Engelsk-polsk oversættelse af "than either"

EN

"than either" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "than either" i kontekst.

Lignende oversættelser "than either" på polsk

than konjunktion
than præposition
Polish
either adverbium
either konjunktion

Eksempelsætninger "than either" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe combined effect of the two substances is greater than either substance used alone.
Łączny wpływ tych dwóch substancji jest większy niż wpływ każdej z nich stosowanej osobno.
EnglishThe combined effect gives better lowering of IOP than either medicine alone.
Skojarzone stosowanie obu leków pozwala skuteczniej obniżyć IOP niż stosowanie każdego z nich z osobna.
EnglishCombining YENTREVE with a pelvic floor muscle training (PFMT) program may be more effective than either treatment alone.
Jednoczesne stosowanie preparatu YENTREVE oraz programu ćwiczeń mięśni dna miednicy (ang.
EnglishCombining ARICLAIM with a pelvic floor muscle training (PFMT) program may be more effective than either treatment alone.
Jednoczesne stosowanie preparatu ARICLAIM oraz programu ćwiczeń mięśni dna miednicy (ang.
EnglishThe combination of the two active substances has an additive effect, reducing the blood pressure more than either medicine alone.
Hydrochlorotiazyd jest diuretykiem, który jest innym typem leku przeciwnadciśnieniowego.
EnglishHowever, the euro area is still more open than either the United States or Japan.
Niemniej jednak jest ona bardziej otwarta niż Stany Zjednoczone czy Japonia; w strefie euro udział eksportu towarów i usług w PKB w 2011 r.
EnglishYou have recognised that the Prüm Treaty is less ambitious than either of those, so have you suspended them?
Uznaliście państwo, że konwencja z Prüm jest celem mniej ambitnym, i dlatego zawieszono prace nad tymi zasadami?
EnglishThis was different than either generation had experienced before, and it changed the way I interacted with information even at just a small level.
A to robiło wrażenie. ~~~ To było coś odmiennego od doświadczeń starszych pokoleń.
EnglishHowever, lipid effects were greater when { PRODUCT NAME } and colestipol were coadministered than when either medicinal product was given alone.
Około 70 % aktywności hamującej reduktazę HMG- CoA przypisuje się aktywnym metabolitom.
EnglishAerinaze was more effective in reducing symptoms than either of the two active substances taken alone.
Preparat Aerinaze okazał się bardziej skuteczny w zakresie redukcji objawów niż obie substancje aktywne zastosowane w monoterapii.
EnglishBut actually, to me, what's almost more interesting than either of these two products is how people actually found out about them.
Niemniej jednak najważniejszą sprawą którą chciałbym poruszyć to sposób w jaki ludzie dowiedzieli się o tych produktach.
EnglishCombining DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM with a pelvic floor muscle training (PFMT) program may be more effective than either treatment alone.
Pelvic Floor Muscle Training - PFMT) może być bardziej skuteczne niż jakakolwiek z tych terapii stosowana osobno.
EnglishPrecipitates of ceftriaxone in the kidneys in paediatric patients, mostly in children older than 3 years treated either with high daily doses (e. g.
Wytrącanie się ceftriaksonu w nerkach u dzieci, głównie w wieku powyżej 3 lat, leczonych dużymi dawkami dobowymi (np.
EnglishThe two active ingredients in Karvezide work together to lower blood pressure further than if either was given alone.
Te dwa czynne składniki leku Karvezide współdziałają ze sobą, powodując większe obniżenie ciśnienia krwi, niż każdy z tych leków podawany oddzielnie.
EnglishThe two active ingredients in CoAprovel work together to lower blood pressure further than if either was given alone.
Te dwa czynne składniki leku CoAprovel współdziałają ze sobą, powodując większe obniżenie ciśnienia krwi, niż każdy z tych leków podawany oddzielnie.
EnglishThe combination of the two active substances has an additive effect, reducing the blood pressure more than either medicine alone.
Skojarzenie obu substancji czynnych wykazuje dodatkowe działanie, obniżając ciśnienie krwi w większym stopniu niż substancje te stosowane osobno.
EnglishThe combination of the two active substances has an additive effect, reducing the blood pressure more than either medicine alone.
Połączenie tych dwóch substancji czynnych wykazuje addytywne działanie obniżające ciśnienie krwi w większym stopniu niż stosowanie tylko jednego z leków.
EnglishBut what's very cool is when we actually combined the two less potent teas together, the combination, the blend, is more potent than either one alone.
Ale co bardzo fajne to to, że kiedy faktycznie połączymy dwie słabsze herbaty, kombinacja, mieszanka, jest mocniejsza niż każda z osobna.
EnglishAzarga was more effective than either of the active substances used alone and was as effective as the combination of timolol and dorzolamide.
Preparat Azarga okazał się bardziej skuteczny niż każda z substancji stosowana w monoterapii i tak samo skuteczny jak skojarzenie tymololu i dorzolamidu.
EnglishHowever, lipid effects were greater when { PRODUCT NAME } and colestipol were coadministered than when either medicinal products was given alone.
Jednakże wpływ na lipidy był większy, kiedy produkt { NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO } i kolestypol podawane były w skojarzeniu, niż kiedy stosowano tylko jeden lek.

Andre ord i vores ordbog

English
  • than either

Mere i den tysk-danske ordbog.