne, aby w tym programie zatrzymać pełną kwotę funduszy.
Izali Bóg zatrzyma gniew na wieczność?
The situation is complicated by the Government's decision to retain payments to the second pension tier.
Sytuację utrudnia decyzja rządu dotycząca zatrzymania wpłat na drugi filar emerytalny.
Those countries that have legal limits below this will retain them.
Kraje, które mają niższe ograniczenia prawne, będą je utrzymywać.
I think there are no longer sufficient reasons to retain the system of sanctions in dealings with Belarus.
Uważam, że nie ma już wystarczających powodów, by utrzymywać system sankcji w stosunkach z Białorusią.
The implant may not be retained in a proportion (1.2 %) of treated bitches.
Implant może się nie utrzymywać u pewnego odsetka (1, 2 %) suk poddanych terapii.
Secondly, we should retain market intervention instruments, for instance storing ...
Po drugie powinniśmy pozostawić instrumenty interwencji rynkowej, np. przechowywanie (...)
We also need to retain the option of military intervention in this situation.
W tej sytuacji musimy również pozostawić sobie możliwość dokonania interwencji wojskowej.
It is also good that we are in agreement that Articles 5 and 6 should be retained.
To dobrze również, że zgadzamy się co do tego, iż art. 5 i 6 należy pozostawić.
to retain (også: to dump, to keep, to leave, to let)
volume_up
zachować {refl. vb.}
And many more Member States wish to retain the option of using it in the future.
A dużo więcej chce zachować możliwość stosowania jej w przyszłości.
In view of its nature, Parliament should retain its autonomy, however.
Parlament jednak ze względu na swój charakter powinien zachować autonomię.
We will have greater opportunities to retain our quality of life in Europe.
Będziemy mieli więcej możliwości, aby zachować naszą jakość życia w Europie.

Eksempelsætninger "to retain" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishOnly this will allow us to retain territorial and social cohesion within the EU.
Tylko ona pozwoli na zachowanie spójności terytorialnej i społecznej wewnątrz Unii.
EnglishAnd the more unequal societies are more likely also to retain the death penalty.
A im więcej nierówności w społeczeństwie, tym większa skłonność do stosowania kary śmierci.
EnglishAn alternative solution could be to retain only one production site.
Alternatywnym rozwiązaniem mogłoby być zachowanie jednego z miejsc wytwarzania.
EnglishThis fund is intended to be used for rural areas to retain or restore their population.
Fundusz ten ma pomagać obszarom wiejskim w zachowaniu lub przywróceniu liczby ludności.
EnglishQuite astonishingly, the PPE Group voted solidly to retain the agreement.
Co dziwne, grupa PPE zagłosowała jednogłośnie za utrzymaniem tej umowy.
EnglishIt is important for foods to retain their natural character to the greatest possible extent.
Ważne jest, aby żywność zachowała w jak największym zakresie swój naturalny charakter.
EnglishIt is essential for maritime safety that we retain the maritime package as a whole.
Z punktu widzenia bezpieczeństwa na morzu istotne jest, abyśmy utrzymali pakiet morski w całości.
EnglishWe must consistently uphold the right of minorities to retain and develop their culture.
Musimy konsekwentnie stać na straży praw mniejszości do zachowania i rozwoju własnej kultury.
EnglishAbove all, the EU needs to retain the trust of European farmers.
Przede wszystkim UE musi nadal cieszyć się zaufaniem rolników europejskich.
EnglishTherefore, we call on Parliament to retain these important provisions.
Dlatego apelujemy do Parlamentu o utrzymanie tych ważnych przepisów.
EnglishThis is what we would love students to retain, even if they don't go into mathematical fields.
Chcielibyśmy, by uczniom zapadło to w pamięć, nawet jeśli nie będą studiować matematyki.
EnglishEurope's potential for growth is too low, however, and will not enable it to retain its position.
Jednak jej potencjał wzrostowy jest za niski i nie gwarantuje utrzymania tej pozycji.
EnglishTo retain protection against tetanus, horses need to be revaccinated.
W celu utrzymania odporności konie powinny być zaszczepione ponownie.
EnglishAs of the end of 2009, governments in 43 countries, retain this measure, including one in Europe.
Pod koniec 2009 roku środek ten stosowały rządy 43 państw, w tym jednego europejskiego.
EnglishWe must all take steps to retain jobs in our home countries.
Musimy podjąć wszelkie możliwe kroki w celu ratowania miejsc pracy w naszych krajach.
EnglishWe retain this information beyond 90 days in aggregate form only.
Po 90 dniach te informacje są zachowywane tylko w formie zagregowanej.
EnglishIt is important for Turkey to retain this understanding.
Dla Turcji ważne jest to, by UE nadal odnosiła się do tej kwestii ze zrozumieniem.
EnglishIt is absolutely vital for the Bank to retain its triple A rating; that guarantee is extremely useful.
Bezwzględnie konieczne jest, aby bank zachował rating AAA; jest to bardzo przydatne.
EnglishI think that this is what we should retain from today's report.
Uważam, że tę myśl z dzisiejszego sprawozdania powinniśmy zapamiętać.
EnglishIn Europe, we play a fairly leading role in this, but we need to ensure that we also retain this leading role.
W Europie w zasadzie odgrywamy wiodącą rolę, ale musimy zadbać o jej utrzymanie.