Engelsk-polsk oversættelse af "than the ones"

EN

"than the ones" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "than the ones" i kontekst.

Lignende oversættelser "than the ones" på polsk

than konjunktion
than præposition
Polish
the artikel
the konjunktion
Polish
ones substantiv
Polish
one substantiv
one adjektiv
Polish
one talord
Polish
one pronomen

Eksempelsætninger "than the ones" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThis proposal concerns mostly the extension of the fund to disasters other than natural ones.
Dotyczy on przede wszystkim rozszerzenia funduszu na klęski inne niż żywiołowe.
EnglishWe must find other answers than the ones which we have come up with today.
Musimy znaleźć inne rozwiązania niż te, które mamy dzisiaj.
EnglishNow that's an explanation about how the universe could have more dimensions than the ones that we see.
Tak możemy zrozumieć, jak mogą istnieć wymiary, których nie widzimy.
EnglishIt's more a reality than the ones our selves have created.
Jest to bardziej rzeczywiste niż te 'ja', które sami wytworzyliśmy.
EnglishThey love to touch smooth surfaces rather than rough ones.
Wolą dotykać gładkich powierzchni, niż tych nierównych.
EnglishIn the final analysis, the greatest impact would, in all probability, be felt by persons other than the ones targeted.
Ostatecznie, najbardziej mogą je odczuć inne osoby, niż te, przeciwko którym są one kierowane.
EnglishThis resolution before us today seems to me to be rather more long-winded and ambiguous than previous ones.
Rezolucja, która leży przed nami, wydaje mi się raczej bardziej rozwlekła i niejednoznaczna od poprzedniej.
EnglishI firmly believe that we have to protect the car industry with a European solution, rather than national ones.
Głęboko wierzę, że musimy chronić przemysł samochodowy za pomocą rozwiązań europejskich, a nie narodowych.
EnglishBecause the environmental bonus has helped it to sell more clean cars than dirty ones.
Ponieważ dopłata środowiskowa pomogła w sprzedaży większej liczby ekologicznie czystych samochodów niż powodujących zanieczyszczenie.
EnglishThe other problem is that this measure is much more likely to help large farmers than small ones.
Kolejny problem polega na tym, że prawdopodobnie omawiany środek znacznie bardziej pomoże dużym gospodarstwom rolnym, niż tym małym.
EnglishIt leads us right back to this idea of Kaluza and Klein -- that our world, when appropriately described, has more dimensions than the ones that we see.
opis wszechświata wymaga założenia istnienia dodatkowych wymiarów.
EnglishWhen you stack people in rows, the ones in the background look smaller than the ones in the foreground -- but not in the world of glamour.
A kiedy ustawi się ludzi w rzędach, ci w tle wydają się mniejsi niż ci na pierwszym planie. ~~~ Ale nie w świecie glamour.
EnglishYesterday, the Chairman of the French Presidency, President Sarkozy, said that there is less debate on major issues than minor ones.
Wczoraj przewodniczący prezydencji francuskiej, prezydent Sarkozy, powiedział, że w dużych sprawach nie ma tylu dyskusji, co w małych.
EnglishThe reported rates in the literature of augmentation associated with dopamine agonists including ropinirole are generally lower than the ones reported for levodopa.
Zgłoszone współczynniki wzmocnienia wraz z agonistami dopaminy w tym ropinirolu są zwykle niższe od tych zgłaszanych dla lewodopy.
EnglishYou will give your genome to the pharmacist, and your drug will be made for you and it will work much better than the ones that were -- you won't have side effects.
Pokażecie swój genom farmaceutce, a Wasz lek będzie zrobiony specjalnie dla Was i będzie działał zdecydowanie lepiej niż leki "dla każdego".
EnglishIn short, I think that, if this is done, what we will achieve is keeping the current ones, which are more complete and better than the ones they are seeking to introduce.
W skrócie: jeżeli tak się stanie, to zachowamy obecne poprawki, które są bardziej kompletne i lepsze od tych, które chcą wprowadzić socjaliści.
EnglishThis report lays down rules which are firmer and clearer in different ways than the ones that were recommended by the Commission, although we did not receive everything that we needed.
Sprawozdanie to ustanawia reguły, solidniejsze i jaśniejsze, niż te zaproponowane przez Komisję, chociaż nie uzyskaliśmy wszystkiego, co było nam potrzebne.
EnglishAnyhow, the figures which Commissioner Barrot quoted a moment ago once again suggest that international relationships are far more likely than national ones to end in divorce.
Tak czy inaczej, dane liczbowe przytoczone chwilę temu przez komisarza Barrota pokazują, że związki międzynarodowe o wiele częściej kończą się rozwodem, niż związki krajowe.
EnglishHaiti must emerge from this crisis stronger and with public buildings and private dwellings that are more advanced than the ones that existed before the earthquake wiped them out.
Haiti musi wyjść z tego kryzysu mocniejsze, a budynki publiczne i domy prywatne, które zostaną odbudowane, muszą być bardziej wytrzymałe od tych, które zniszczyło trzęsienie ziemi.
EnglishAnd now string theory comes along and says, yes, gravity, quantum mechanics, electromagnetism, all together in one package, but only if the universe has more dimensions than the ones that we see.
W końcu teoria strun ujmuje w jedno grawitację, mechanikę kwantową, oddziaływanie elektromagnetyczne... grawitację, mechanikę kwantową, oddziaływanie elektromagnetyczne...
Andre ord i vores ordbog
English
  • than the ones

Søg efter flere ord i den engelsk-danske ordbog.