Engelsk-polsk oversættelse af "talent"

EN

"talent" polsk oversættelse

volume_up
talent {substantiv}
PL

"talent" engelsk oversættelse

EN talent
volume_up
{substantiv}

talent (også: ability, aptitude, bent, disposition)
Everyone has a talent to some extent, in a special way, of a different kind.
Każdy ma talent, w pewnym zakresie, w szczególny sposób, różnego rodzaju.
My talent, my integrity, my values, everything about me remained the same.
Mój talent, uczciwość, wartości, wszystko, co moje, pozostało takie samo.
He is excellent proof that investing in young talent, our own talent, really pays dividends.
Stanowi on doskonały przykład tego, że inwestowanie w młody talent - nasz własny talent - naprawdę przynosi korzyści.
talent (også: bounty, contribution, donation, flair)
The first gift, or talent, is mindsight -- the ability to enter into other people's minds and learn what they have to offer.
Pierwszy dar, czy talent, to wgląd w umysł -- zdolność wnikania do umysłu innych ludzi i zobaczenie tego co mają do zaoferowania.
DARwIn also has a lot of other talents.
DARwIn ma wiele talentów.
Europe must become better able to retain its researchers and to attract talent from third countries.
Europa musi zyskać większą zdolność zatrzymywania badaczy i pozyskiwania utalentowanych ludzi z państw trzecich.
The first gift, or talent, is mindsight -- the ability to enter into other people's minds and learn what they have to offer.
Pierwszy dar, czy talent, to wgląd w umysł -- zdolność wnikania do umysłu innych ludzi i zobaczenie tego co mają do zaoferowania.
The first, obviously, is the world's free time and talents.
Pierwsza to wolny czas i uzdolnienia.
People suffer in silence with their gifts and talents hidden even from themselves by these hidden disabilities.
Ludzie cierpią w milczeniu, a ich uzdolnienia i talenty pozostają ukryte nawet dla nich samych z powodu tych niewykrytych zaburzeń.
Very many people go through their whole lives having no real sense of what their talents may be, or if they have any to speak of.
Większość ludzi w trakcie swojego życia nie wie jakie posiadają uzdolnienia, i czy w ogóle je ma.
talent (også: ability, predilection)
volume_up
smykałka {f} [hverd.]

Eksempelsætninger "talent" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishBut remember, philanthropy is about giving of time and talent, not just money.
Pamiętajcie, że filantropia polega na dawaniu czasu oraz talentu, a nie tylko pieniędzy.
EnglishThis will inevitably mean a loss of talent from London to countries outside the EU.
Nieuchronnie będzie to oznaczać ucieczkę utalentowanych osób z Londynu do państw spoza UE.
EnglishWhere would our societies and our economies be without the talent of women?
Gdzie byłyby nasze społeczeństwa i gospodarki bez talentu kobiet?
EnglishThey have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media.
Ma dostęp do tych samych talentów, do tych samych agencji, konsultantów, mediów.
EnglishCreativity is based on invention and talent, on an inspired (or at least a good) idea.
Kreatywność opiera się na pomysłowości i talencie, na zainspirowanym (lub przynajmniej dobrym) pomyśle.
EnglishYou know, to me, human communities depend upon a diversity of talent, not a singular conception of ability.
Społeczności ludzkie opierają się na różnorodności talentów, a nie jednym jego rodzaju.
EnglishAnd Matthias Hartmann works in this field with an exceptional talent for human proximity in large images.
Na tym polu Matthias Hartmann działa z wyjątkowym talentem do rozszyfrowywania ludzkiej natury.
English(and, behold, there was lifted up a talent of lead); and this is a woman sitting in the midst of the ephah.
A oto sztukę ołowiu niesiono, a przytem była niewiasta jedna, która siedziała w pośrodku efa.
EnglishHe, as an individual, is not in question, nor are his skills which, I might add, he shows off with some talent.
Nie kwestionuję jego cech osobowych, ani jego kwalifikacji, którymi umiejętnie się chwali.
EnglishThey're good at tapping into that local entrepreneurial talent.
Są dobrzy w wybieraniu miejscowego modelu gospodarczego.
EnglishMr President, women represent half of Europe's talent.
Panie przewodniczący! Połowa talentu Europy należy do kobiet.
EnglishWe take the warning about European talent seriously.
Poważnie tratujemy ostrzeżenie dotyczące talentu europejskiego.
EnglishIn order to succeed in globalisation, Europe must become more attractive in the fight for the world's talent.
Aby odnieść sukces w procesie globalizacji, Europa musi stać się bardziej atrakcyjna w walce o światowe talenty.
EnglishAnd I really, really hope that we multiply all of our energy, all of our talent and all of our influence to solve this problem.
Mam nadzieję że pomnożymy swoją energię, nasze talenty i nasze wpływy aby rozwiązać ten problem.
EnglishThe European Union has plenty of talent.
Unia Europejska ma wielu utalentowanych obywateli.
EnglishOne is that human talent is tremendously diverse.
Talenty są niesamowicie zróżnicowane.
EnglishHis / her greatest talent is / lies in…
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
EnglishThe Commission agrees that this is a serious waste of talent and resources, as it is contrary to the principle of equality.
Komisja zgadza się, co do tego, że jest to poważne marnowanie talentu i zasobów oraz że jest to sprzeczne z zasadą równości.
EnglishThis is the importance of 2009: to change our perception of the importance of innovation, of the value of talent and creativity.
To jest istotne zadanie na rok 2009: zmienić nasze postrzeganie znaczenia innowacyjności, wartości talentu i kreatywności.
EnglishWe have talent enough in Europe.