Engelsk-polsk oversættelse af "the first priority"

EN

"the first priority" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "the first priority" i kontekst.

Lignende oversættelser "the first priority" på polsk

the artikel
the konjunktion
Polish
first substantiv
Polish
first adjektiv
first adverbium
FIRST substantiv
priority substantiv
priority adjektiv

Eksempelsætninger "the first priority" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishSafety is, however, the first priority, and it is just as important to guarantee this.
Bezpieczeństwo jest jednak podstawowym priorytetem, i musi zostać zagwarantowane.
EnglishOur first priority now is to help bring an end to the senseless violence in Libya.
Naszym głównym priorytetem jest teraz pomoc w zakończeniu bezsensownej przemocy w Libii.
EnglishBut it's to say, when we don't, it's just simply not our first priority.
Ale to znaczy, że kiedy tyle nie mamy, to nie może być dla nas priorytetowe.
EnglishThe first priority of the democratic community is to set firm limits.
Pierwszym priorytetem wspólnoty demokratycznej jest wyznaczanie stanowczych granic.
EnglishThe Lisbon ratification process is quite rightly your first priority.
Proces ratyfikacji traktatu lizbońskiego słusznie znalazł się wśród jej priorytetów.
EnglishMy first priority was that we could keep these important positions.
Mój pierwszy priorytet dotyczył utrzymania tych ważnych stanowisk.
EnglishThe first priority for all of us is to get the Treaty ratified.
Priorytetem nas wszystkich jest doprowadzić do ratyfikacji Traktatu.
EnglishThe first priority must now be accorded to poverty reduction.
W chwili obecnej kwestie ograniczenia ubóstwa należy absolutnie postawić na pierwszym miejscu.
EnglishI think the first priority in terms of prevention should be to list these sites in Europe.
Uważam, że podstawowym priorytetem w zakresie zapobiegania powinno być sporządzenie listy takich miejsc w Europie.
EnglishThe first priority will be to implement the substantial increase in EUPOL personnel decided on at the Council of 26 May.
Pierwszym priorytetem będzie znaczne zwiększenie personelu EUPOL, co zostało ustalone 26 maja.
EnglishAs far as I am concerned, the first priority is unquestionably to increase young people's knowledge capital.
Jeśli chodzi o mnie, pierwszym priorytetem jest, bez wątpienia, zwiększenie kapitału wiedzy młodych ludzi.
EnglishAs a first priority, we shall address under those guidelines the crucial issue of violence against children.
Pierwszym z priorytetów, jakimi należy się zająć na mocy tych wytycznych jest kluczowy problem przemocy wobec dzieci.
EnglishOur first priority is to safeguard the budget - when this is achieved we can begin to really debate the detail.
Naszym priorytetem nr 1 jest zapewnienie budżetu - po osiągnięciu tego celu możemy przejść do omówienia szczegółów.
EnglishEveryone agrees that the first priority should be to save the lives of people who are drowning in the Mediterranean.
Wszyscy zgadzają się, że podstawowym priorytetem powinno być ratowanie życia ludzi tonących w Morzu Śródziemnym.
EnglishOur first priority for the 10th EDF is democratic scrutiny.
EnglishMy first priority was to emphasise that water is a shared resource of mankind that should be a universal right.
Moim nadrzędnym priorytetem było podkreślenie, że woda jest wspólnym dobrem ludzkości, która powinna mieć doń uniwersalne prawo.
EnglishThe first priority is still food production, the second priority animal feed production and the third priority the supply of energy.
Pierwszym priorytetem jest wciąż produkcja żywności, drugim - produkcja zwierzęca, a trzecim - wytwarzanie energii.
EnglishOur first priority was to play our part, as the Commission, in the rescue of financial institutions in difficulty.
Przede wszystkim musieliśmy, jako Komisja, odegrać naszą rolę w ratowaniu instytucji finansowych, które znalazły się w trudnej sytuacji.
EnglishThe first priority is to find a treatment for patients for these antibiotic-resistant bacteria and to trace the source of the outbreak.
Priorytetem jest znalezienia leku dla pacjentów zakażonych tą antybiotyko oporną bakterią oraz ustalenie źródła epidemii.
EnglishIn this context I want to stress the importance of implementation which, in the Commission's view, should be the first priority;
W tym kontekście chciałabym podkreślić znaczenie wdrażania Konwencji, które zdaniem Komisji powinno stanowić najwyższy priorytet;

Andre ord i vores ordbog

English
  • the first priority

Tag et kig på den dansk-engelske ordbog af bab.la.