Engelsk-polsk oversættelse af "significant"

EN

"significant" polsk oversættelse

EN significant
volume_up
{adjektiv}

significant (også: important)
volume_up
ważne {adj.}
Significant and relevant results were obtained in some of these studies.
Uzyskano istotne i ważne klinicznie wyniki w niektórych spośród tych badań.
I think it is very worthwhile reiterating some of the significant features of the agreement.
Uważam, że warto ponownie przytoczyć niektóre ważne cechy przedmiotowej umowy.
It was therefore a significant discharge and we have had to exact dialogue.
Dlatego też jest to ważne absolutorium i musieliśmy skonkretyzować nasz dialog.
significant (også: compelling, consequential, crucial, essential)
volume_up
ważny {adj. m}
For this reason, these statistics represent a significant element of policy making.
Dlatego statystyki te stanowią ważny element kształtowania polityki.
This will represent a further significant step towards full membership of the European Union.
Będzie to kolejny ważny krok dopełniający członkostwo w Unii Europejskiej.
Latin America is a significant partner for the EU, even without the Cuban regime.
Ameryka Łacińska to ważny partner dla UE, nawet bez kubańskiego reżymu.
significant (også: important)
volume_up
ważna {adj. f}
This significant principle has been established by the European Court of Justice.
ważną zasadę ustanowił Europejski Trybunał Sprawiedliwości.
Europe's ambition is to be a significant international actor.
Europa ma ambicję odgrywać ważną rolę na scenie międzynarodowej.
However, I feel that EU institutions could also play a significant role.
Odnoszę jednak wrażenie, że instytucje UE również mogą odgrywać bardzo ważną rolę.
significant (også: influential, knowing, material, meaningful)
volume_up
znaczący {adj. m}
It is a significant contribution to the issue of justice in the EU.
Stanowi to znaczący wkład w kwestię sprawiedliwości w Unii Europejskiej.
The latter are a significant component of the carriers' operational costs.
Mają one bowiem znaczący udział w kosztach operacyjnych przewoźników.
We made significant progress both in energy security and climate protection.
Uczyniliśmy znaczący postęp w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony klimatu.
significant
There are also some significant parameters which are interpreted incorrectly.
Niektóre znaczące parametry są również odczytywane w niewłaściwy sposób.
Madam President, the rapporteur has produced a significant report.
Sprawozdawca przedstawił nam znaczące sprawozdanie.
Some countries have significant reserves which they continue to restrict to export.
Niektóre kraje posiadają znaczące rezerwy, których eksport nadal ograniczają.
significant (også: considerable)
There are significant differences in tax regimes and accounting standards.
Istnieją znaczne różnice między systemami podatkowymi i standardami rachunkowości.
That is why we have come up with a significant simplification of EU legislation.
Z tego właśnie powodu zaproponowaliśmy znaczne uproszczenie prawodawstwa UE.
Of course, there have been significant improvements but there are also significant gaps.
Faktem jest, że dokonaliśmy dużego postępu, nadal jednak pozostały znaczne różnice.
significant (også: considerable)
volume_up
znaczna {adj. f}
A significant amount of the College's total budget contains irregularities.
Znaczna część całkowitego budżetu Kolegium zawiera nieprawidłowości.
. - A significant part of the European population lives in the coastal regions.
. - Znaczna część ludności europejskiej mieszka w regionach przybrzeżnych.
There have been significant improvements recently in the European Union in that regard.
Pod tym względem nastąpiła niedawno w Unii Europejskiej znaczna poprawa.
significant (også: appreciable, considerable, meaningful, rich)
volume_up
znaczny {adj. m}
This report is a significant contribution to a truly efficient control system.
Przedmiotowe sprawozdanie zapewnia znaczny wkład w prawdziwie skuteczny system kontroli.
It resulted in a significant fall in the prices of calls offered by competing operators.
Efektem był znaczny spadek cen połączeń oferowanych przez konkurujących operatorów.
A significant proportion of the EU population lives in tower block apartments.
Znaczny odsetek ludności UE żyje w wielomieszkaniowych wieżowcach.
significant
volume_up
znacząca {adj. f}
The Eastern Partnership can play a significant role here.
Znaczącą rolę może w tym zakresie odegrać Partnerstwo Wschodnie.
We also ought to recognise this significant initiative within this framework at Community level.
My także powinniśmy w tych ramach uznać tę znaczącą inicjatywę na szczeblu wspólnotowym.
This would be a significant improvement in Europe.
Oznaczałoby to znaczącą poprawę sytuacji w całej Europie.
significant (også: compelling, crucial, essential, imperative)
volume_up
istotny {adj. m}
There was significant progress with regard to technology, forests and adaptation.
Odnotowaliśmy istotny postęp w zakresie technologii, lasów i adaptacji.
The Committee on Industry, Research and Energy has made a significant contribution.
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii wniosła istotny wkład.
It is making a significant contribution to security and to normalisation.
W istotny sposób przyczynia się ona do utrzymania bezpieczeństwa i do procesu normalizacji.

