EN tick
volume_up
{substantiv}

1. generel

tick
tick (også: check, checkmark)
volume_up
fajka {f} (symbol)
tick (også: check, checkmark)
volume_up
ptaszek {m} (symbol)
tick (også: check, checkmark)
volume_up
haczyk {m} (symbol)
tick
Meanwhile, the global warming clock quietly ticks on.
A tymczasem zegar globalnego ocieplenia spokojnie tyka.
Because the clock is ticking for all of us.
Bo zegar tyka dla każdego z nas.

2. zoologi

tick

Eksempelsætninger "tick" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishSo part of compassion has to be an understanding of what makes people tick.
A więc częścią współczucia musi być zrozumienie motywacji innych.
EnglishAnd then, I hope maybe I have at least five minutes to say what makes me tick now.
A później mam nadzieję że znajdę conajmniej pięć minut aby powiedzieć o tym co mnie fascynuje teraz.
EnglishNiliacus Lacus, try to get the practice, slick-a-tick-a-bacus. That's a cool name.
Niliacus Lacus, spróbuj osiągnąć w tym wprawę, cwaniaku.
EnglishWe can't see what makes people tick, at least not without difficulty.
Nie jesteśmy w stanie tak po prostu dostrzec, co kieruje ludźmi.
EnglishIf you are willing to accept a reply in one of the following languages, please tick the corresponding box:
Jeżeli akceptujesz odpowiedź w jednym z poniższych języków, zaznacz odpowiednie pole:
EnglishBut now, we can reverse engineer that and build worlds that expressly tick our evolutionary boxes.
A teraz sami możemy być inżynierami i budować światy, które odpowiadają ewolucyjnym potrzebom.
EnglishIt is recommended that vaccinations are given at least one month before the tick season.
Zalecane jest prowadzenie szczepień, co najmniej na miesiąc przed sezonem wzmożonej aktywności kleszczy.
EnglishI strongly believe that what is important is to protect our citizens' rights and not just to tick boxes.
Stanowczo wierzę, że ważna jest ochrona praw naszych obywateli, a nie zwyczajne odhaczanie spraw.
EnglishNevertheless, the tick box on the EAW marked rape contains no definition or explanation of what constitutes the crime.
Pozycja "gwałt” na formularzu ENA nie zawiera jednak definicji lub wyjaśnienia, jaki czyn uznaje się za gwałt.
EnglishWhy spend time on a report that is unnecessary and not easy to comprehend just to put a 'tick' for a rapporteur?
Dlaczego mamy marnować czas na niepotrzebne i niezrozumiałe sprawozdanie, by tylko sprawozdawca mógł zaliczyć sukces?
EnglishSo here we are, seven years, 500 interviews later, and I'm gonna tell you what really leads to success and makes TED-sters tick.
A więc jesteśmy tutaj, siedem lat i 500 rozmów później, a ja powiem wam, co prowadzi do sukcesu i napędza ludzi TED.
EnglishProper understanding of models and underlying assumptions should be a more intensive way of supervising than tick-boxes.
Należyte zrozumienie modeli i leżących u ich podstaw założeń powinno stanowić bardziej intensywną formę nadzoru, niż lista z punktami do zaznaczania.
Englishto buy sth on tick
EnglishThe veterinary medicinal product will prevent flea infestation for up to 6 weeks and tick infestation for 4 weeks following a single administration.
Ten produkt leczniczy weterynaryjny zabezpiecza przed inwazją pcheł na okres do 6 tygodni, a przed inwazją kleszczy na 4 tygodnie od podania.
EnglishThe results of the field trials showed that Prac-tic is effective in the treatment and prevention of flea and tick infestations in dogs.
Psy z różnych hodowli, grup wiekowych i wadze, zarażone pchłami i kleszczami, leczono preparatem Prac- tic lub innymi lekami dopuszczonymi w UE w tym wskazaniu.
EnglishIt is recommended that the vaccination is given at least one month before the tick season and exposure to ticks be reduced during the vaccination period.
Zaleca się, aby podać szczepionkę na co najmniej jeden miesiąc przed sezonem kleszczy, jak też ograniczać narażenie na kleszcze w okresie szczepienia.
EnglishTreatment and prevention of tick infestation (Ixodes ricinus, Ixodes scapularis, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus, Amblyomma americanum).
Zwalczanie kleszczy (Ixodes ricinus, Ixodes hexagonus, Ixodes scapularis, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus, Amblyomma americanum).
EnglishIt performs its task fearlessly, fairly, professionally and independently, but of course it always has to rely on individuals, for it is people who make any institution tick.
Wykonuje swoje zadania bez strachu, sprawiedliwie, profesjonalnie i niezależnie, ale oczywiście zawsze musi polegać na jednostkach, ponieważ to ludzie wprawiają w ruch każdą instytucję.
EnglishThe results of the studies showed that ProMeris Duo is effective in the treatment and prevention of flea and tick infestations, and in the treatment of demodicosis and lice infestation in dogs.
Wyniki badań wykazały, że ProMeris Duo jest skuteczny w leczeniu inwazji pcheł i kleszczy u psów, i zapobieganiu jej, oraz w leczeniu demodekozy i inwazji wszy u psów.