Engelsk-rumænsk oversættelse af "selective"

EN

"selective" rumænsk oversættelse

EN

selective {adjektiv}

volume_up
selective
Because of this, much information reaches its audience in distorted or selective form.
Din aceste motive, multe informaţii ajung la public în mod distorsionat sau selectiv.
To display a label on some of the buttons, click Show Selective Text.
Pentru a afișa o etichetă pe unele butoane, faceți clic pe Afișare text selectiv.
He went on to say the application of the EU regulations will be intelligent and selective.
A continuat spunând că aplicarea regulamentelor UE se va face inteligent şi selectiv.

Eksempelsætninger "selective" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishConstruction needs help right across the board, not just on a selective basis.
Construcţiile au nevoie de ajutor pe toată linia, nu doar pe o bază selectivă.
EnglishThe Commission expects due process and non-selective application of the law.
Comisia așteaptă un proces echitabil și o aplicare neselectivă a legii.
EnglishProactive thinking on human rights is regrettably selective in the EU.
Din păcate, gândirea proactivă cu privire la drepturile omului este selectivă în UE.
EnglishWe also have to be selective in the type of inspections that we do.
De asemenea, trebuie să fim selectivi în privinţa tipului de inspecţii pe care le realizăm.
EnglishWe have done so by opting for selective regionalisation conducted by the ACPs themselves.
Am realizat acest lucru optând pentru o regionalizare selectivă, realizată de ţările ACP însele.
EnglishThey introduce selective immigration governed by market requirements.
Ele introduc imigrația selectivă guvernată de cerințe de piață.
EnglishOn the General tab, click Selective Startup, and then clear the Load Startup Items check box.
Pe fila General, faceți clic pe Selective Startup, apoi debifați caseta de selectare Load Startup Items.
EnglishBe selective about which websites you allow cookies for.
Selectați site-urile Web pentru care permiteți module cookie.
EnglishEuropean citizens should not be subject to media censorship and selective news coverage.
Cetăţenii europeni nu ar trebui să fie supuşi cenzurii mijloacelor de informare în masă sau transmiterii selective de ştiri.
EnglishWe have to decide whether there is a need for further changes, including in the area of selective distribution.
Trebuie să decidem dacă este nevoie de schimbări ulterioare, inclusiv în domeniul distribuţiei selective.
EnglishYes, and this is the meaning of selective immigration, which President Sarkozy wholeheartedly recommends.
Da, şi acesta este de fapt sensul imigraţiei selective pe care preşedintele Sarkozy o recomandă din toată inima.
EnglishIn this report, we are intentionally selective.
Am fost selectivi în mod intenţionat în acest raport.
EnglishThe European Investment Bank's activities must be better targeted, selective and geared towards concrete results.
Activitatea Băncii Europene de Investiții trebuie să fie mai bine direcționată, selectivă și orientată către rezultate concrete.
EnglishClick the General tab, click Selective startup, and then clear the Load system services and Load startup items check boxes.
Faceți clic pe fila General, pe Selective startup, apoi goliți casetele de selectare Load system services și Load startup items.
EnglishWe are deeply concerned by the use of the justice system for political ends through selective actions aimed solely at members of the opposition.
Suntem profund preocupați de folosirea justiției în scopuri politice prin acțiuni selective care vizează exclusiv membrii opoziției.
EnglishFor that reason, traditional fishing methods should be encouraged; these provide thousands of people with a livelihood and are much more selective.
Din acest motiv, ar trebui încurajate metodele de pescuit tradiţionale; acestea asigură subzistenţa a mii de persoane şi sunt mult mai selective.
EnglishHowever, it seems to me that the Commission is being quite selective in the measures and conditions it deems permitted in this crisis.
Cu toate acestea, mi se pare că instituția Comisiei este destul de selectivă în privința măsurilor și condițiilor pe care le consideră permise în această criză.
EnglishWe have to continue along this path and ensure that these hearings in Ukraine do not actually become selective or anti-opposition in nature.
Trebuie să continuăm pe această cale și să ne asigurăm că aceste audieri din Ucraina nu devin de fapt selective sau orientate împotriva opoziției în general.
EnglishIn that context, the benefits that selective distribution brings to consumers, both in the on-line and off-line worlds, will certainly be revisited.
În acel context, beneficiile pe care distribuţia selectivă o aduce consumatorilor, atât în lumea online cât şi offline, cu siguranţă vor fi revizuite.
EnglishPeople made redundant from small firms cannot access this form of support and it is therefore a selective and ultimately unjust measure.
Peroanele care au fost concediate de la firmele mici nu pot accesa această formă de sprijin şi, prin urmare, aceasta este o măsură selectivă şi în cele din urmă nedreaptă.