EN scan
volume_up
{substantiv}

1. generel

scan (også: check-up, checkup)
This scan will show exactly where the radioactivity is inside the organ and the body.
Skan pokazuje dokładnie radioaktywność w obrębie narządu i organizmu.
The scan of today takes up about 800 books, or 20 gigabytes.
Dzisiejszy skan zajmuje do 800 książek lub 20 gigabajtów.
This is a scan through the human forearm.
Tu widzimy skan ludzkiego przedramienia.
Antivirus software also allows you to scan your entire computer for malware.
Programy antywirusowe umożliwiają ponadto skanowanie całego komputera w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania.
T1 -weighted scanning sequences are particularly suitable for contrast-enhanced examinations.
Do badań ze wzmocnieniem kontrastowym szczególnie przydatne jest skanowanie w sekwencji T1.
Skanowanie progresywne
One MRI scan costs 10 times what a digital mammogram costs.
Jedno badanie rezonansem kosztuje 10 razy więcej niż cyfrowy mammogram.
Scanning may start immediately after the VASOVIST injection.
Badanie może się rozpocząć bezpośrednio po wstrzyknięciu preparatu VASOVIST.
The scanning may take place 2-4 hours after injection of NeoSpect.
Badanie scyntygraficzne należy rozpocząć pomiędzy 2 a 4 godziną od podania preparatu NeoSpect.
It's both 3D scanning in real time and motion capture.
To jest zarówno skanowanie w trójwymiarze w czasie rzeczywistym, jak i motion capture [analiza ruchów pod dalszą animację].
Here's the scanner going through, scanning the wound.
Mamy tu skaner wykonujący analizę rany.

2. medicin

Synonymer (engelsk) for "scan":

scan

Eksempelsætninger "scan" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishYour doctor will then take a picture (scan) of your lungs using a special camera.
Następnie, stosując specjalne urządzenie, lekarz wykonuje zdjęcia (scyntygram) płuc.
EnglishAt right, an image from an Axis network camera using progressive scan technology.
Z prawej, obraz z kamery sieciowej Axis z użyciem technologii progresywnego skanowania.
English0.25 mg of LeukoScan will be labelled with 740-1110 MBq of technetium.
LeukoScan w dawce 0, 25 mg zostanie oznakowany za pomocą 740- 1110 MBq technetu.
EnglishThis scan will show exactly the distribution of the radioactivity within the body.
Zdjęcia wykażą dokładnie miejsca gromadzenia radioaktywności w tkankach.
EnglishLeukoScan is used to determine the presence of infections in long bones.
LeukoScan jest stosowany, aby określić obecność zakażenia w kościach długich.
EnglishHAMA titers should be determined before repeated administration of LeukoScan.
Miano HAMA powinno zostać określone przed ponownym podaniem LeukoScan.
EnglishLeukoScan [ 99mTc ] can be stored at room temperature after formulation.
LeukoScan [ 99mTc ] może być przechowywany po przygotowaniu w temperaturze pokojowej.
EnglishLeukoScan is reconstituted with 0.5 ml isotonic sodium chloride injection.
LeukoScan jest odtwarzany w 0, 5 ml izotonicznego roztworu chlorku sodu do wstrzykiwań.
EnglishAnd the cardiac PET scan shown on the lower left, the blue means no blood flow.
Rok później – pomarańczowy i biały oznacza maksymalny przepływ krwi.
EnglishThe active substance in LeukoScan, sulesomab, is a monoclonal antibody.
Substancja czynna w preparacie LeukoScan, sulesomab, jest przeciwciałem monoklonalnym.
EnglishLeukoScan is a vial containing a powder to be made into a solution for injection.
LeukoScan to fiolka zawierająca proszek, z którego przygotowuje się roztwór używany do wstrzykiwań.
EnglishI went in for the CAT scan, and it turns out there were five of these things in both my lungs.
Poszedłem na tomografię i okazało się, że w obu płucach miałem pięć guzów.
EnglishLeukoScan is radiolabelled by mixing it with a solution of radioactive technetium (99mTc).
LeukoScan jest znakowany poprzez zmieszanie go z roztworem radioaktywnego technetu (99mTc).
EnglishLeukoScan 0.31 mg, powder for solution for injection sulesomab
LeukoScan 0, 31 mg proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań sulesomabu
EnglishYour doctor will prepare the LeukoScan and the radioactive isotope technetium in a volume of 1.5 ml.
Lekarz przygotuje LeukoScan i radioaktywny izotop technetu w objętości 1, 5 ml.
EnglishIP cameras use progressive scan in which the entire image is scanned on every pass.
Kamery IP używają progresywnego skanowania w którym cały obraz jest skanowany na każdym przejściu.
EnglishSuomi/ Finland ScanVet Eläinlääkkeet Oy Puh/ Tel: + 358 (0)3 630 3100
Suomi/ Finland ScanVet Eläinlääkkeet Oy Puh/ Tel: + 358 (0) 3 630 3100
EnglishLeukoScan is used in patients with suspected infection of the bone called osteomyelitis.
LeukoScan jest stosowany u pacjentów z podejrzeniem choroby zwanej zapaleniem szpiku kostnego.
EnglishThey recommended that LeukoScan be given marketing authorisation.
Komitet zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczeniu do obrotu dla preparatu LeukoScan.
EnglishAXIS M3011 provides VGA resolution video, using progressive scan technology.
Kamera AXIS M3011 oferuje rozdzielczość VGA oraz wykorzystuje technologię skanowania progresywnego.