EN precise
volume_up
{adjektiv}

precise (også: accurate, definite, exact, express)
volume_up
precis {adj. m}
To be precise, I know my Treaty duty, and I intend to do it to the full.
Mai precis, îmi cunosc datoria prin tratat și intenționez să o îndeplinesc în totalitate.
All the measures have a precise objective: to value human dignity.
Toate măsurile au un obiectiv precis: prețuirea demnității umane.
However, to date we lack a precise set of criteria to which we can refer.
Însă până acum ne-a lipsit un ansamblu precis de criterii la care să ne referim.
precise (også: accurate, exact, clockwork)
volume_up
exact {adj. m}
That is the precise opposite of medicine - it is murder.
Este exact opusul medicinei - este crimă.
This is why I am asking the question: whom are we discriminating against to be more precise?
De aceea adresez întrebarea: care sunt victimele discriminării noastre, ca să fiu mai exact?
Permiteţi-mi să fiu mai exact.
precise (også: correct, fair, just, right)
volume_up
corect {adj. m}
The ingredients as such are not the most important thing: the precise nutritional value of cattle feed is much more important, and should be correctly labelled.
Ingredientele în sine nu reprezintă cel mai important aspect al problemei: valoarea nutritivă exactă a furajelor pentru animale este mult mai importantă şi ar trebui corect etichetată.
I think that this facility is very appropriate at this precise moment in time and that it will have a very positive impact if it is applied properly, as it was in my country, Bulgaria.
Cred că acest instrument este foarte adecvat exact în acest moment şi că va avea un impact foarte pozitiv dacă este aplicat în mod corect, astfel cum a fost aplicat în ţara mea, Bulgaria.
precise (også: faithful)
volume_up
fidel {adj. m}
precise (også: accurate, correct)
precise (også: definite, exact)
precise
precise
precise
volume_up
neted {adj. m} (precis)
precise (også: dogmatic, formal, formalistic, stiff)
volume_up
tipicar {adj. m}
precise
volume_up
întocmai {adj. m}
precise (også: punctual)
volume_up
punctual {adj. m}
Firstly, it means that the risk assessment model is much more precise, much more accurate.
O asemenea abordare presupune, în primul rând, ca modelul după care se evaluează riscurile să fie mult mai punctual şi mai riguros.
precise (også: definite)
precise (også: accurate, exact)
precise (også: punctual)
precise (også: ceremonious, formal)
volume_up
formalist {adj. m}
precise (også: formal)
volume_up
țeapăn {adj. m} (ceremonios)

Synonymer (engelsk) for "precise":

precise

Eksempelsætninger "precise" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI voted against the report in its entirety, for the precise reasons I have mentioned.
Am votat împotriva raportului în totalitate, pentru motivele pe care le-am expus.
EnglishAction has been taken and clear and precise rules introduced in this field, too.
Trebuie luate măsuri şi trebuie introduse reguli clare şi precise şi în acest domeniu.
EnglishClear and precise regulations will not help unless they are complied with in practice.
Regulamentele clare şi precise nu sunt utile dacă nu sunt respectate în practică.
EnglishMost of the objects that we use every day conform to very precise standards.
Majoritatea obiectelor pe care le utilizăm zilnic respectă standarde foarte precise.
EnglishIn that way we will be obtaining precise information about this substance.
În acest mod, vom obţine informaţii precise cu privire la această substanţă.
EnglishWe want the financial details made available to be more precise and meaningful.
Dorim ca detaliile financiare puse la dispoziție să fie mai precise și mai semnificative.
EnglishWe therefore propose a precise definition of these types of discrimination.
Prin urmare, propunem o definiţie exactă a acestor tipuri de discriminare.
EnglishVirtually the only precise measure is to prohibit the use of phosphates in detergents.
Practic, singura măsură exactă ar fi interzicerea utilizării de fosfaţi în detergenţi.
EnglishIn these sectors, it must be the legislature that gives precise indications to the executive.
În aceste sectoare, legislativul trebuie să ofere executivului indicații precise.
EnglishThe procedures are not sufficiently precise and leave room for interpretation.
Procedurile nu sunt suficient de clare și lasă loc interpretărilor.
EnglishUsing Boolean filters is another way to perform a more precise search.
Utilizarea filtrelor booleeane reprezintă un alt mod de a efectua o căutare mai precisă.
English2007 was a decisive year, because we set out our precise objectives.
2007 a fost un an decisiv, pentru că ne-am stabilit obiectivele concrete.
EnglishFourthly, in points 31 and 32 there is a series of precise plans concerning Russia.
În al patrulea rând, punctele 31 şi 32 prezintă o serie de planuri concrete referitoare la Rusia.
EnglishI am not sufficiently informed about the precise situation in Austria.
Nu deţin suficiente informaţii în legătură cu situaţia din Austria.
EnglishMore precise geographical or economic clarifications are necessary.
Sunt necesare clarificări suplimentare de ordin geografic și economic.
EnglishIn this context, future tests must be much more precise in terms of providing information.
În acest context, viitoarele teste trebuie să fie mult mai exacte în furnizarea de informații.
EnglishExtraordinary and exceptional help should be considered in these precise cases.
În aceste cazuri precise ar trebui luată în considerare acordarea de ajutor excepțional și extraordinar.
EnglishIt is true that the regulation sets precise criteria for the form and content of the request.
Este adevărat că regulamentul stabileşte criterii precise pentru forma şi conţinutul cererii.
EnglishFirstly, can we now have more precise details about the Treaty change and the procedure?
În primul rând, ni se pot furniza acum detalii concrete privind modificarea Tratatului și procedura?
EnglishMr Moreira put some very precise questions to the commissioner.
Dl Moreira i-a adresat câteva întrebări foarte precise dlui comisar.