Engelsk-polsk oversættelse af "the flaws"

EN

"the flaws" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "the flaws" i kontekst.

Lignende oversættelser "the flaws" på polsk

the artikel
the konjunktion
Polish
flaws substantiv
to flaw verbum
flaw substantiv

Eksempelsætninger "the flaws" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThere are still many flaws in the methods used, as the rapporteur points out.
Istnieje wciąż wiele wad w stosowanych metodach, jak podkreślił sprawozdawca.
EnglishNevertheless, we will have to continue working on various significant flaws.
Niemniej jednak musimy kontynuować prace nad różnymi poważnymi uchybieniami.
EnglishThese serious flaws on key points are the reason for our opposition.
Te poważne wady w zakresie kluczowych punktów są przyczyną naszego sprzeciwu.
EnglishHowever, we voted against in IMCO as the flaws remaining were too large.
Jednak w komisji IMCO głosowaliśmy przeciw, ponieważ niedoskonałości tekstu były zbyt poważne.
EnglishThere are systemic flaws in the approach to economic policy of the EU and its Member States.
Istnieją wady systemowe w podejściu do polityki gospodarczej UE i jej państw członkowskich.
EnglishHowever, I want to focus my comments on the flaws in our Community Transit System.
Jednakże chciałbym skoncentrować się w moich uwagach na wadach naszego wspólnotowego systemu tranzytowego.
EnglishHowever, I find I have to point out a few critical flaws.
Uważam jednak, że muszę zwrócić uwagę na kilka bardzo zasadniczych błędów.
EnglishToday that is difficult and there are flaws in the system.
Obecnie jest to trudne, a istniejący system obarczony jest wadami.
EnglishRather we should focus on the flaws in the existing system.
Powinniśmy się raczej skupić na wadach istniejącego systemu.
EnglishHowever, whilst there has been ample progress, this accord is not perfect and there are also numerous flaws.
Jednakże, chociaż postępy są znaczne, porozumienie nie jest doskonałe i wciąż zawiera wiele wad.
EnglishWe have tried to correct those flaws, and Mr Bösch is right in saying that we were met with many challenges.
Usiłowaliśmy usunąć te wady i pan poseł Bösch słusznie zauważa, że sprostaliśmy wielu wyzwaniom.
EnglishPart of the reason for its flaws lies with the Member States.
A to po części za sprawą państw członkowskich.
EnglishThere are still flaws in the system at the moment.
W chwili obecnej system wciąż nie jest wolny od wad.
EnglishThe 2009 programme contains no serious flaws, but it is not the programme our fellow citizens need.
Program na 2009 r. nie zawiera żadnych poważnych błędów, lecz nie jest programem, którego potrzebują nasi współobywatele.
EnglishThere are flaws in the bookkeeping system, partly attributable to the complex legal and financial framework.
Istnieją nieprawidłowości w systemie księgowania, częściowo przypisywane skomplikowanym ramom prawnym i finansowym.
EnglishThe numerous amendments presented by my group and by others correct these flaws, and the current text is a balanced one.
Liczne poprawki przedstawione przez moją grupę i innych poprawiły te wady i bieżący tekst jest już wyważony.
EnglishIraq is one of the very few nations in this region to have a democracy - a secular democracy - despite its flaws.
Irak jest jednym z nielicznych krajów w tym regionie, gdzie panuje demokracja - świecka demokracja - pomimo jej wad.
EnglishWe must draft this new legislation with a clear working memory as to the flaws and obstacles of the European Arrest Warrant.
Nowe przepisy muszą być opracowane z uwzględnieniem niedostatków i usterek europejskiego nakazu aresztowania.
EnglishThere are still a number of flaws and shortcomings in this area and a number of things about which we have reservations.
Nadal istnieje wiele uchybień formalnych i braków w tym obszarze oraz wiele rzeczy, co do których mamy zastrzeżenia.
EnglishIn spite of the evident flaws, if the elections mark the beginning of a positive process, this will be a welcome development.
Jeżeli pomimo ewidentnych wad te wybory staną się początkiem korzystnego procesu, to z zadowoleniem przyjmiemy taki rozwój sytuacji.

Andre ord i vores ordbog

English
  • the flaws

Tag et kig på den engelsk-danske ordbog af bab.la.