Engelsk-polsk oversættelse af "than what"

EN

"than what" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "than what" i kontekst.

Lignende oversættelser "than what" på polsk

than konjunktion
than præposition
Polish
what pronomen
what interjektion
Polish

Eksempelsætninger "than what" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishHowever, a social clause is significantly more than what we find here in this text.
Klauzula społeczna to jednak zdecydowanie więcej, niż znajdujemy w tym tekście.
EnglishDeep convictions have shown us that what unites us is greater than what divides us.
Głębia przekonań pokazała nam, że to, co nas łączy jest wspanialsze niż to, co dzieli.
EnglishBut it's fundamentally different than what's happening in classrooms right now.
Ale tak naprawdę jest to podejście całkowicie inne od szkolnego modelu.
EnglishThe technology there was much more difficult than what I'm dealing with here.
Wtedy technologia była bardziej skomplikowana niż to o czym mówię teraz.
EnglishRather than mere words, what is needed is a real change in the content of policies.
Zamiast zwykłych słów potrzebna jest prawdziwa zmiana treści polityki.
EnglishIt is more than double than what it is in other unemployment categories.
Są one ponad dwukrotnie większe niż w obrębie innych kategorii bezrobocia.
EnglishWe have also not demanded more than what is laid down in the Treaty of Lisbon.
Nie zażądaliśmy też więcej niż przewidziano w traktacie z Lizbony.
EnglishI am sure that this is going to work much better than what we had in the past.
Dziękuję państwu. Jestem przekonana, że wszystko będzie lepiej funkcjonowało niż w przeszłości.
EnglishIt's a little bit of a different story, this health aspect of light, than what I'm telling you today.
To trochę inna historia, zdrowotny aspekt światła, od tego o czym dzisiaj mówię.
EnglishWe tried to understand the root of the problem rather than being biased by what already exists.
Staraliśmy się dojść do źródła problemu, zamiast patrzeć na już istniejące rozwiązania.
EnglishIt has far more to do with what I can perceive than what it is that I can do.
Bardziej chodzi o to, co odbieram, niż o to, co mogę zagrać.
EnglishIs policy other than what France is applying recommended at European level?
Czy na szczeblu europejskim zalecana jest realizacja innej polityki niż rekomendowana przez Francję?
EnglishAfter all, this is nothing more than what they used to enjoy in the days of the former Yugoslavia.
Ostatecznie korzystały już z takiej równości za czasów byłej Jugosławii.
EnglishWhich is vastly better than what you'll find in the encyclopedia.com, ~~~ which is Barbie, Klaus.
To i tak znacznie lepsze od informacji na www.encyclopedia.com, gdzie jest Barbie, Klaus.
EnglishNevertheless this compromise is better than what the Commission had originally proposed.
Niemniej jednak kompromis ten jest dużo lepszym wynikiem niż to, co zaproponowała początkowo Komisja.
EnglishWhat we have on offer is definitely more attractive than what Russia is proposing.
My mamy ofertę, która jest zdecydowanie bardziej atrakcyjna niż model cywilizacyjny, który proponuje Rosja.
EnglishAnd we do something different than what we did in the past; we add kind of a modicum of intelligence to that.
Robimy to nieco inaczej, niż w przeszłości. ~~~ Dodajemy odrobinę inteligencji.
EnglishAnd what binds us together is far greater than what divides us.
To, co nas łączy, jest znacznie silniejsze od tego, co nas dzieli.
EnglishMaybe there are plans to go further than what is on the table now.
Być może planuje się pójście dalej niż proponowano dotychczas.
EnglishIt knows better than anyone what it has to do.
Nie potrafię udzielać rad Bankowi Centralnemu, który wie lepiej, co robić, niż ktokolwiek inny.

Andre ord i vores ordbog

English
  • than what

Flere oversættelser i bab.las dansk-tyske ordbog.