Engelsk-polsk oversættelse af "valid"

EN

"valid" polsk oversættelse

EN valid
volume_up
{adjektiv}

The certificate of compliance is valid throughout the European Community.
Certyfikat zgodności jest ważny w całej Wspólnocie Europejskiej.
No, provided the vehicle has a valid roadworthiness certificate.
Nie, pod warunkiem że pojazd ma ważny certyfikat stwierdzający zdatność do ruchu drogowego.
This certificate is valid from 10 days until 10 years after the first dose of vaccine.
Taki certyfikat jest ważny od 10. dnia po szczepieniu do 10 lat po pierwszej dawce szczepionki.
valid
volume_up
aktualny {adj. m} (ważny)
They are still just as valid today and the best response to them is a united Europe.
Ten głos jest dziś wciąż tak samo aktualny, a najlepszą odpowiedzią na niego jest zjednoczona Europa.
This is a research which was done in '86, but it's still valid.
To badanie zrobiono w roku 1986, ale wciąż jest aktualne.
Some of the lessons it teaches us are still valid today.
Niektóre z zawartych w niej lekcji pozostają aktualne do dziś.
valid (også: correct, normal, right, validated)
The above data are valid in normal pharmacokinetic behaviour.
Powyższe dane dotyczą sytuacji, kiedy farmakokinetyka leku jest prawidłowa.
Google charges at most once for each unique tag (if we determine that the click is valid).
Za każdy niepowtarzalny tag Google pobiera opłatę najwyżej raz (przy założeniu, że kliknięcie zostanie uznane za prawidłowe).
Anyone can set up a website pretending to be another site, but only the real site possesses a valid security certificate for the URL you’re trying to reach.
Dowolna osoba może skonfigurować witrynę udającą inną witrynę, jednak tylko prawdziwa witryna ma prawidłowy certyfikat zabezpieczeń dotyczący URL-a, który chcesz odwiedzić.
The company, which has developed the GMO but has so far no valid market approval?
Firma, która wyprodukowała dany organizm modyfikowany genetycznie i wpuściła go na rynek bez odpowiedniego pozwolenia?
If you want to be able to make valid comments on a subject of a technical nature, you normally seek information from those people who are most knowledgeable about these issues.
Jeśli ktoś chce w sposób sensowny wypowiedzieć się na tematy techniczne, zazwyczaj zasięga opinii osób najlepiej znających się na takich zagadnieniach.
valid (også: checked, proven, safe, tested)
valid (også: aboveboard, genuine, lawful, legal)
volume_up
legalny {adj. m}
The forms in this page are valid if you legally live in an EU country, irrespective of your nationality.
Formularze opisane na tej stronie są ważne jedynie w przypadku osób, które legalnie zamieszkują w jednym z krajów UE, bez względu na obywatelstwo.
However, these requirements should not be excessive, as they might have a negative impact on the situation of people who have entered the European Union legally and hold valid work permits.
Nie powinny być one jednak nadmierne, gdyż mogą wpłynąć negatywnie na sytuację osób przebywających legalnie na terytorium Unii i mających pozwolenie na pracę.
The proposal to formalise the requirement for the authorising officer, i.e. the director of the agency, to be ultimately responsible is also valid.
Wniosek, aby sformalizować wymóg, by urzędnik zatwierdzający, czyli dyrektor agencji, ponosił ostateczną odpowiedzialność, także jest uzasadniony.

Eksempelsætninger "valid" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe report contains a set of guidelines that we consider to be valid and fair.
Sprawozdanie zawiera szereg wytycznych, które uważamy za ważne i sprawiedliwe.
EnglishThe rapporteur proposes a number of valid measures, which I shall not reiterate.
Poseł sprawozdawca proponuje szereg ważnych środków, których nie będę tutaj powtarzać.
Englisha uniform status of asylum for nationals of third countries, valid throughout the Union;
jednolity status azylu dla obywateli państw trzecich, obowiązujący w całej Unii,
EnglishDecisions of the full Court shall be valid only if fifteen Judges are sitting.
Obrady pełnego składu Trybunału są ważne jedynie wtedy, gdy zasiada piętnastu sędziów.
EnglishWe have to see what is still valid and we have to add something new to them.
Musimy sprawdzić, które elementy są wciąż ważne i dodać do nich pewne nowe ustalenia.
EnglishThe European Parliament has to approve the selection in order for it to be valid.
Parlament Europejski musi zatwierdzić ten wybór, aby zyskał on ważność.
EnglishIt is an important concept, which is still valid, but the partners want more.
To ważna koncepcja, która nadal się liczy, jednak partnerzy chcą więcej.
EnglishI mean these guys are extrapolating in realms that are not necessarily valid.
Chodzi o to, że ci ludzie wyciągają wnioski, które mijają się z prawdą.
EnglishThe document should be valid indefinitely and does not have to be renewed.
Dokument powinien mieć nieograniczoną ważność i nie wymagać odnawiania.
EnglishIt is valid for a maximum stay of three months within a six month period.
Jest ono ważne w przypadku wyjazdów na najdłużej trzy miesiące w okresie sześciu miesięcy.
EnglishIs it valid or not, or do you select only those points that suit you?
Czy Rada wybiera punkty, które jej pasują, czy też zwraca uwagę na kwestie legalności?
EnglishApparently there are a few thousand complaints, and of these some are not valid.
Liczba skarg sięga kilku tysięcy; niektóre z nich są nieważne.
EnglishMr President, I think the previous speakers have made valid points.
Panie przewodniczący! Myślę, że wcześniejsi mówcy przekazali słuszne uwagi.
EnglishAre you aware that the serious consequences of these decrees are still valid?
Czy zdaje sobie pan sprawę, że wciąż obowiązują poważne konsekwencje wprowadzenia tych dekretów?
EnglishMr Creutzmann, the principle of using the lowest possible risk is valid.
Panie pośle Creutzmann, nadal obowiązuje zasada stosowania możliwie jak najmniejszego ryzyka.
EnglishI think that the alliance of civilisations is a valid instrument in the fight against terrorism.
Uważam, że sojusz cywilizacji jest ważnym instrumentem walki z terroryzmem.
EnglishSecondly, conclusions made by the IPCC Panel are the only valid results.
Po drugie, wnioski z panelu IPCC są jedynymi wiarygodnymi wynikami.
EnglishA valid driving licence issued in an EU country is valid throughout the EU.
Prawo jazdy wydane w jednym kraju unijnym zachowuje ważność we wszystkich pozostałych krajach UE.
EnglishThe above data are valid in normal pharmacokinetic behaviour.
Powyższe dane dotyczą sytuacji, kiedy farmakokinetyka leku jest prawidłowa.
English. - I think that your question is absolutely valid and very humane.
komisarz. -Myślę, że kwestia przez panią podniesiona jest absolutnie słuszna i bardzo ludzka.