Engelsk-polsk oversættelse af "than merely"

EN

"than merely" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "than merely" i kontekst.

Lignende oversættelser "than merely" på polsk

than konjunktion
than præposition
Polish
merely adverbium
mere substantiv
Polish
mere adjektiv

Eksempelsætninger "than merely" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Englishindicators other than merely GDP being used to measure the degree of cohesion achieved;
używanie wskaźników innych niż wyłącznie PKB do pomiaru stopnia osiągniętej spójności;
EnglishFace up to the challenges in your own right rather than merely targeting others!
Sami stawcie czoła wyzwaniom, zamiast jedynie atakować innych!
EnglishInvesting in renewables brings more advantages than merely reducing CO2.
Inwestowanie w odnawialne źródła energii przynosi więcej korzyści niż wyłącznie ograniczenie CO2.
EnglishObviously, responses to this disaster also need to be more than merely palliative.
Niewątpliwie reakcja na taką katastrofę musi być czymś więcej niż tylko zastosowaniem środków łagodzących.
EnglishThe longest serving Member at least has experience to fall back on, rather than merely age.
Poseł o najdłuższym stażu ma przynajmniej doświadczenie, do którego może się odwołać, a nie tylko wiek.
EnglishFifthly, rather than merely talking about a reduction in red tape, we must actually address this problem at long last.
Po piąte, zamiast tylko mówić o ograniczeniu biurokracji, musimy w końcu coś zrobić z tym problemem.
EnglishMy second point is that what we need now is more than merely a mechanism for Greece or other countries.
Moja druga uwaga dotyczy tego, że obecnie potrzebujemy czegoś więcej niż tylko mechanizmu na rzecz Grecji lub innych państw.
EnglishOur overall political responsibility is greater than merely treading the path of liberalisation with open markets!
Nasza ogólna polityczna odpowiedzialność to więcej niż tylko podążanie ścieżką liberalizacji przy pomocy otwartych rynków.
EnglishHowever, European small businesses need more than merely the political will of the Commission, Parliament or even the Member States.
Jednakże małe firmy w Europie potrzebują czegoś więcej niż tylko politycznej woli Komisji, Parlamentu czy nawet państw członkowskich.
EnglishHis theory states that the act of smiling itself actually makes us feel better -- rather than smiling being merely a result of feeling good.
Teoria ta zakłada, że uśmiech sam w sobie sprawia, że czujemy się lepiej -- a nie tylko że uśmiech jest efektem dobrego samopoczucia.
EnglishI would like to recall that this has been our first opportunity to breathe life into the Treaty of Lisbon rather than it merely being a lifeless text.
Chciałbym przypomnieć, że była to nasza pierwsza okazja, aby tchnąć życie w traktat lizboński, który jest tekstem raczej martwym.
EnglishThis requires a Court of Auditors that can actually audit the multiple action of expenditure rather than merely looking at whether the rules are satisfied.
Trybunał Obrachunkowy musiałby wówczas w rzeczywistości kontrolować wielorakie wydatki, a nie tylko sprawdzać, czy przestrzegane są przepisy.
EnglishIt clearly goes further than merely interpreting and supplementing existing rules and its impact has all the characteristics of a full regulatory initiative.
Najwyraźniej wykracza ono poza samą interpretację i uzupełnienie istniejących regulacji i ma wpływ na cała charakterystykę pełnej inicjatywy regulacyjnej.
EnglishCertainly, making savings on cleaning and upkeep, for example, is one solution, but perhaps we also need more ambitious agendas than merely saving on soap.
Z pewnością oszczędzanie na sprzątaniu i utrzymaniu budynków jest jakimś rozwiązaniem, ale być może potrzebne nam są ambitniejsze plany niż tylko oszczędzanie na mydle.
English(PT) Mr President, Commissioner, I note that the report we are discussing today refers expressly to eradicating rather than merely to combating poverty, as was actually proposed.
(PT) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Widzę, że sprawozdanie omawiane dziś w tej Izbie odnosi się celowo do eliminacji ubóstwa, a nie tylko walki z nim, jak zostało zaproponowane.

Andre ord i vores ordbog

English
  • than merely

Endnu flere oversættelser i den tysk-danske ordbog af bab.la.