Engelsk-polsk oversættelse af "upper"

EN

"upper" polsk oversættelse

volume_up
upper {substantiv}
PL

EN upper
volume_up
{substantiv}

1. nautik

upper

2. andre

upper

Synonymer (engelsk) for "upper":

upper

Eksempelsætninger "upper" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAll values were between 2.5 fold and 3.5 fold the ULN (Upper Limit of Normal).
Wszystkie wartości mieściły się między 2, 5 a 3, 5 x GGN (górna granica normy).
EnglishOptaflu is injected into the muscle on the top of the upper arm (deltoid muscle).
Optaflu wstrzykuje się w mięsień w górną część ramienia (mięsień naramienny).
EnglishThe science tells us that we need to be in the upper end between 25% and 40%.
Naukowcy mówią nam, że powinniśmy dążyć do górnych limitów przedziału 25-40 %.
EnglishThe upper arm muscle is the preferred site for injection in children and adolescents.
Preferowanym miejscem wstrzyknięcia u dzieci i młodzieży jest mięsień naramienny.
EnglishThe upper arm muscle is the preferred site for injection in adults and adolescents.
Preferowanym miejscem wstrzyknięcia u dorosłych i młodzieży jest mięsień naramienny.
EnglishA dose (0.5 ml) of the vaccine will be injected into the upper arm (deltoid muscle).
Dawka (0, 5 ml) szczepionki jest wstrzykiwana w ramię (mięsień naramienny).
EnglishSubcutaneous administration should be in the upper arms, thighs, buttocks, or abdomen.
Podanie podskórnie należy wykonać w górną część ramienia, udo, pośladek lub brzuch.
EnglishThe Commission proposal on the harmonisation of diesel excise has no upper limit.
Wniosek Komisji dotyczący harmonizacji akcyzy od oleju napędowego nie ma górnego limitu.
EnglishProQuad should be injected under the skin in the upper arm or in the outer thigh.
Szczepionkę ProQuad należy wstrzyknąć podskórnie w przedramię lub w zewnętrzną część uda.
EnglishWith other reagents, the upper limit of the therapeutic aPTT window should be reduced to
Dla innych odczynników górną wartość graniczną okienka terapeutycznego APTT należy
EnglishThe upper side of the thigh is the preferred site for injection in neonates and infants.
Preferowanym miejscem wstrzyknięcia u noworodków i niemowląt jest górna część uda.
EnglishI am thinking, in particular, of the Fessenheim power plant in the Upper Rhine.
Mam tu na myśli w szczególności elektrownię Fessenheim, znajdującą się w Górnej Nadrenii.
EnglishCommon: diarrhoea, dry mouth, constipation, nausea aggravated, upper abdominal pain
Częste: biegunka, suchość ust, zaparcie, nasilenie nudności, ból w górnej części brzucha
EnglishThe upper limit of the target haemoglobin concentration should not be exceeded.
Nie należy przekraczać górnej granicy docelowego stężenia hemoglobiny.
EnglishIt makes clear that we are constantly exceeding the stipulated upper and lower limits.
Sprawozdanie czyni oczywistym, że stale przekraczamy górne i dolne granice.
Englishrunny nose, cough, hoarseness due to infection of the upper respiratory tract
katar, kaszel, chrypka spowodowane zakażeniem górnych dróg oddechowych
EnglishThe vaccine is given as an injection into the muscle of the upper arm.
Szczepionkę podaje się jako wstrzyknięcie domięśniowe w górną część ramienia.
EnglishZOSTAVAX should be injected under the skin, preferably in the upper arm.
Szczepionkę ZOSTAVAX należy wstrzyknąć podskórnie, najlepiej w przedramię.
EnglishHe built the upper gate of the house of Jehovah, and on the wall of Ophel he built much.
On zbudował bramę domu Pańskiego wysoką, i na murach Ofel wiele pobudował.
Englishrhinitis, upper respiratory tract infection dyspnoea, voice alteration
nieżyt nosa, zakażenie górnych dróg oddechowych duszność, zmiana barwy głosu