Engelsk-polsk oversættelse af "than in the past"

EN

"than in the past" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "than in the past" i kontekst.

Lignende oversættelser "than in the past" på polsk

than konjunktion
than præposition
Polish
in præposition
in-
Polish
the artikel
the konjunktion
Polish
past substantiv
past adjektiv
past adverbium
Polish
past præposition
Polish

Eksempelsætninger "than in the past" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishHumanitarian aid now has a larger and more important role than in the past.
W dzisiejszych czasach pomoc humanitarna odgrywa większą i ważniejszą rolę niż dawniej.
EnglishGlobal food stocks are much more restricted nowadays than in the past.
Światowe zapasy żywności są w dzisiejszych czasach ograniczone bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości.
EnglishIn fact, the situation is continuing to deteriorate, even if it is at a more moderate pace than in the past.
W istocie, sytuacja cały czas się pogarsza, nawet jeśli odbywa się to w bardziej umiarkowanym niż dawniej tempie.
EnglishFewer children are born nowadays than in the past.
Obecnie rodzi się mniej dzieci niż w przeszłości.
EnglishI hope that the Spanish Presidency will be able to bring them together more than in the past.
Mam nadzieję, że prezydencji hiszpańskiej uda się doprowadzić do ich zjednoczenia w większym stopniu, niż miało to miejsce dotychczas.
EnglishAlthough this does indeed indicate that the process was swifter than in the past, the pace remains unsatisfactory.
Można mówić, że oznacza to szybsze tempo niż przy poprzednich aplikacjach, ale nadal nie jest to tempo zadawalające.
EnglishWith the last enlargement of the European Union, it became more economically non-homogenous than in the past.
W następstwie ostatniego rozszerzenia, Unia Europejska jest gospodarczo bardziej niejednorodna niż kiedykolwiek w przeszłości.
EnglishTo that end, it is absolutely necessary that the fruits of economic growth be shared more equitably than in the past.
A w tym kontekście chciałem powiedzieć bardzo mocno, że owoce wzrostu gospodarczego powinny być dzielone w sposób bardziej właściwy niż dotychczas.
EnglishI also expressed the hope that there would be a wider spectrum of candidates than in the past for the forthcoming parliamentary elections.
Wyraziłam również nadzieję, że w zbliżających się wyborach parlamentarnych będzie większe grono kandydatów niż w poprzednich latach.
EnglishSo I would ask the Commission what plans they have in that regard so that future referenda will be passed much more easily than in the past.
Zatem chciałbym zapytać Komisję, jakie ma pod tym względem plany, by przyszłe referenda mogły przebiegać łatwiej niż w przeszłości.
EnglishI therefore hope that it will be able to use its influence and assert its positions with greater determination than in the past.
Dlatego mam nadzieję, że będzie ona w stanie wykorzystać swoje doświadczenie i umacniać swoją pozycję z większą determinacją niż w przeszłości.
EnglishI think our goal should be to concentrate on the future rather than on the past, and I really appreciate the statements of those who did so.
Sądzę, iż naszym celem powinno być skupienie się raczej na przyszłości niż przeszłości, i szczerze doceniam stanowisko tych, którzy tak właśnie zrobili.
EnglishThe Veneto region has recently experienced a flood and I very much hope that the Commission's action will be speedier and more timely than in the past.
Powódź dotknęła ostatnio region Veneto i mam ogromną nadzieję, że działanie Komisji w tym przypadku będzie bardziej zdecydowane i terminowe, niż dotąd.
EnglishMore than in the past she is interested in texts by contemporary writers and she has also discovered a surprising lightness in her dealings with the classics.
Bardziej niż w dawniejszych okresach interesują ją teksty współczesnych autorów, natomiast w inscenizacjach klasyków odnajduje zaskakującą lekkość
EnglishThat means more people-friendly or citizen-friendly, and that is something which we really need to share, maybe more than in the past.
Oznacza to Europę bardziej przyjazną dla ludzi, bardziej przyjazną dla obywateli i jest to wartość, którą powinniśmy podzielać, może nawet jeszcze bardziej niż w przeszłości.
EnglishWhat is more, global stocks of staple foods are much more limited than in the past, with global food reserves having fallen to a record low.
Co więcej, światowe zapasy podstawowych artykułów żywnościowych są bardziej ograniczone niż w przeszłości, a światowe rezerwy żywności spadły do rekordowo niskiego poziomu.
EnglishWe will speak with the US more than in the past about how to engage with strategic partners such as Russia and China, as well as Latin America.
Będziemy w większym stopniu niż dawniej rozmawiać z USA na temat możliwości nawiązania dialogu z partnerami strategicznymi, takimi jak Rosja i Chiny oraz Ameryka Łacińska.
EnglishIndeed, taking Barcelona as a starting point, Europe needs a new vision of its southern reaches and the Mediterranean, which must be more credible than in the past.
W istocie, biorąc Barcelonę za punkt wyjścia, Europa potrzebuje nowej, bardziej wiarygodnej wizji dla swoich południowych obszarów i regionu Morza Śródziemnego.
EnglishFirstly, almost everyone now at least agrees that global warming is a fact, even if some corner of our planet happens to be temporarily colder than in the past.
Po pierwsze, dzisiaj niemal wszyscy zgadzają się jednak, że ocieplenie klimatu jest faktem, nawet, jeśli przejściowo, na jakimś kawałku Ziemi jest zimniej niż dotąd.
EnglishThis issue should perhaps be dealt with at an even broader level than the European level alone, given that the market is now more open than in the past.
To zagadnienie być może należałoby rozważyć na nawet jeszcze wyższym szczeblu, niż wyłącznie na szczeblu europejskim, uwzględniając większy niż w przeszłości stopień otwarcia rynku.

Andre ord i vores ordbog

English
  • than in the past

Endnu flere oversættelser i den engelsk-danske ordbog af bab.la.