EN run-down
volume_up
{substantiv}

Synonymer (engelsk) for "run-down":

run-down

Eksempelsætninger "run-down" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIs it a concern that we might run down health services in Member States?
Czy chodzi o to, że moglibyśmy ograniczyć usługi zdrowotne w państwach członkowskich?
EnglishHe brought streams also out of the rock, And caused waters to run down like rivers.
Wywiódł strumienie ze skały, a uczynił, że wody ciekły jako rzeki.
EnglishFor its own good, though, the EU should run down this considerable dependence as quickly as possible.
Dla własnego dobra UE powinna jednak jak najszybciej zredukować tę poważną zależność.
EnglishFossil sites run up and down both lengths of that lake basin, which represents some 20,000 square miles.
Stanowiska skamielin biegną wzdłuż jeziora, na obszarze ok. 52.000 km kwadratowych.
EnglishOur aim was not to discredit or run down the region.
Naszym celem nie było zdyskredytować regionu ani skrytykować go.
Englishand, when you had to go look for a child, hang wash on the line, or run down to the grocery store on the corner,
lub, gdy trzeba było odszukać zagubione dziecko rozwiesić pranie czy pobiec do spożywczego na rogu,
EnglishWell, I think you guys can definitely rebuild in areas... that are already run-down instead of tearing up new land.
Myślę, że spokojnie możecie budować się na terenach...... które zostały już zniszczone, zamiast ciągle niszczyć nowe.
Englishand let them make haste, and take up a wailing for us, that our eyes may run down with tears, and our eyelids gush out with waters.
Niech się pospieszą, a niech uczynią nad nami narzekanie, aby oczy nasze łzy wylewały, a powieki nasze opływały wodą.
EnglishDo not apply an excessive amount of solution at any one spot, as that could cause some of the product to run down the animal's side.
Nie wyciskaj zbyt dużej ilości preparatu w jednym miejscu, gdyż może spowodować to spływanie jego po boku zwierzęcia.
EnglishThe fight against poverty is a struggle to improve the run-down districts found in all the major European cities.
Walka z ubóstwem jest walką na rzecz poprawy warunków życia w zniszczonych dzielnicach, jakie można znaleźć w każdym większym europejskim mieście.
EnglishWe should develop the agricultural industry instead of tending to run it down, which has been the case in politics in recent years.
Powinniśmy rozwijać przetwórstwo rolne zamiast zmierzać do jego ograniczenia, co czyniono na poziomie polityki w ostatnich latach.
EnglishPush the plunger down slowly, directing the needle toward the side of the vial to allow the liquid to run down the inside of the vial.
Naciskać powoli tłok strzykawki, kierując koniec igły bezpośrednio w stronę wewnętrznej ścianki fiolki tak, aby płyn spłynął po wewnętrznej ściance fiolki.
EnglishHowever, due to the run-down infrastructure and for other technical reasons, district heating is far more expensive than individual heating.
Jednakże, ze względu na wymagającą remontu infrastrukturę oraz inne przyczyny techniczne, ogrzewanie komunalne jest o wiele droższe niż ogrzewanie indywidualne.
EnglishThey move into a run-down house in the ‘centre’ – but the name itself is not dropped, for central Berlin is still a nameless district that has not yet been inflated into an iconography.
Wprowadzają się do podupadłego domu w centrum Berlina – nazwa się nie pojawia, bo środek miasta wciąż nie ma nazwy i nie stał się jeszcze ikoną.
EnglishScissors are your clothes, glasses enable you to see things and keep you from being eaten by cheetahs or run down by automobiles, and books are, after all, your education.
Nożyce są twoimi ubraniami. ~~~ Okulary pozwalają widzieć i chronią przed pożarciem przez gepardy lub wpadnięciem pod samochód. ~~~ Książki to przecież nasze wykształcenie.
EnglishBut if ye will not hear it, my soul shall weep in secret for [your] pride; and mine eye shall weep sore, and run down with tears, because Jehovah's flock is taken captive.
A jeźliż tego słuchać nie będziecie, w skrytościach płakać będzie dusza moja dla pychy waszej, a płacząc płakać będzie, i wyleje oko moje łzy, bo pojmana będzie trzoda Pańska.
EnglishOur navies have been run down and we are frightened to act lest we fall foul of some aspect of human rights legislation, or become embroiled in lengthy judicial procedures.
Nasze floty wojenne są osłabione, a my boimy się działać, abyśmy nie wyłamali się spod jakiegoś aspektu praw człowieka albo nie uwikłali się w przedłużające się procedury sądowe.