EN reason
volume_up
{substantiv}

reason (også: cause, ground, incentive, motive)
For this reason, I ask the Commission to remedy this irregular situation.
Din acest motiv, solicit Comisiei să remedieze această situaţie neregulamentară.
There is no reason to believe that there will not be an independent decision.
Nu există niciun motiv pentru a crede că decizia nu va fi independentă.
For this reason, a simplification of the rules of audit and control is required.
Din acest motiv, o simplificare a normelor de audit și de control este necesară.
reason (også: account, cause, wherefore)
The reason for this mess is not that Parliament is likely to be obstinate.
Această harababură nu s-a produs din cauză că Parlamentul este încăpăţânat.
It was for this reason that I tabled an amendment introducing such a clause.
Din această cauză am depus un amendament care introduce o astfel de clauză.
For this reason, European businesses have been put at a disadvantage.
Din această cauză, întreprinderile europene sunt puse într-o poziție dezavantajoasă.
reason (også: direction, sense, use, way)
For that reason, I would like to offer my thanks to the human rights experts in Parliament.
În acest sens, doresc să le mulţumesc experţilor în drepturile omului din Parlament.
For that reason, as a trade politician, I wonder what can we do about it?
Din acest motiv, ca un politician preocupat de comerţ, mă întreb ce putem face în acest sens?
For that reason, we should not take the vote and we should fully empower the next Parliament.
Din acest motiv, ar trebui să nu votăm, ci să dăm puteri depline în acest sens următorului Parlament.
reason (også: cause, individual, matter, object)
On the other hand, it is a subject of heightened interest for two basic reasons.
Pe de altă parte, este un subiect de interes crescut, din două motive fundamentale.
And I think, Commissioner, there is every reason to be careful and hesitant when we discuss this item.
Şi mai cred, dle comisar, că avem toate motivele să fim atenţi şi reţinuţi atunci când discutăm despre acest subiect.
For this reason, I have decided to abstain on this own-initiative report, pending the Commission's proposal for a regulation on this matter.
Din acest motiv, am decis să mă abţin în ceea ce priveşte acest raport din proprie iniţiativă, până la propunerea de regulament din partea Comisiei cu privire la acest subiect.
reason (også: cause, fault, guilt, lode)
For this reason, I would like to appeal to the European Union to stop using others as an excuse.
Din acest motiv, aş dori să fac apel la Uniunea Europeană să nu se mai scuze dând vina pe alţii.
There could be a number of reasons why the program will not install on your computer.
Mai multe motive pot fi de vină pentru faptul că programul nu se instalează pe computer.
I would recommend that everyone walk to Parliament for three reasons.
Aș recomanda tuturor să vină la Parlament pe jos din trei motive.
The reason for this is always the same - translation of the trial dossiers into all the languages of the EU.
Motivul pentru care procedura durează atâtea luni este întotdeauna acelaşi - traducerea dosarelor de judecată în toate limbile UE.
If the contract is terminated, the employer risks being taken to court, and it would then be necessary to justify the reasons for terminating the contract.
Dacă denunţă contractul, angajatorul riscă să fie dat în judecată şi atunci va fi necesar să justifice motivele pentru denunţarea contractului.
reason (også: brains, brain stuff)
volume_up
minte {f} (raţiune)
There are many reasons for this, but one reason keeps coming to my mind.
Şi asta dintr-o serie de motive; totuşi unul îmi revine mereu în minte.
There are good reasons why you and the Commission President, Mr Barroso, took part in the debate in the College of Commissioners with a very different year in mind.
Există motive întemeiate de ce dvs. și președintele Comisiei, dl Barroso, ați participat la dezbaterea din cadrul colegiului comisarilor având în minte un an diferit.
reason (også: ground)
volume_up
temei {n} (motiv)
For this reason, I am concerned that the text we have voted on is not established on a reliable legal basis.
Din acest motiv, sunt îngrijorată de faptul că textul pe care l-am votat nu se fundamentează pe un temei juridic credibil.
It is also for these reasons that our group attaches importance to prior authorisation, which is naturally a crucial element here, Mrs Filipiová.
