Engelsk-polsk oversættelse af "th i"


Resultater for "I". "th i" er ikke i vores ordbog endnu.
EN

"th i" polsk oversættelse

volume_up
I {pron.}
PL

EN I
volume_up
{pronomen}

I (også: me)
volume_up
ja {pron.}
(PL) Mr President, I would just like to add that I also signed the resolution.
Ja chciałem tylko dodać, że ja również podpisałem tę rezolucję.
If I partake with thankfulness, why am I evil spoken of for that for which I give thanks?
A ponieważ ja z dziękowaniem pożywam, czemuż o to mam być bluźniony, za co ja dziękuję?
(Laughter) Not like me -- I'm a game designer; I'm exuberant.
I twierdzi… (Śmiech) Nie jak jaja projektuję gry, mam bujną wyobraźnię.

Synonymer (engelsk) for "I":

I

Lignende oversættelser "th i" på polsk

I pronomen
Polish
M substantiv

Eksempelsætninger "th i" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishOn the 18th and 19th, I will be able to participate in the meetings.
W dniach 18-tego i 19-tego będę mógł uczestniczyć w spotkaniach. Dziękuję Pani!
English”On November 9th, 1989, I was down at the restaurant during daytime laying out a new carpet.
„9 listopada 1989 roku układałem wykładzinę dywanową na dole w restauracji.
EnglishMy final comment concerns the 14th Directive, for which I am also rapporteur.
Moja ostatnia uwaga dotyczy 14. dyrektywy, w odniesieniu do której również jestem sprawozdawcą.
EnglishI had become a mother and he was celebrating his 77th birthday, and suddenly I was very, very afraid.
Zostałam matką, a on obchodził 77-me urodziny i nagle bardzo się wystraszyłam.
Englished is or th au er ANNEX I ng SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS lo no ct du ro lp a in ic ed M
zw ANEKS I ol en ia na do pu sz CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
EnglishAbout the 50th hour, I was going to start thinking about the edge of the universe.
Około 50 godziny, miałam myśleć o krańcach wszechświata.
EnglishI am not going to be able to be with you on the 17th, although I would very much have liked to be there.
Nie będę mógł być z Panią siedemnastego, chociaż bardzo chciałbym tam być.
EnglishSpeaking of the 16th session, I would like to draw special attention to the Council's review process.
Jeżeli chodzi o 16. sesję, pragnę zwrócić szczególną uwagę na procedurę przeglądową Rady.
Englished is or th au ANNEX I er ng SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS lo no ct du ro lp a in ic ed M
ANEKS I ol en ia na do pu CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
EnglishOn May 11th last year, I stood alone at the North geographic Pole.
11 maja zeszłego roku, samotnie zdobyłem biegun północny.
English11th Man: Who am I? Isn't that the biggest question?
Mężczyzna 11: Kim jestem? ~~~ Czy to nie jest aby największe pytanie?
EnglishIn this document of the 25th - I have it here - I can read that
W dokumencie z 25 lutego - mam go przed sobą - czytam:
English12th Man: If I was to go back to Iraq and speak to the people, I'd have to bow down and kiss their feet.
Mężczyzna 12: Gdybym miał wrócić do Iraku i spotkać się z ludźmi, musiałbym paść na kolana i całować ich stopy.
EnglishAnd when I saw the street on the 25th, I went back and said, "Egypt before the 25th is never going to be Egypt after the 25th.
Widząc ulice 25tego zauważyłem, że Egipt po tej dacie, już nigdy nie wróci do wcześniejszego stanu.
EnglishTH: I'm sorry about my stupid voice there.
TH: Przepraszam za mój głupi głos tam.
EnglishRight after September 11th, last year, I was thinking about pain and the way that we disperse it, the way that we excise it from our bodies.
Zaraz po 11 września, rok temu, myślałem o bólu i sposobach jego rozpraszania, wydostawania go poza nasze ciała.
EnglishSo on December 4th, I went here.
Englishth I-20122 Milan Italy
EnglishAs a former mayor of Bucharest's 5th district, I was always concerned about providing help to the poor, especially those of Roma ethnic origin.
Jako że jestem byłym burmistrzem 5. dzielnicy Bukaresztu, zawsze zajmowałem się pomocą dla ubogich, zwłaszcza pochodzenia romskiego.
EnglishNow if you go to my bank records, it'll actually show something from there, so you know that, on May 9th, that I bought $14.79 in fuel from Safeway Vallejo.
Jeśli zobaczycie moje wyciągi z konta, zobaczycie, że potwierdzają one zakupy i wiecie, że 9 maja kupiłem benzynę za 14,79 dolarów w Safeway Vallejo.