Engelsk-polsk oversættelse af "thee"

EN

"thee" polsk oversættelse

volume_up
thee {pron.}

EN thee
volume_up
{pronomen}

1. "you", arkaisk

thee (også: ya)
volume_up
ciebie {pron.}
Thy children make haste; thy destroyers and they that made thee waste shall go forth from thee.
Pospieszą się do ciebie synowie twoi, a ci, którzy cię burzyli i kazili, odejdą od ciebie.
But there is forgiveness with thee, That thou mayest be feared.
Aleć u ciebie jest odpuszczenie, aby się ciebie bano.
And when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee?
Albo kiedyśmy cię widzieli chorym, albo w więzieniu, a przychodziliśmy do ciebie?
thee (også: you, thou, ye)
volume_up
ty {pron.}
That thy trust may be in Jehovah, I have made [them] known to thee this day, even to thee.
Aby było w Panu ufanie twoje; oznajmujęć to dziś, a ty tak czyń.
I spake unto thee in thy prosperity; but thou saidst, I will not hear.
Mawiałem z tobą w największem szczęściu twojem; aleś ty rzekła: Nie posłucham.
And the king said, Is the hand of Joab with thee in all this?
Tedy rzekł król: Izali ty tego wszystkiego nie czynisz z naprawy Joabowej?
thee
volume_up
tobie {pron.}
Thou wilt keep [him] in perfect peace, [whose] mind [is] stayed [on thee]; because he trusteth in thee.
Człowieka spolegającego na tobie zachowywasz w pokoju, w pokoju mówię: bo w tobie ufa.
An end is come, the end is come; it awaketh against thee; behold, it cometh.
Koniec przychodzi, przychodzi koniec, ocknął się przeciwko tobie, oto przychodzi.
Wherefore I command thee, saying, Thou shalt set apart three cities for thee.
Przetoż ja przykazuję tobie, mówiąc: Trzy miasta odłączysz sobie;

Eksempelsætninger "thee" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishDo therefore this that we say to thee: We have four men that have a vow on them;
A przetoż czyń to, coć mówimy; Mamy tu czterech mężów, którzy na sobie ślub mają;
EnglishAnd Achish said to David, Therefore will I make thee keeper of my head for ever.
I rzekł Achis do Dawida: Zaiste stróżem głowy mojej postanowię cię po wszystkie dni.
EnglishI will give thee thanks in the great assembly: I will praise thee among much people.
Będę cię wysławiał w zgromadzeniu wielkiem; między ludem wielkim będę cię chwalił.
EnglishI said, O Jehovah, have mercy upon me: Heal my soul; for I have sinned against thee.
Pan go posili na łożu niemocy jego; wszystko leżenie jego odmieni w chorobie jego.
EnglishI will be glad and exult in thee; I will sing praise to thy name, O thou Most High.
Będę wysławiał Pana ze wszystkiego serca mego; opowiadać będę wszysteki cuda twoje.
EnglishPeter began to say unto him, Lo, we have left all, and have followed thee.
I począł Piotr mówić do niego: Otośmy my opuścili wszystko, a poszliśmy za tobą.
EnglishI have given thee a king in mine anger, and have taken him away in my wrath.
Dałem ci tedy króla w zapalczywości mojej, alem go odjął w zagniewaniu mojem.
EnglishNevertheless Kain shall be wasted, Until Asshur shall carry thee away captive.
Wszakże spustoszony będzie Kenejczyk, aż cię Assur zaprowadzi do więzienia.
EnglishYet these things thou didst hide in thy heart; I know that this is with thee:
A chociażeś to skrył w sercu twojem, wiem jednak, że to jest z woli twojej.
EnglishWith my whole heart have I sought thee: Oh let me not wander from thy commandments.
Ze wszystkiego serca mego szukam cię; nie dopuszczajże mi błądzić od rozkazań twoich.
EnglishForsake her not, and she will preserve thee; Love her, and she will keep thee.
Nie opuszczaj jej, a będzie cię strzegła; rozmiłuj się jej, a zachowa cię.
EnglishTo keep thee from the evil woman, From the flattery of the foreigner's tongue.
Aby cię strzegły od niewiasty złej, i od łagodnego języka niewiasty obcej.
EnglishAsk thee a sign of Jehovah thy God; ask it either in the depth, or in the height above.
Żądaj sobie znaku od Pana, Boga twego, bądź na dole nisko, bądź wysoko w górze.
EnglishFor a small moment have I forsaken thee; but with great mercies will I gather thee.
Na małą chwilkę opuściłem cię; ale zaś w litościach wielkich zgromadzę cię.
EnglishObserve the sabbath day, to keep it holy, as Jehovah thy God commanded thee.
Przestrzegaj dnia sobotniego, abyś go święcił, jakoć rozkazał Pan, Bóg twój.
Englishin that thou lovest them that hate thee, and hatest them that love thee.
Miłując te, którzy cię mają w nienawiści, a nienawidząc tych, którzy cię miłują.
EnglishHe will not suffer thy foot to be moved: He that keepeth thee will not slumber.
Nie dopuści, aby się zachwiać miała noga twoja; nie drzemieć stróż twój.
EnglishFor truly my words are not false: One that is perfect in knowledge is with thee.
Boć zaprawdę bez kłamstwa będą mowy moje, a mąż doskonały w umiejętności jest przed tobą.
EnglishBe not afraid because of them; for I am with thee to deliver thee, saith Jehovah.
Nie bój się oblicza ich, bom Ja jest z tobą, abym cię wybawił, mówi Pan.
EnglishJesus answered, Sayest thou this of thyself, or did others tell it thee concerning me?
Odpowiedział mu Jezus: A samże to od siebie mówisz, czylić insi powiedzieli o mnie?