Aceste chestiuni reprezintă, de asemenea, un temei pentru importanţa pe care grupul nostru o acordă autorizării prealabile, care este, bineînţeles, un element esenţial, dnă Filipiová.
reason (også: ground)
reason (også: cause)
volume_up
obiect {n} (motiv)
reason
volume_up
prilej {n} (motiv)
For obvious reasons on that occasion, the situation in Libya was at the heart of our discussions.
Din motive evidente, cu acest prilej, situația din Libia s-a aflat în centrul discuțiilor noastre.
reason (også: cause, motive)
reason
volume_up
rezon {n} [foræld.]
reason (også: ground, motive)
volume_up
rațiune {f} (motiv)
reason (også: motive)

Eksempelsætninger "reason" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishFor that reason, including the revision clause in this directive is common sense.
De aceea, inclusiv clauza de revizuire din această directivă are simț practic.
EnglishI have reason to believe that, without your efforts, it would not have happened.
Am motive să cred că fără eforturile dvs. acest lucru nu ar fi fost posibil.
EnglishThe reason for this is that nuclear incidents do not respect geographical borders.
Motivul este acela că incidentele nucleare nu respectă frontierele geografice.
EnglishIt is also the reason for the increase in the signing of UN and ILO conventions.
Este şi motivul pentru care se semnează tot mai des convenţiile ONU şi OIM.
EnglishFor that reason I ask: 'When will the Czech Republic ratify the Treaty of Lisbon?'
De aceea vă întreb: când va ratifica Republica Cehă Tratatul de la Lisabona?
EnglishHopefully, the reason for this is to balance these two poles of the market.
Să sperăm că motivul pentru aceasta este echilibrarea celor doi poli ai pieţei.
EnglishDo not use it as a reason to disturb your neighbours or open up old wounds.
Nu o folosiți ca modalitate de a vă tulbura vecinii sau de a deschide răni vechi.
EnglishThe reason so many citizens are following the ACTA issue is because they are furious.
Motivul pentru care atâţia cetăţeni urmăresc subiectul ACTA este că sunt furioşi.
English'Evidence' of non-respect will be much harder to prove than 'reason to believe'.
"Dovada” nerespectării va fi mult mai greu de demonstrat decât "motivul”.
EnglishPoverty must not be the reason for depriving a child of its biological family.
Sărăcia nu trebuie să fie motivul pentru privarea unui copil de familia sa biologică.
EnglishThe reason for our decision was that we believe that the original report was better.
Motivul deciziei noastre este că noi considerăm că raportul original a fost mai bun.
EnglishThere is no reason for it: there is an adequate Parliament building in Brussels.
Nu există motive pentru aceasta: există o clădire a Parlamentului adecvată la Bruxelles.
EnglishIt was not included for the reason that we addressed the most urgent energy needs.
Aceasta nu a fost inclusă fiindcă am abordat necesităţile energetice cele mai urgente.
EnglishThis is the reason why I am going to be working here in the European Parliament.
Acesta este motivul pentru care voi lucra aici, în Parlamentul European.
EnglishThis is precisely the reason why I support a balanced policy for granting funds.
Tocmai de aceea, susțin o politică echilibrată de acordare a fondurilor!
EnglishFor this reason, this procedure must only be an absolute exception in future.
De aceea, această procedură trebuie să fie o excepţie absolută în viitor.
EnglishThe reason I remember it is that I live in Gironde, very close to the Gironde forests.
Mi-o amintesc pentru că locuiesc în Gironde, foarte aproape de pădurile din Gironde.
EnglishIt is for this reason that Conservatives reluctantly voted against this report.
De aceea, conservatorii au votat până la urmă împotriva acestui raport.
EnglishWe should not forget the reason why this process has dragged on for so long.
Nu trebuie să uităm motivele pentru care acest proces a fost amânat atât de mult timp.
EnglishWhat, in fact, is the reason for agreeing to the agreement with Turkmenistan?
Care este, de fapt, motivul pentru care să convenim asupra acordului cu Turkmenistanul?