Engelsk-polsk oversættelse af "taxanes"

EN

"taxanes" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "taxanes" i kontekst.

Eksempelsætninger "taxanes" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishPaclitaxel belongs to a group of medicines called taxanes used to treat cancers.
Paklitaksel należy do grupy leków zwanych taksanami, wykorzystywanych w leczeniu raka.
EnglishThe active substance in TAXOTERE, docetaxel, belongs to the group of anticancer medicines known as the taxanes.
Substancja czynna preparatu TAXOTERE, docetaksel, należy do grupy leków przeciwnowotworowych określanych jako taksany.
EnglishAntineoplastic agents (taxanes), ATC code:
Leki przeciwnowotworowe (taksany), kod ATC:
EnglishFurthermore, 65 % of patients had received adjuvant chemotherapy including 19 % prior taxanes and 49 % prior anthracyclines.
Ponadto 65 % chorych otrzymało w przeszłości chemioterapię adiuwantową (19 % przy użyciu taksanów a 49 % — antracyklin).
EnglishCaution should be exercised for pneumonitis, especially in patients being treated concomitantly with taxanes.
Należy zachować ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia zapalenia płuc, szczególnie u chorych otrzymujących jednocześnie taksany.
EnglishThe active substance in Abraxane, paclitaxel, belongs to the group of anticancer medicines known as the ‘ taxanes’.
Substancja czynna zawarta w preparacie Abraxane, paklitaksel, należy do grupy leków przeciwnowotworowych określanych jako „ taksany ”.
EnglishThe women had already been treated with anthracyclines, taxanes and trastuzumab but their disease had got worse or come back.
Kobiety były już wcześniej leczone antracyklinami, taksanami i trastuzumabem, lecz występująca u nich choroba uległa nasileniu lub nawróciła.
EnglishThe active substance in Docetaxel Winthrop, docetaxel, belongs to the group of anticancer medicines known as the taxanes.
Substancja czynna znajdująca się w preparacie Docetaxel Winthrop, docetaksel, należy do grupy leków przeciwnowotworowych określanych jako taksany.
EnglishThe active substance in Taxotere/ Docetaxel Winthrop, docetaxel, belongs to the group of anticancer medicines known as the ‘ taxanes’.
Substancja czynna preparatu Taxotere/ Docetaxel Winthrop, docetaksel, należy do grupy leków przeciwnowotworowych o nazwie „ taksany ”.
EnglishTwo smaller studies (238 patients) have also looked at the effectiveness of Xeloda after failure of treatment with taxanes and anthracyclines.
Przedmiotem dwóch pomniejszych badań (z udziałem 238 pacjentek) była ocena skuteczności preparatu Xeloda jako leku ratunkowego po niepowodzeniu leczenia taksanami i antracyklinami.
EnglishDuring clinical trials in patients with solid tumours (including breast and ovarian cancer) who have received concomitant cyclophosphamide or taxanes, no new additive toxicities were noted.
Podczas badań klinicznych u pacjentów z guzami litymi (włącznie z rakiem piersi i rakiem jajnika), leczonych równocześnie cyklofosfamidem lub taksanami, nie stwierdzono dodatkowej toksyczności.
EnglishPatients should have progressive disease following prior therapy which must include anthracyclines and taxanes and therapy with trastuzumab in the metastatic setting (see section 5.1).
Tyverb wskazany jest u pacjentów z progresją choroby po wcześniejszym leczeniu, które musi zawierać antracykliny i taksany oraz po leczeniu trastuzumabem raka piersi z przerzutami (patrz punkt 5. 1).

Andre ord i vores ordbog

English
  • taxanes

I den dansk-tyske ordbog kan du finde flere oversættelser.