Engelsk-polsk oversættelse af "the flow of"

EN

"the flow of" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "the flow of" i kontekst.

Lignende oversættelser "the flow of" på polsk

the artikel
the konjunktion
Polish
flow substantiv
to flow verbum
of præposition
Polish

Eksempelsætninger "the flow of" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishLUMIGAN acts in the same way and increases the flow of fluid out of the eye.
Preparat LUMIGAN działa w podobny sposób zwiększając odpływ płynu z gałki ocznej.
EnglishAnother problem I would like to mention is that of controlling the flow of money.
Innym problemem, o którym chcę wspomnieć jest kontrola przepływów pieniędzy.
EnglishThis measures dynamic blood flow and therefore energy flow within the brain.
To urządzenie mierzy dynamiczny przepływ krwi a więc przepływ energii przez mózg.
EnglishThe European Union must therefore be ready to withstand the flow of migration.
Unia Europejska musi więc być gotowa do powstrzymania przepływu migracyjnego.
EnglishTRAVATAN acts in the same way and increases the flow of fluid out of the eye.
Preparat TRAVATAN działa w taki sam sposób, zwiększając wypływ płynu z oka.
EnglishEven your sexual organs get more blood flow, so you increase sexual potency.
Nawet w organach płciowych zwiększa się przepływ krwi, co wzmaga potencję seksualną.
EnglishThis value is approximately one-half the rate of human hepatic blood flow.
Taka wartość stanowi około jedną trzecią części wątrobowego przepływu krwi u ludzi.
EnglishIRMS instruments may be of continuous flow or dual inlet configuration.
Można stosować instrumenty IRMS typu ciągłego przepływu lub z podwójnym wlotem.
EnglishAs a consequence, peripheral blood flow increases, with no effect on heart rate.
W następstwie tego zwiększa się obwodowy przepływ krwi, bez wpływu na częstość akcji serca.
EnglishGoogle Mail's filters allow you to manage the flow of incoming messages.
Filtry w Google Mailu umożliwiają zarządzanie przepływem przychodzących wiadomości.
EnglishWe must ensure that there will be no obstacles to the flow of ideas and knowledge.
Musimy zagwarantować, że żadne przeszkody nie będą utrudniały przepływu pomysłów i wiedzy.
EnglishSecondly, you also talked about the fifth freedom and the flow of knowledge.
Po drugie, wspominał pan również o piątej swobodzie i przepływie wiedzy.
EnglishAnd the cardiac PET scan shown on the lower left, the blue means no blood flow.
Rok później – pomarańczowy i biały oznacza maksymalny przepływ krwi.
EnglishAny upsurge in the flow of illegal migrants must be decisively countered.
Wszelkiemu wzrostowi przepływu nielegalnych migrantów trzeba stanowczo przeciwdziałać.
EnglishI would like to know how long he expects it to be before the money can start to flow again.
Chciałabym wiedzieć, ile czasu upłynie zanim przepływ środków zostanie wznowiony ?
EnglishThe migration of people corresponds to the flow of information, capital, and goods.
Wędrówka ludzi odpowiada przepływowi informacji, pieniądza i towarów.
EnglishThe increase of his house shall depart; [His goods] shall flow away in the day of his wrath.
Przeniesie się urodzaj domu jego; dobra jego rozpłyną się w dzień gniewu jego.
EnglishOn a low-fat meal, the blood flow doesn’t go down -- it even goes up.
Po nisko tłuszczowym posiłku przepływ krwi nie zmniejsza się, a nawet rośnie.
EnglishWe have consistently called for the flow of aid, trade and persons.
Konsekwentnie wzywaliśmy do otwarcia przepływu pomocy humanitarnej, towarów i osób.
EnglishHow can you believe that, in the 21st century, one could restrict the free flow of opinions?
Jak można sądzić, że w XXI wieku da się ograniczyć wolność wyrażania opinii?

Andre ord i vores ordbog

English
  • the flow of

Flere oversættelser i den dansk-tyske ordbog.