Engelsk-polsk oversættelse af "times"

EN

"times" polsk oversættelse

volume_up
time {substantiv}
PL

EN times
volume_up
{flertal}

times
volume_up
razy {f fl}
tablets, 3 times per day 3 tablets,3 times per day 4 tablets, 3 times per day
tabletki 3 razy na dobę 3 tabletki 3 razy na dobę 4 tabletki 3 razy na dobę
They read the textbook twice, or three times or four times.
Czytali podręcznik dwa razy, lub trzy razy, albo cztery razy.
I'll do 57,000 squared, plus 683 squared, plus 57,000 times 683 times two.
Podniosę 57.000 do kwadratu, plus 683 do kwadratu, plus 57.000 razy 683 razy dwa.
times (også: moments)
volume_up
chwile {f fl}
Therefore, we must keep the complexity of the subject in mind at all times.
Dlatego nie możemy nawet na chwilę zapominać o złożoności tego tematu.
There are times when speed enables you to manoeuvre more easily.
chwile, kiedy prędkość pozwala szybciej manewrować, o czym dobrze wiedzą narciarze.
We can re-imagine adversity as something more than just tough times.
Możemy zmienić nasze wyobrażenie przeciwności, żeby objęło więcej niż "trudne chwile".

Synonymer (engelsk) for "times":

times
time

Eksempelsætninger "times" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishHast thou not heard how I have done it long ago, and formed it of ancient times?
Izażeś nie słyszał, żem to z dawna uczynił, i ode dni starodawnych to sprawił?
EnglishI will be honest with you: this kind of comment rather surprises me at times.
Będę z państwem szczery: tego rodzaje komentarze naprawdę czasem mnie zaskakują.
EnglishMention was made several times of the issue of poverty, or rather energy poverty.
Wspominano tu kilkakrotnie o kwestii ubóstwa, a raczej ubóstwa energetycznego.
EnglishThis has already happened several times to date and solutions were always found.
Sytuacja taka miała już kilkakrotnie miejsce i zawsze znajdowano rozwiązanie.
EnglishSupport for this sector is especially valuable, particularly in times of crisis.
Zwłaszcza w czasach kryzysu wsparcie dla tego sektora jest szczególnie cenne.
English(NL) Mr President, we are living in financially and economically difficult times.
(NL) Panie przewodniczący! Żyjemy w czasach trudności finansowych i gospodarczych.
EnglishBut there were times when I wanted to remind both sides that this was fiction.
Były jednak też czasy, kiedy oby stronom chciałąm wyjaśnić, że to tylko fikcja.
EnglishThe River Somes had cyanide concentrations 700 times above permitted levels.
Stężenie cyjanku w rzece Somes siedemsetkrotnie przekraczało dopuszczalne normy.
EnglishAnd I found somebody from The New York Times, and I cornered him, and I pitched him.
I znalazłem kogoś z New York Timesa. ~~~ Przyparłem go do muru i przyszpliliłem.
EnglishEurope's performers often live a very precarious existence at the best of times.
Europejscy wykonawcy często wiodą żywot bardzo niepewny, nawet za najlepszych czasów.
EnglishBy acting in this way, we show our unity and empathy at times of natural disasters.
Działając w ten sposób demonstrujemy jedność i empatię w czasie klęski żywiołowej.
EnglishWhat we have seen this morning has been reminiscent of the old Soviet times.
Dziś rano byliśmy świadkami sytuacji, która przypominała dawne czasy sowieckie.
EnglishIn these distrustful times, think it's a piece of cake for people to trust you?
W tych ciężkich czasach myślicie, że... to tak łatwo sprawić by ludzie wam uwierzyli?
EnglishAnd there were more than 10 times as many people living in these countries.
Mieliśmy do czynienia z dziesięciokrotnie większą liczbą ludności w tych krajach.
EnglishHe said, "If you're in the top 25 percent of the fastest times, you get five dollars.
Powiedział, "Jeśli bedziesz w 25% najszybszych czasów dostaniesz pięć dolarów..
EnglishIn times of crisis, full harmonisation is extremely urgent for two reasons.
W czasach kryzysu pełna harmonizacja jest niezwykle pilną sprawą z dwóch powodów.
EnglishIn these times of widespread recession, the world needs stability and new certainties.
W tych czasach rozległej recesji świat potrzebuje stabilności i nowych pewników.
EnglishThe legislation is therefore not just bad in times of crisis, it is also symbolic.
Prawodawstwo nie jest zatem takie złe w czasach kryzysu, co jest również symboliczne.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, we are living in unprecedented times.
nominowany przewodniczący Komisji. - (FR) Panie przewodniczący, panie i panowie!
EnglishI believe that at times, we have to be pragmatic in order to overcome the difficulty.
Uważam, że chcąc przezwyciężyć trudności musimy niekiedy postępować pragmatycznie.