Engelsk-rumænsk oversættelse af "classification"

EN

"classification" rumænsk oversættelse

EN classification
volume_up
{substantiv}

classification (også: ratings, ranging, itemisation)
Who is responsible for this classification?
Cine este responsabil pentru această clasificare?
The omission of definitions of a severity classification was a glaring hole in the whole proposal.
Omiterea definiţiilor din cadrul schemei de clasificare a gravităţii era o lipsă flagrantă a propunerii.
It is this gentleman who has the formidable task of carrying out this semantic classification.
Acest domn are formidabila sarcină de a realiza această clasificare semantică.
classification
classification
classification

Synonymer (engelsk) for "classification":

classification

Eksempelsætninger "classification" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe first one is on the question of classification of the red mud as hazardous or not.
Prima se referă la problema clasificării sau nu a noroiului roșu ca fiind periculos.
EnglishIn this area, according to the World Bank's classification, Lithuania ranks 59th in the world.
În acest domeniu, conform clasificării Băncii Mondiale, Lituania se plasează pe locul 59 în lume.
EnglishChange of interinstitutional classification number: see Minutes
Schimbarea cotei interinstituţionale: consultaţi procesul-verbal
EnglishOn the one hand, we can see some of the logic for an Appendix I classification, but there are socio-economic issues.
Pe de altă parte, clasificarea în apendicele I este argumentată, însă există probleme socio-economice.
English. - We should remember that 54% of farmed land in the EU currently falls into a LFA classification.
în scris. -Ar trebui să ne amintim că 54 % din terenul cultivat în UE intră în prezent în clasificarea de zonă defavorizată.
EnglishWe have a Technical and Scientific Centre, which carries out the analysis and classification of new stamped counterfeit coins.
Avem un Centru tehnic şi ştiinţific, care efectuează analiza şi clasificarea monedelor proaspăt contrafăcute.
EnglishThe source of the controversy is the classification of the Atlantic bluefin tuna, which is found in the Mediterranean and the Atlantic.
Sursa controversei este clasificarea tonului roşu de Atlantic, care se găseşte în Mediterana şi Atlantic.
EnglishExactly 20 years ago, the World Health Organisation removed homosexuality from the International Classification of Diseases.
Exact acum 20 de ani, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a eliminat homosexualitatea din Clasificarea internaţională a bolilor.
EnglishThere are some areas which are in a better position according to the classification of the Court of Auditors, for example external aid.
Există câteva domenii care ocupă o poziţie mai bună conform clasificării Curţii de Conturi, precum ajutorul extern.
EnglishThis includes, among many other issues, calling for the classification of crimes that are still not covered by some European criminal legislation.
Aceasta include, printre altele, necesitatea clasificării infracțiunilor care nu sunt încă acoperite de unele coduri penale europene.
EnglishThe need to reduce the tariffs applicable to products imported by the European Union results from the World Trade Organisation classification.
Nevoia de a reduce tarifele aplicate produselor importate de Uniunea Europeană rezultă din clasificarea Organizației Mondiale a Comerțului.
EnglishWhat we have done is to draw the logical consequences from that link and incorporate rules on the classification of documents into the regulation itself.
Noi am tras concluziile logice din această legătură şi am încorporat norme privind clasificarea documentelor chiar în regulament.
EnglishAll advertising for products related to energy or their respective prices must include a reference to the energy efficiency classification.
Orice reclamă pentru produse care se referă la energie sau la preţurile lor trebuie să includă o referinţă la clasificarea eficienţei energetice.
EnglishIn 1990, the World Health Organisation removed homosexuality from the International Statistical Classification of Diseases and Health Problems.
În 1990, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a eliminat homosexualitatea din Clasificarea statistică internaţională a bolilor şi a problemelor de sănătate.
EnglishIt is simply disingenuous to say, as the Commission has, that the classification of documents as confidential has no link with public access to such documents.
Este pur şi simplu incorect să susţinem, aşa cum a făcut Comisia, că nu există nicio legătură între clasificarea documentelor drept confidenţiale şi accesul public la acestea.
EnglishThe possibility of a transitional period, with its own scheme, for any region that loses its classification as a less-favoured area must also be considered.
Trebuie luată în considerare, de asemenea, posibilitatea unei perioade de tranziţie, cu propriul sistem, pentru orice regiune care îşi pierde clasificarea de zonă mai puţin favorizată.
EnglishThe multi-annual financial framework will become mandatory, the classification of expenditure into compulsory and non-compulsory expenditure will go, and budget proceedings will be shorter.
Planul financiar multianual va deveni obligatoriu, clasificarea cheltuielilor în obligatorii şi neobligatorii va dispărea, iar procedurile bugetare vor fi mai scurte.