Engelsk-rumænsk oversættelse af "to comprise"

EN

"to comprise" rumænsk oversættelse

EN to comprise
volume_up
[comprised|comprised] {verbum}

This would comprise the unblocking of the PCA and a significant increase in our assistance.
Aceasta ar cuprinde deblocarea APC şi o creştere semnificativă a asistenţei noastre.
General and business aviation mainly comprises small and medium-sized enterprises.
Aviaţia generală şi de afaceri cuprinde în principal întreprinderi mici şi mijlocii.
The Universal Declaration comprises 30 articles and they are often cited.
Declaraţie universală cuprinde 30 de articole şi acestea sunt adeseori citate.
This would comprise the unblocking of the PCA and a significant increase in our assistance.
Aceasta ar cuprinde deblocarea APC şi o creştere semnificativă a asistenţei noastre.
General and business aviation mainly comprises small and medium-sized enterprises.
Aviaţia generală şi de afaceri cuprinde în principal întreprinderi mici şi mijlocii.
The Universal Declaration comprises 30 articles and they are often cited.
Declaraţie universală cuprinde 30 de articole şi acestea sunt adeseori citate.
to comprise (også: to factor in, to figure in, to include)
volume_up
a include {tr.vb.}
The Charter will comprise a collection of fundamental rights to which every passenger is entitled, regardless of the distance they are travelling.
Carta va include o serie de drepturi fundamentale, la care are dreptul orice pasager, indiferent de distanţa parcursă.
This work clearly comprises many aspects.
Această muncă include, în mod clar, multe aspecte.
I know that the NPT also comprises civil elements, but we are not talking today about the renaissance of civil nuclear power; we are talking about nuclear disarmament.
Ştiu că TNP include şi elemente civile, dar azi nu vorbim despre renaşterea puterii nucleare civile; vorbim despre dezarmarea nucleară.
to comprise (også: to contain, to include, to be included)
The Charter will comprise a collection of fundamental rights to which every passenger is entitled, regardless of the distance they are travelling.
Carta va include o serie de drepturi fundamentale, la care are dreptul orice pasager, indiferent de distanţa parcursă.
This work clearly comprises many aspects.
Această muncă include, în mod clar, multe aspecte.
I know that the NPT also comprises civil elements, but we are not talking today about the renaissance of civil nuclear power; we are talking about nuclear disarmament.
Ştiu că TNP include şi elemente civile, dar azi nu vorbim despre renaşterea puterii nucleare civile; vorbim despre dezarmarea nucleară.
to comprise (også: to contain, to enclose, to incorporate)
Therefore, I have presented an alternative resolution to the report; that is, to substitute the reference to the right to vote with a compromise that comprises a re-wording.
Prin urmare, am prezentat o rezoluţie alternativă la raport; adică, pentru a înlocui referinţa la dreptul de vot cu un compromis care conţine o reformulare.
to comprise (også: to contain, to cram, to fill in, to fill up)
to comprise (også: to include, to total, to totalize)
to comprise (også: to bar, to be closed, to block, to bolt)
to comprise (også: to go in, to find room)

