Engelsk-polsk oversættelse af "than"

EN

"than" polsk oversættelse

volume_up
than {konj.}
PL

EN than
volume_up
{konjunktion}

than
volume_up
niż {konj.}
More than 15 kg and up to 23 kg More than 23 kg and up to 40 kg More than 40 kg
Więcej niż 15 kg ale mniej niż 23 kg Więcej niż 23 kg ale niej niż 40 kg Powyżej 40 kg
not less than 30 IU not less than 60 IU not less than 4 IU 10 micrograms
nie mniej niż 30 j. m. nie mniej niż 60 j. m. nie mniej niż 4 j. m.
More than 15 kg and up to 23 kg More than 23 kg and up to 40 kg
Więcej niż 15 kg ale mniej niż 23 kg Więcej niż 23 kg ale mniej niż 40 kg
than (også: as, if, since, so)
volume_up
jak {konj.}
For imperialism is no less than occupation, appropriation and subjugation.
Imperializm nie jest niczym innym jak okupacją, grabieżą i podporządkowaniem.
As the Commissioner said, regional policy is nothing less than investment policy.
Jak powiedział pan komisarz, polityka regionalna to nic innego jak polityka inwestycyjna.
This is no more than wishful thinking in the run-up to elections.
To nic więcej jak życzeniowe myślenie w okresie poprzedzającym wybory.
than
Parasites are killed through contact rather than by systemic exposure.
Pasożyty niszczone są raczej przez kontakt aniżeli poprzez działanie układowe.
We have much greater things than our everyday comfort to fear.
Mamy o wiele poważniejsze problemy, aniżeli utrata naszych codziennych wygód.
Frankly, this is more of a disagreement than a reservation.
Szczerze mówiąc jest to nawet bardziej sprzeciw aniżeli zastrzeżenie.

Eksempelsætninger "than" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishPrivate sector investment in research is lower than the socially optimum level.
Inwestycje sektora prywatnego w naukę są poniżej społecznie optymalnego poziomu.
EnglishThere are limited pharmacokinetic data for patients less than three months of age.
Dane farmakokinetyczne u dzieci w wieku poniżej 3 miesiąca życia są ograniczone.
EnglishA sustained haemoglobin level of greater than 12 g/ dl (7.5 mmol/ l) should be
Należy unikać długotrwałego stężenia hemoglobiny powyżej 12 g/ dl (7, 5 mmol/ l).
EnglishTreatment of paediatric patients younger than 1 year of age has not been studied:
Nie przeprowadzono badań dotyczących leczenia dzieci w wieku poniżej 1 roku życia:
EnglishThis latter clinical effect was observed after more than one year of treatment.
Ten późniejszy efekt kliniczny obserwowano po upływie ponad jednego roku leczenia.
EnglishMore than 90% of the prostitution in Europe arises from blackmail and extortion.
U podłoża ponad 90 % przypadków prostytucji w Europie leży szantaż i przymus.
EnglishOnly in that way will climate change become an opportunity, rather than a burden.
Jedynie dzięki temu zmiana klimatu stanie się szansą, a nie tylko obciążeniem.
EnglishAnd that was really -- people didn't like that, we've got more genes than that.
To się naprawdę nie spodobało ludziom, sądzili, że powinniśmy mieć ich więcej.
EnglishHis flesh shall be fresher than a child's; He returneth to the days of his youth.
I odmłodnieje ciało jego jako dziecięce, a nawróci się do dni młodości swojej.
EnglishOur relationship must be much more extensive than a mere free trade agreement.
Nasze stosunki muszą wychodzić poza zakres samego porozumienia o wolnym handlu.
EnglishTherefore, efavirenz should not be given to children less than 3 years of age.
Z tego względu, nie należy stosować efavirenzu u dzieci w wieku poniżej 3 lat.
EnglishYou cannot select a dose larger than the number of units left in the cartridge.
Nie mo na nastawi wi kszej dawki ni liczba jednostek pozostałych we wkładzie.
EnglishPersonally, I worked for more than three years in the automotive supply sector.
Ja sam pracowałem przez ponad trzy lata w sektorze dostawców motoryzacyjnych.
EnglishIn some countries, this sector even accounts for more than 90% of employees.
W niektórych krajach w tym sektorze znajduje zatrudnienie ponad 90% pracowników.
EnglishEvery year, more than 300,000 Galvao birds are killed during Carnival parades.
Każdego roku ponad 300,000 ptaków galvao zabija się na karnawałowych paradach.
EnglishIn other parts of the world more than 30% of the medicines on sale can be fake.
W innych częściach świata fałszowanych może być ponad 30 % leków w sprzedaży.
Englishcontinued for longer than 21 days in some specific circumstances (such as abscesses)
w szczególnych przypadkach (np. ropnie) leczenie można kontynuować powyżej 21 dni
EnglishThree years ago they were paying just marginally more than the average UK price.
Trzy lata temu, firma płaciła za elektryczność niewiele ponad brytyjską średnią cenę.
EnglishWhat is happening there is a barbarism more extreme than one's worse imaginings.
Dochodzi tam do większego barbarzyństwa, a niżeli można sobie to wyobrazić.
EnglishThis Charter has been bravely co-signed by more than 10 000 Chinese citizens.
Karta została odważnie podpisana przez ponad dziesięć tysięcy obywateli chińskich.