Engelsk-rumænsk oversættelse af "definite"

EN

"definite" rumænsk oversættelse

EN definite
volume_up
{adjektiv}

definite (også: agreed, categorical, decided, determined)
volume_up
hotărât {adj. m}
If you present these things in the form that you have today, the answer from this House will be a definite 'no'.
Dacă prezentați aceste aspecte sub forma de astăzi, răspunsul din partea acestei Camere va fi un "nu” hotărât.
I therefore call on the Council and the Commission to say a definite 'no' to this project, which represents ecological and economic madness.
Prin urmare, le solicit Consiliului și Comisiei să spună un "nu” hotărât acestui proiect, care este o nebunie ecologică și economică.
Finally, we need to evaluate very carefully how worthwhile all of these measures are and we need to say a definite 'no' to preference on account of ethnic criteria.
În sfârşit, trebuie să evaluăm cu foarte mare atenţie fiabilitatea tuturor acestor măsuri şi trebuie să spunem un "nu” hotărât favorizării pe baza criteriilor etnice.
definite (også: categorical, peremptory, positive)
volume_up
categoric {adj. m}
My answer to this question is a definite 'yes'.
. - Răspunsul este categoric da.
That is to say that an improvement in the socio-economic situation is impossible without the definite support of EU cohesion policy.
Adică este posibilă o îmbunătățire a situației socioeconomice fără sprijinul categoric al politicii de coeziune a UE.
Therefore, my answer is a definite 'yes'. What matters is the quality of the project submitted by the various representatives.
Deci, răspunsul meu este categoric da; ceea ce contează este calitatea proiectului prezentat de către diferiţii reprezentanţi.
definite (også: accurate, exact, express, precise)
volume_up
precis {adj. m}
definite (også: clearly)
volume_up
definit {adj. m}
There is a definite cost in terms of resources.
Există un cost definit în termeni de resurse.
definite (også: exact, precise)
definite (også: agreed, settled)
volume_up
stabilit {adj. m}
I think that we now have a definite steering group, but our co-contractor also has to be able to meet the requirements we have set.
Cred că acum avem un grup director definitiv, dar şi co-contractantul nostru trebuie să poată să îndeplinească cerinţele pe care le-am stabilit.
definite (også: precise)

Eksempelsætninger "definite" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThere are no specific recommendations and definite deadlines for implementation.
Nu există recomandări specifice şi termene definite pentru punerea în aplicare.
EnglishWe must acknowledge that definite progress has been made with regard to equality.
Trebuie să admitem că s-au înregistrat progrese clare cu privire la egalitate.
EnglishHowever, the Czech Presidency was also connected with some definite progress.
Cu toate acestea, preşedinţia cehă a înregistrat şi o serie de progrese importante.
EnglishThis is a definite concession that echoes our arguments, which I welcome.
Aceasta este o concesie clară care repetă argumentele noastre, pe care o salut.
EnglishThey have done a huge amount of work and, as a result, definite progress has been made.
Au depus o muncă uriașă și, drept rezultat, s-au făcut progrese indiscutabile.
EnglishThere has been a definite violation of the principles of international law.
Este vorba de o încălcare evidentă a principiilor dreptului internaţional.
EnglishThe Commission therefore gives its definite support to the common position.
Comisia îşi declară, aşadar, sprijinul deplin în privinţa poziţiei comune.
EnglishIn this regard, we need to consistently hold up definite European prospects before them.
În acest sens, trebuie să le prezentăm în mod sistematic perspective europene clare.
EnglishThis exodus of researchers, year on year, is becoming a definite trend.
Această emigrare în masă a cercetătorilor, an după an, devine o tendinţă bine definită.
EnglishIf there are no definite projects which will use these funds, the strategy will become worthless.
În absența unor proiecte clare care să folosească aceste fonduri strategia devine inutilă.
EnglishSo, Europe, intervene, lay down some definite rules!
Aşa că, Europa, e momentul să intervii, să stabileşti nişte reguli bine definite!
EnglishThat is why we are hoping that this policy will receive definite support.
De aceea, sperăm ca această politică să primească sprijin.
EnglishAnd, only then, we have the definite proposal from the Commission.
Şi doar atunci vom avea propunerea hotărâtă din partea Comisiei.
EnglishMore women in work would be of definite benefit to society.
Mai multe lucrătoare ar constitui un beneficiu clar pentru societate.
EnglishThis is a definite success, especially in view of the General Assembly's initial resistance.
Acest lucru este un succes clar, în special având în vedere rezistența inițială a Adunării Generale.
EnglishIt is one area above all where regulation has a definite role to play.
Acesta este un domeniu în care, mai mult decât în altele, reglementarea are un rol foarte bine conturat.
EnglishA definite environmental perspective should permeate all research in the fisheries sector.
O perspectivă clară asupra mediului trebuie să fie prezentă în toate cercetările din sectorul pescuitului.
EnglishIt is important for us to make definite progress in this area.
Este important să facem progrese concrete în acest domeniu.
EnglishIn other words, it lays down definite time periods, incentives and, most of all, no exceptions.
Cu alte cuvinte, stabilește perioade de timp sigure, stimulente și, lucrul cel mai important, fără excepții.
EnglishThe Irish vote is a definite vote in favour of Europe.
în scris. - Votul irlandez este un vot decisiv pentru Europa.