Engelsk-polsk oversættelse af "The fourth"

EN

"The fourth" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "The fourth" i kontekst.

Lignende oversættelser "The fourth" på polsk

the artikel
the konjunktion
Polish
fourth substantiv
Polish
fourth adjektiv
Polish

Eksempelsætninger "The fourth" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIt is the EU's fourth largest import partner and sixth largest export market.
To czwarty pod względem wielkości importu partner UE i szósty rynek eksportowy.
EnglishThe fourth step is that only then should international adoptions be considered.
Dopiero wówczas można rozważać czwarty krok, czyli adopcję międzynarodową.
EnglishAnd predictably, perhaps, on the fourth day he ended up in the operating room.
I jak można się było domyśleć, czwartego dnia skończył na sali operacyjnej.
EnglishI was asked to come to Tegucigalpa and talk again on January fourth and fifth.
Zaproszono mnie do Tegucigalpa i rozmawiano ze mną ponownie 4 i 5 stycznia.
EnglishSouthern Sudan is set to become the fifty-fourth state in Africa on 9 July.
W dniu 9 lipca Południowy Sudan ma się stać pięćdziesiątym czwartym krajem Afryki.
EnglishThe fourth issue is that of the deadline: of course we will be flexible in this regard.
Czwarta kwestia dotyczy terminu - będziemy oczywiście elastyczni w tym względzie.
EnglishAnd so I was in the second round of competition, and then the third and the fourth.
Przeszłam więc do drugiej rundy zawodów, następnie do trzeciej i czwartej.
EnglishSteady state pharmacokinetics was attained by the fourth treatment in most animals.
Nie wykazano związku pomiędzy stężeniami w osoczu a przypadkami działań niepożądanych.
EnglishFrom the fourth week on, the usual dose is 2 tablets once a day (1x20 mg).
Począwszy od czwartego tygodnia zwykle podaje się 2 tabletki raz na dobę (1 x 20 mg).
EnglishDirect elections to the European Parliament are held for the fourth time.
Po raz czwarty odbywają się wybory bezpośrednie do Parlamentu Europejskiego.
EnglishAs I am talking to you right now, the fourth round of negotiations is underway in Moscow.
W chwili kiedy to mówię, toczy się właśnie czwarta runda negocjacji w Moskwie.
EnglishFor my fourth and final question, what aspects of the proposals have I sought to amend?
W końcu czwarte i ostatnie pytanie: jakie aspekty wniosków usiłuję zmienić?
EnglishFourth priority: the extremely difficult issue of the common agricultural policy.
Czwarty priorytet: wyjątkowo trudna kwestia wspólnej polityki rolnej.
EnglishI would like to say a word about the fourth issue, the immigration pact.
Chciałbym jeszcze powiedzieć kilka słów na temat czwartej sprawy, paktu o imigracji.
EnglishFourth fact: we have already been in this situation and we found a solution.
Czwarty fakt: już byliśmy w takiej sytuacji i znaleźliśmy rozwiązanie.
EnglishThe fourth point is the question of how we actually treat each other in Parliament.
Trzecia kwestia wiąże się z pytaniem, jak właściwie traktujemy się wzajemnie w Parlamencie.
EnglishSo, my mantra here, my fourth slogan is: 10,000 households or bust.
Więc, moja mantra, moje czwarte hasło to: 10,000 gospodarstw domowych lub fiasko.
Englishand in the third chariot white horses; and in the fourth chariot grizzled strong horses.
W trzecim wozie konie białe, a w czwartym wozie były konie strokate, a wszystkie mocne.
EnglishAnd in the fourth watch of the night he came unto them, walking upon the sea.
Lecz o czwartej straży nocnej szedł do nich Jezus, chodząc po morzu.
EnglishThe fourth thing is labor is disproportionately more expensive than materials.
Po czwarte, że praca jest nieproporcjonalnie droższa od materiałów.

Andre ord i vores ordbog

English
  • The fourth

Derudover tilbyder bab.la en dansk-engelsk ordbog for flere oversættelser.