Engelsk-polsk oversættelse af "sincerity"

EN

"sincerity" polsk oversættelse

volume_up
sincerity {substantiv}

EN sincerity
volume_up
{substantiv}

We think warmth and smiles convey honesty, sincerity.
Uważa się, że serdeczność i uśmiech sygnalizują uczciwość i szczerość.
The undermining of these settlements is currently raising questions for us about sincerity of intent.
Podważanie tych ustaleń dziś stawia przed nami pytania o szczerość intencji.
This will confirm the sincerity of your words.
To potwierdzi szczerość pańskich słów.
We think warmth and smiles convey honesty, sincerity.
Uważa się, że serdeczność i uśmiech sygnalizują uczciwość i szczerość.

Synonymer (engelsk) for "sincerity":

sincerity

Eksempelsætninger "sincerity" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishSo, I ask in all sincerity, just how low will the EU go to save the euro?
A zatem zapytuję z całą szczerością, jak nisko będzie płaszczyć się UE, by ratować euro?
EnglishThis is the test of sincerity for Barack Obama, for President Sarkozy and for the other leaders.
To test uczciwości dla Baracka Obamy, prezydenta Sarkozy'ego i innych przywódców.
EnglishIn other words, and in all sincerity, this is neither one thing nor the other.
Mówiąc innymi słowy i tak szczerze, to jeden wielki mętlik.
EnglishI am not doing this just as a matter of form but in all sincerity.
Nie czynię tego wyłącznie ze względów formalnych, ale z całego serca.
EnglishWe also give a measure of sincerity to the commitments we are undertaking.
Dajemy w ten sposób również pewne wyobrażenie o szczerości intencji podejmowanych przez nas zobowiązań.
EnglishI cannot see any determination, sincerity or dynamism.
Nie widzę żadnej determinacji, szczerości czy dynamizmu.
EnglishWithout sincerity, we will not build anything.
EnglishWhat is needed at the moment is sincerity.
EnglishI would like to say in all sincerity that this action by the Commission is necessary and that it is an extremely valuable contribution.
Pragnę powiedzieć z całkowitą szczerością, że działania Komisji są konieczne i że stanowią niezwykle istotny wkład.
EnglishMr Juncker, this is not an issue of sincerity; it is a political proposal for organising our Community instruments.
Drogi panie Juncker! To nie jest kwestia szczerości, to polityczna propozycja dotycząca organizacji naszych instrumentów wspólnotowych.
Englishwherefore let us keep the feast, not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth.
A tak obchodźmy święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i rozpusty, ale w przaśnikach szczerości i prawdy.
EnglishOn the other hand, we must also admit that the progress we are celebrating today was achieved at the expense of transparency and sincerity.
Z drugiej strony należy także przyznać, że postępy, jakimi się dzisiaj cieszymy, zostały osiągnięte kosztem przejrzystości i szczerości.
EnglishFor we are not as the many, corrupting the word of God: but as of sincerity, but as of God, in the sight of God, speak we in Christ.
Bo nie jesteśmy jako wiele ich, którzy fałszują słowo Boże; ale jako z szczerości, ale jako z Boga, przed oblicznością Bożą o Chrystusie mówimy.
EnglishI should like those who are calling for the coordination of economic policies first and foremost to set an example and demonstrate the sincerity of their words.
Chciałbym, aby ci, którzy wzywają do koordynacji polityki gospodarczej, pierwsi dali przykład i zaświadczyli o szczerości swoich słów.
EnglishHowever, for this very reason I wish to say, with all sincerity, that I have my doubts about some aspects of these proposals and cannot endorse them.
Jednak właśnie z tego powodu chciałbym powiedzieć, zupełnie szczerze, że mam wątpliwości co do niektórych aspektów tych wniosków i nie mogę ich poprzeć.
EnglishThis means that we must act on four fronts right now - and political timescales are decisive - with credibility, sincerity and consistency.
To oznacza, że już teraz musimy działać na czterech frontach - przy czym ramy czasowe w polityce mają decydujące znaczenie - i robić to wiarygodnie, szczerze i konsekwentnie.
EnglishToday, the sincerity of our process is acknowledged, and it matches our ability to support the complicated, critical and historic process in Cyprus.
Obecnie potwierdzamy uczciwość tego procesu, przy czym jest to zgodne z naszą zdolnością do wspierania skomplikowanego, kluczowego i ważnego historycznie procesu na Cyprze.
EnglishNow therefore fear Jehovah, and serve him in sincerity and in truth; and put away the gods which your fathers served beyond the River, and in Egypt; and serve ye Jehovah.
Przetoż teraz bójcie się Pana, a służcie mu w doskonałości i w prawdzie, a znieście bogi, którym służyli ojcowie wasi za rzeką, i w Egipcie, a służcie Panu.
EnglishHowever, I will say this: there are levels at which I cannot be insulted and where I do not see it as an insult either, because in order to insult me, someone must have a certain degree of sincerity.
Powiem jednak tyle: na pewnym poziomie nie da się mnie znieważyć i pewnych rzeczy nie postrzegam jako zniewagi, gdyż aby mnie dotknąć, trzeba osoby zachowującej pewną powagę.