Engelsk-polsk oversættelse af "than we can"

EN

"than we can" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "than we can" i kontekst.

Lignende oversættelser "than we can" på polsk

than konjunktion
than præposition
Polish
we pronomen
Polish
can substantiv
can verbum
to can verbum

Eksempelsætninger "than we can" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishSS: He talks to other Bonobos at the lab, long-distance, farther than we can hear.
SS: Rozmawia z innymi bonobo, na odległość, dalej niż my możemy słyszeć.
EnglishOtherwise, we will lose the trust of the citizens faster than we can possibly imagine.
W przeciwnym razie stracimy zaufanie obywateli szybciej, niż możemy to sobie wyobrazić.
EnglishIran is a large nation and a great culture that has more similarities with us than we can imagine.
Iran to wielki naród i wspaniała kultura, z którą łączy nas więcej, niż mogłoby się wydawać.
EnglishThe world is changing around us, faster than we can react.
Świat wokół nas zmienia się szybciej, niż jesteśmy w stanie reagować.
EnglishThe issue must come within the competence of the Union and we must not promise more than we can deliver.
Kwestia ta musi wejść w zakres kompetencji Unii, a my nie możemy obiecywać więcej niż możemy dać.
EnglishI have had far more requests than we can accommodate.
Otrzymałam zdecydowanie więcej wniosków niż zdołamy rozpatrzeć.
EnglishMy title: "Queerer than we can suppose: The strangeness of science."
Mój tytuł: "Dziwniejszy niż możemy przypuszczać.
EnglishWe can handle more categories than we can handle choices.
Lepiej radzimy sobie z większą liczbą kategorii niż opcji.
EnglishYou know, we're losing them faster than we can possibly find them.
Tracimy je szybciej, niż możemy je znaleźć.
EnglishHow shall we interpret "queerer than we can suppose?"
Jak zinterpretować "dziwniejsze niż się zdaje?
EnglishWhile we need to squeeze every possibility out of this legislation, we must not promise more than we can deliver.
Jeśli mamy wycisnąć z tej legislacji wszystkie możliwości, nie wolno nam obiecywać więcej, niż możemy zrobić.
EnglishEvery second of every day, our senses bring in way too much data than we can possibly process in our brains.
Każdej sekundy każdego dnia nasze zmysły dostarczają zbyt wiele danych, które mogłyby zostać przetworzone przez mózg.
EnglishNonetheless, may I advise caution and that we do not get carried away by our emotions and bite off more than we can chew.
Niemniej jednak chciałbym zalecić ostrożność i abyśmy nie dali się ponieść emocjom i nie porywali się z motyką na słońce.
EnglishExperience shows that we receive over two times more requests to speak than we can accept in view of the time available.
Doświadczenie pokazuje, że otrzymujemy ponad dwa razy więcej wniosków o zabranie głosu, niż możemy przyjąć z uwagi na dostępny czas.
English"Queerer than we can suppose."
"Dziwniejsze niż możemy przypuszczać.
EnglishIt will take a greater effort than we can imagine and a longer time to reconstruct and help rebuild those lives in such a shattered country.
Potrzeba niewyobrażalnych wysiłków i znacznej ilości czasu, by pomóc w odbudowie życia tych ludzi w tym zrujnowanym kraju.
EnglishThe motion for a resolution tabled by the Group of the European People's Party (Christian Democrats) promises more than we can deliver.
Obietnice zawarte w projekcie rezolucji przedłożonym przez Grupę Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) przerastają nasze możliwości.
EnglishAs with any compromise, it is the case that if the bearable limits are overstepped, the consequences will be worse than we can imagine today.
Tak jak w każdym kompromisie, naturalną rzeczą jest, że jeśli ustalone granice zostaną przekroczone, konsekwencje będą gorsze, niż możemy sobie dzisiaj wyobrazić.
EnglishQueerer than can in principle be supposed, or just queerer than we can suppose, given the limitations of our brain's evolutionary apprenticeship in Middle World?
" Dziwniejsze, niż zasadniczo może się wydawać, albo niż może nam się wydawać, z ograniczeniami naszego mózgu do ewolucyjnego rozumienia Śródświata.
EnglishWe need to be very careful that we do not promise more than we can deliver, otherwise citizens will be totally frustrated and end up blaming Brussels bureaucracy.
Musimy być bardzo ostrożni i nie obiecywać więcej, niż jesteśmy w stanie wykonać, w przeciwnym razie obywatele będą zupełnie sfrustrowani i obwinią o wszystko biurokrację w Brukseli.

Andre ord i vores ordbog

English
  • than we can

Tag et kig på den tysk-danske ordbog af bab.la.