Eksempelsætninger "to comprise" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThis would comprise the unblocking of the PCA and a significant increase in our assistance.
Aceasta ar cuprinde deblocarea APC şi o creştere semnificativă a asistenţei noastre.
EnglishSince its creation with 11 participants, the euro area has grown to comprise 16 Member States.
De la crearea sa, cu 11 participanţi, zona euro a ajuns să cuprindă 16 state membre.
EnglishThese two areas comprise most of the collaboration done on a SharePoint site.
Aceste două zone acoperă majoritatea activităţilor de colaborare care se desfăşoară pe un site SharePoint.
EnglishThey comprise representatives of the Member States' governments, the Commission and the governments of third countries.
Acestea au în componenţă reprezentanţi ai guvernelor statelor membre, ai Comisiei şi ai guvernelor statelor terţe.
EnglishThe 13 areas of cooperation where greater EU involvement is anticipated in the region comprise a very extensive list.
Cele 13 domenii de cooperare în care se anticipează o mai mare implicare a UE în regiune cuprind o listă foarte detaliată.
English           The core programmes for research and development comprise of state-funded projects in 45 research domains.
           Programele            nucleu pentru cercetare şi dezvoltare  conţin proiecte finanţate de stat în 45 de domenii de cercetare.
EnglishIn education, the two main trends that comprise innovative opportunities are digitisation and the decrease of energy consumption.
În educaţie, principalele două tendinţe în care există oportunităţi de inovare sunt digitalizarea şi reducerea consumului de energie.
EnglishThe Charter will comprise a collection of fundamental rights to which every passenger is entitled, regardless of the distance they are travelling.
Carta va include o serie de drepturi fundamentale, la care are dreptul orice pasager, indiferent de distanţa parcursă.
EnglishAs the new ILO Convention will comprise matters of EU competence, the Member States need to comply with the EU acquis.
Având în vedere că noua Convenție OIM va cuprinde chestiuni ce țin de competența UE, statele membre vor trebui să asigure conformitatea cu acquis-ul UE.
EnglishThe cultural traditions that have developed here over the centuries comprise an unusual variety of forms, types and variants of folklore.
Tradiţiile culturale care s-au dezvoltat aici de-a lungul secolelor cuprind o varietate neobişnuită de forme, tipuri şi variante de folclor.
EnglishIt is important to mention that EU Member States and the EEA associated countries comprise more than 50% of the membership of the Arctic Council.
Este important să menţionăm că statele membre ale UE şi ţările asociate SEE reprezintă mai mult de 50% din membrii Consiliului Arctic.
EnglishIn terms of climate change, women comprise the most vulnerable group, as they form the majority of the poorest populations.
Persoanele cele mai vulnerabile din punctul de vedere al schimbărilor climatice sunt femeile, deoarece constituie cea mai mare parte a celor mai sărace categorii ale populației.
EnglishThis has been particularly felt by women, who comprise the greatest percentage of workers engaged in what is known as precarious employment.
Acest lucru a fost simțit în mod special de către femei, care reprezintă cel mai mare procent de lucrători angajați în ceea ce este cunoscut drept muncă precară.
EnglishTextile products which comprise non-textile parts of animal origin, such as fur or leather, should, in future, state this clearly on the label.
Produsele textile care conțin părți netextile de origine animală, precum blana sau pielea, ar trebui să aibă menționat clar acest lucru pe etichetă, în viitor.
EnglishMr President, since the end of the Cold War, a revolutionary new doctrine has imposed itself on the 200 states that comprise the United Nations.
Dle preşedinte, de la sfârşitul Războiului Rece, o nouă doctrină revoluţionară s-a impus asupra celor 200 de state care alcătuiesc Organizaţia Naţiunilor Unite.
EnglishSmall and medium-sized enterprises comprise 99% of all EU enterprises, and are responsible for 100 million jobs in the Union.
Întreprinderile mici și mijlocii reprezintă 99 % din totalul întreprinderilor comunitare și sunt responsabile pentru furnizarea a 100 de milioane locuri de muncă în cadrul Uniunii.
EnglishThis should comprise macrofinancial assistance along with the rapid and immediate commencement of talks, as far as this is possible, on an association agreement.
Aceasta ar trebui să cuprindă asistenţă macrofinanciară împreună cu începerea rapidă şi imediată a negocierilor, în măsura în care este posibil, asupra acordului de asociere.
EnglishThe actions to promote high-speed broadband in the Digital Agenda comprise not only the Commission commitment but also suggestions to the Member States.
Acţiunile de promovare a infrastructurii de bandă largă de mare viteză prevăzute de Agenda digitală nu includ numai angajamentul asumat de Comisie, ci şi sugestii din partea statelor membre.