Engelsk-polsk oversættelse af "since then"

EN

"since then" polsk oversættelse

PL

EN since then
volume_up
{adverbium}

The alcohol strategy was adopted in 2006 and a lot has happened since then.
Strategię przyjęto w 2006 roku i odtąd wiele się zdarzyło.
Since then, I have been able to accompany Croatia along the path towards the European Union.
Odtąd mogę towarzyszyć Chorwacji na jej drodze do Unii Europejskiej.
Mr President, Commissioner, since the Treaty of Lisbon came into force, we have had new powers that we wish henceforth to see respected.
W związku z tym, że traktat z Lizbony wszedł w życie, dysponujemy nowymi uprawnieniami, które chcemy, by odtąd były respektowane.

Lignende oversættelser "since then" på polsk

since adverbium
Polish
since præposition
Polish
since konjunktion
then adjektiv
Polish
then adverbium
then konjunktion
then
Polish

Eksempelsætninger "since then" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThis has been a minimum human right, the right to human dignity, since Antigone.
Było to minimalne prawo człowieka, prawo do godności ludzkiej, od czasu Antygony.
EnglishWe should pay tribute to the responsiveness that it has shown since autumn 2008.
Powinniśmy wyrazić uznanie za elastyczność, jaką wykazał od jesieni 2008 roku.
EnglishSince the elections, the general human rights situation has become even worse.
Od czasu wyborów ogólna sytuacja dotycząca praw człowieka jeszcze się pogorszyła.
EnglishAnd since we are in a medical room, I went through four and a half months of chemo.
Będąc w tematach medycznych, dodam, że przeszedłem cztery i pół miesiąca chemii.
EnglishHowever, these were not the first such reports, and there have been others since.
Nie były to jednak pierwsze tego rodzaju doniesienia, a po nich przyszły następne.
EnglishSince the law has not yet entered into force, no such proposal has been tabled.
Ponieważ ta ustawa nie weszła jeszcze w życie, nie przedstawiono takiej propozycji.
EnglishThe last polls demonstrate the highest support for the European Union since 1994.
Ostatnie badania wykazały najwyższe poparcie dla Unii Europejskiej od 1994 r.
EnglishSince then, nothing has happened, apart from promises and high-sounding words.
Od tamtego czasu nic się nie wydarzyło, oprócz obietnic i górnolotnych wypowiedzi.
English(PT) In 2006 the European Union recorded its highest economic growth since 2000.
(PT) W 2006 r. Unia Europejska odnotowała najwyższą stopę wzrostu od 2000 r.
EnglishIt re-emerged in June 2008 and has escalated since the beginning of this month.
Wybuchł ponownie w czerwcu 2008 roku, a od początku tego miesiąca przybrał na sile.
EnglishI have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
EnglishManagement depends on the time since ingestion and the severity of the symptoms.
Postępowanie zależy od czasu jaki upłynął od zażycia produktu oraz nasilenia objawów.
EnglishGN Store Nord has been creating innovative communication solutions since 1869.
Korporacja GN Store Nord tworzy innowacyjne rozwiązania komunikacyjne od 1869 roku.
EnglishWe are often saying that since 2007, our Franco-German engine has been missing.
Często powtarzamy, że od roku 2007 brakuje francusko-niemieckiej lokomotywy.
EnglishEgg surveys for horse mackerel have been conducted every three years since 1997.
Pomiary ikry ostroboka pospolitego prowadzone są co trzy lata od 1997 roku.
EnglishThe European Union's public finance deficit has fallen by more than half since 2005.
Od 2005 r. deficyt finansów publicznych Unii Europejskiej spadł o ponad połowę.
EnglishSince doxazosin is strongly bound to plasma proteins dialysis is not indicated.
Ze względu na silne wiązanie doksazosyny z białkami osocza dializa nie jest wskazana.
EnglishManagement depends on the time since ingestion and the severity of the symptoms.
Postępowanie zależy od czasu jaki upłynął od zażycia preparatu oraz nasilenia objawów.
EnglishManagement depends on the time since ingestion and the severity of the symptoms.
Postępowanie zależy od czasu, jaki upłynął od przyjęcia preparatu i nasilenia objawów.
EnglishSince 1 October 2008, it has been possible to register inventions on-line.
Od 1 października 2008 r. możliwe jest dokonywanie zgłoszenia wynalazku on-line.