Engelsk-polsk oversættelse af "without delay"

EN

"without delay" polsk oversættelse

EN without delay
volume_up
{adverbium}

Complete the other stages of injection without delay.
Kolejne etapy wstrzyknięcia należy wykonać natychmiast.
Complete the other stages of injection without delay.
Kolejne etapy wstrzykni cia nale y wykona natychmiast.
After you have resuspended the insulin, complete all the following steps of injection without delay.
Po wymieszaniu insuliny kolejne czynności należy wykonać natychmiast.
without delay
Moreover, these must be opened quickly, without delay.
Punkty te należy otworzyć szybko, bez zwłoki.
Musimy działać bez zwłoki.
We must also insist that the Russian authorities comply with all the judgments of the European Court of Human Rights without delay.
Musimy również naciskać na to, aby władze rosyjskie stosowały się bez zwłoki do wszystkich orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Lignende oversættelser "without delay" på polsk

without præposition
Polish
delay substantiv
to delay verbum

Eksempelsætninger "without delay" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIt is fortunate that our institution and the Council are ready to agree without delay.
Na szczęście nasza instytucja i Rada są gotowe niezwłocznie porozumieć się.
EnglishIn the event of a natural disaster, humanitarian aid needs to arrive without delay.
Pomoc humanitarna w przypadku klęski żywiołowej musi być dostarczana bez zbędnej zwłoki.
EnglishHowever, what we need is for the Dublin regulation to be amended without delay.
W każdym razie musimy niezwłocznie zmienić rozporządzenie dublińskie.
EnglishThese elections should now be held as planned, without any further delay.
Wybory te powinny się teraz odbyć zgodnie z planem, bez dalszych opóźnień.
EnglishThose that have progressed at the expense of others should pay back their debt without delay.
Te, które rozwinęły się kosztem innych, powinny niezwłocznie spłacić swój dług.
EnglishIf this is the case, you should speak to your doctor without delay.
Jeśli wystąpi którekolwiek z powyższych, należy zgłosić się pilnie do lekarza.
EnglishTherefore, I call strongly for the European Commission to begin taking action without delay.
Dlatego zdecydowanie wzywam Komisję Europejską do niezwłocznego podjęcia działania.
EnglishThe disparities between the different regions must be reduced at a faster pace, without delay.
Należy szybciej i niezwłocznie zmniejszać dysproporcje pomiędzy różnymi regionami.
EnglishTurkey will have to work towards this, with Europe's support, immediately and without delay.
Turcja musi niezwłocznie nad tym popracować, korzystając ze wsparcia Europy.
EnglishThe time has now come to make this fund as flexible as possible and to mobilise it without delay.
Nadszedł czas, aby uelastycznić ten fundusz i zmobilizować go jak najszybciej.
EnglishThe amendment calls for the phasing-out of export subsidies without delay.
Poprawka przewiduje niezwłoczne zniesienie subsydiów wywozowych.
EnglishI have explained to them that they have to implement this regulation without any further delay.
Wyjaśniłam im, że muszą wdrożyć to rozporządzenie bez dalszych opóźnień.
EnglishThe Commission shall examine this request and submit its conclusions to the Council without delay.
Komisja niezwłocznie rozpatruje ten wniosek i przedstawia konkluzje Radzie.
EnglishIt is a pan-European problem, which must be resolved without delay.
Jest to problem ogólnoeuropejski, który należy niezwłocznie rozwiązać.
EnglishIt is also imperative that the Member States put those agreements into practice without delay.
Niezbędna jest również niezwłoczna realizacja tych postanowień przez państwa członkowskie.
EnglishMaking the 20% target binding without delay would be the simplest way of doing that.
Najprostszym rozwiązaniem w tym zakresie byłoby niezwłoczne nadanie celowi 20 % wiążącego charakteru.
EnglishSo I think it is absolutely essential that the Commission bring forward a proposal here without delay.
Dlatego uważam, że Komisja powinna niezwłocznie przedstawić projekt reformy dyrektywy.
EnglishWe have many problems on the table that need to be tackled urgently and without delay.
Mamy wiele problemów, które należy niezwłocznie rozwiązać.
EnglishWe need to enforce the EU's visa reciprocity policy without delay.
Należy bezzwłocznie zapewnić wzajemność unijnej polityki wizowej.
EnglishWe call on Azerbaijani authorities to release the journalists in jail without further delay.
Wzywamy władze Azerbejdżanu do niezwłocznego zwolnienia dziennikarzy przebywających w więzieniach.