Engelsk-polsk oversættelse af "within us"

EN

"within us" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "within us" i kontekst.

Lignende oversættelser "within us" på polsk

within præposition
us pronomen
Polish
US substantiv
Polish

Eksempelsætninger "within us" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWhat this is actually saying is that much of these decisions are not residing within us.
To właściwie oznacza, że wiele z tych decyzji nie wypływa bezpośrednio z nas.
EnglishThe Bible says the problem is within us, within our hearts and our souls.
Według biblii problem tkwi w nas, w naszych sercach i w naszych duszach.
EnglishIt is our humanity, and all the potential within it, that makes us beautiful.
To nasze człowieczeństwo i cały jego potencjał czynią nas pięknymi.
EnglishIt is an energy within each one of us, but it is only activated when we engage with others.
To energia w każdym z nas, ale jest ona uaktywniana jedynie wtedy, kiedy interesujemy się innymi.
EnglishSometimes, of course, being compassionate can produce feelings within us that are very difficult to control.
Oczywiście, czasem miłosierdzie wywołuje uczucia trudne do opanowania.
EnglishWhat has happened within the EU and what has happened within the US?
Co się wydarzyło w UE, a co w Stanach Zjednoczonych?
EnglishThese regimes created something within us during this period.
W tym czasie te reżimy coś w nas wykształciły.
EnglishThey link the deepest reason and emotion within us.
Jednoczą one w nas najgłębsze myśli i uczucia.
EnglishRobots touch something deeply human within us.
Roboty dotykają naszego człowieczeństwa.
EnglishAnd it is a marvelous example of how a differential in power can be overridden by a process of nature that's within all of us.
I jest to cudowny przykład jak różnice w sile można znieść, dzięki zachowaniu, które znajduje się w każdym z nas.
EnglishAnd they said one to another, Was not our heart burning within us, while he spake to us in the way, while he opened to us the scriptures?
I mówili między sobą: Izali serce nasze nie pałało w nas, gdy z nami w drodze mówił, i gdy nam Pisma otwierał?
EnglishAnd so chapter one really begins today, with all of us, because within each of us is the power to equal those opportunity gaps and to close the hope gaps.
I tak rozpoczynamy Rozdział Pierwszy, ponieważ w każdym z nas tkwi siła, aby pokonać brak perspektyw i nadziei.
EnglishThis little robot was somehow able to tap into something deeply social within us -- and with that, the promise of an entirely new way we could interact with robots.
Był w stanie oddziaływać na naszą socjalną nutę. ~~~ To obietnica nowego sposobu interakcji z robotami.
EnglishTo me, thought-controlled computing is as simple and powerful as a paintbrush -- one more tool to unlock and enliven the hidden worlds within us.
Dla mnie, komputery sterowane myślą są tak proste i potężne jak pędzel - jeszcze jedno narzędzie do otwarcia i ożywienia ukrytego świata wewnątrz nas.
EnglishAs an evolutionary biologist, I'd say this: our brains have evolved to help us survive within the orders of magnitude of size and speed which our bodies operate at.
Jako biolog ewolucyjny powiem tak: nasze mózgi ewoluowały, by pomóc nam przeżyć w rzędach wielkości skali i prędkości, w których działają nasze ciała.
EnglishAnd if we can find that, then we'll be able to find, within each one of us, what it is that we need to find to face the big question, which is: how do we change?
Gdy to odnajdziemy, wtedy będziemy w stanie znaleźć w każdym z nas to, co jest potrzebne by stawić czoła ważnemu pytaniu, które brzmi: Jak się zmieniany?
EnglishIt is incumbent on us within the European Union to continue the strong messages of support that we gave in September 2007 to the people who are campaigning in Burma.
Naszym obowiązkiem w Unii Europejskiej jest dalsze okazywanie zdecydowanego poparcia osobom biorącym udział w kampanii w Birmie, tak jak to uczyniliśmy we wrześniu 2007 r.
EnglishThe systematic repression of any opposition within Iran seems to us even more serious and the Islamic Republic of Iran's nuclear project even more so.
Systematyczne tłumienie wszelkich przejawów opozycji na terytorium Iranu wydaje się nam problemem jeszcze poważniejszym, a najbardziej niepokoi nas projekt jądrowy Islamskiej Republiki Iranu.

Andre ord i vores ordbog

English
  • within us

Søg efter flere ord i den dansk-engelske ordbog.