Synonymer (engelsk) for "significant":

significant

Eksempelsætninger "significant" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe Eurovignette is a further significant achievement of the Belgian Presidency.
Kolejnym znaczącym osiągnięciem prezydencji belgijskiej jest kwestia eurowiniety.
Englisha significant reduction in the absolute risk of myocardial infarction: metformin
istotne zmniejszenie bezwzględnego ryzyka zawału mięśnia sercowego: metformina
EnglishThere were no statistically significant differences between the two Zometa doses.
Nie było statystycznie istotnej różnicy między dwoma dawkami preparatu Zometa.
EnglishCertainly, 2009 will bring significant changes to the European Parliament's work.
Z pewnością rok 2009 przyniesie istotne zmiany w pracach Parlamentu Europejskiego.
EnglishEurope is at least a significant step ahead of other continents in this respect.
Europa wyprzedza inne kontynenty w tej dziedzinie przynajmniej o duży krok.
EnglishThis becomes even more significant in the light of advancing climate change.
Ich znaczenie dodatkowo wzrasta w kontekście postępujących zmian klimatycznych.
Englisha significant reduction in the absolute risk of diabetes-related mortality: metformin
istotne zmniejszenie bezwzględnego ryzyka zgonu związanego z cukrzycą: metformina
EnglishThere were no statistically significant differences between etoricoxib and placebo.
Nie stwierdzono statystycznie znamiennych różnic pomiędzy etorykoksybem, a placebo.
EnglishWe have completed a truly enormous programme with some major, significant reports.
Wykonaliśmy naprawdę ogromną pracę, głosując nad ważnymi, znaczącymi sprawozdaniami.
EnglishThe Desertec project is especially significant in that it points to the future.
Szczególne znaczenie ma projekt Desertec, ponieważ wybiega on w przyszłość.
EnglishThe EU is the most significant global exporter and the second biggest importer.
UE jest najważniejszym na świecie eksporterem oraz drugim co do wielkości importerem.
EnglishIt is in areas like this that Europe can contribute significant added value.
To właśnie w takich dziedzinach Europa może przynieść wymierną wartość dodaną.
EnglishWe saw in 2008 a significant drop in prices, mainly because of a good harvest.
W 2008 roku doszło do znacznego spadku cen, głównie z uwagi na dobre plony.
EnglishThis involves significant risks, particularly for the European livestock sector.
Wiąże się to z istotnymi zagrożeniami, zwłaszcza dla europejskiego sektora hodowlanego.
EnglishIndeed, exogenous factors are perhaps far more significant in this respect.
W istocie rzeczy czynniki zewnętrzne odgrywają być może znacznie większą rolę.
EnglishWith regard to funding and simplification, there are more significant measures.
Te środki należą do najważniejszych, jeśli chodzi o kwestie finansowania i uproszczeń.
EnglishThe degree of reduction is likely to be clinically significant (see section 4.5).
Prawdopodobnie stopień zmniejszenia stężenia ma znaczenie kliniczne (patrz punkt 4. 5).
EnglishNevertheless, we will have to continue working on various significant flaws.
Niemniej jednak musimy kontynuować prace nad różnymi poważnymi uchybieniami.
EnglishNo significant increased benefit can be expected from higher daily doses.
Nie należy oczekiwać zwiększenia skuteczności po zastosowaniu większych dawek.
EnglishThere were no significant effects of erlotinib on the pharmacokinetics of capecitabine.
Nie zaobserwowano istotnego wpływu erlotynibu na farmakokinetykę kapecytabiny.