Engelsk-polsk oversættelse af "than those"

EN

"than those" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "than those" i kontekst.

Lignende oversættelser "than those" på polsk

than konjunktion
than præposition
Polish
those pronomen

Eksempelsætninger "than those" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe urine concentrations are 5– 10 times higher than those found in the plasma.
Stężenia w moczu są 5- 10 razy większe od wartości stwierdzanych w osoczu.
EnglishThis is probably done more easily by affluent regions than by those less well-off.
Regiony zamożne prawdopodobnie mogą to czynić łatwiej niż te mniej bogate.
EnglishFake medicines may have effects other than those of the tablets prescribed by the doctor.
Podrabiane leki mogą wywoływać skutki inne niż tabletki, które przepisał lekarz.
Englishexposure levels were lower than those with the recommended clinical dose in humans.
Ekspozycja na lek była niższa niż zalecana w praktyce klinicznej u ludzi.
EnglishOnly six have shorter detention periods than those provided for in this Directive.
Tylko sześć ma krótsze okresy zatrzymania niż ustalone w tej dyrektywie.
EnglishThe exposure levels were lower than those with the recommended clinical dose in humans.
Ekspozycja na lek była niższa niż zalecana w praktyce klinicznej u ludzi.
EnglishOf course there were a few changes, but tools changed slower than skeletons in those days.
Oczywiście było niewiele zmian, ale wtedy narzędzia zmieniały się wolniej niż kości.
EnglishPatients who have received doses higher than those recommended should be carefully monitored.
Należy dokładnie monitorować pacjentów, którzy otrzymali dawki większe niż zalecane.
EnglishWe must reach decisions that are even more binding than those taken in Kyoto.
Musimy podjąć decyzje, które będą nawet bardziej wiążące niż te podjęte na konferencji w Kioto.
EnglishAnd our Navy still has more reach than those of most of the other Member States.
A nasza marynarka wciąż ma większe możliwości niż większość marynarek innych państw członkowskich.
EnglishThe prices paid by consumers are on average five times higher than those paid to producers.
Ceny płacone przez konsumentów są średnio pięć razy wyższe od cen płaconych producentom.
EnglishAkathisia is more common in patients with bipolar disorder than in those with schizophrenia.
Akatyzja występuje częściej u pacjentów z chorobą dwubiegunową niż u osób ze schizofrenią.
EnglishThere are, of course, more than those three projects that I'm showing here.
Oczywiście, jest więcej projektów niż te trzy, które pokazałem.
Englishresponse 6 months after 1 year of treatment than those who took < 80 % of their treatment (56 % vs.
na leczenia, w porównaniu do tych, którzy przyjęli < 80 % leczenia (56 % vs.
EnglishIn this field, the rules on competition are stricter than those on State aid.
W tej dziedzinie przepisy dotyczące konkurencji są surowsze od przepisów dotyczących pomocy państwa.
EnglishHowever, the incomes received by women continue to be lower than those received by men.
Jednakże dochody osiągane przez kobiety są wciąż niższe od dochodów uzyskiwanych przez mężczyzn.
EnglishIt creates deeper inequalities than those derived from the different purchasing power.
Prowadzi to do pogłębiania się nierówności początkowo wynikających jedynie z innej siły nabywczej.
EnglishPeople with disabilities face even more barriers to mobility than those who are not disabled.
Osoby niepełnosprawne napotykają jeszcze większe przeszkody dla mobilności niż osoby zdrowe.
EnglishThe EU must at least support those weaker than itself, the British Government and the Beslan mothers.
UE musi przynajmniej wspierać słabszych od siebie - rząd brytyjski i matki z Biesłanu.
EnglishAs you know, more than 30% of those candidates have not even been allowed to stand.
Jak państwo wiedzą, ponad 30% z tych kandydatów nie otrzymało nawet pozwolenia do startowania w wyborach.

Andre ord i vores ordbog

English
  • than those

Derudover tilbyder bab.la en engelsk-dansk ordbog for flere oversættelser.