EN sort
volume_up
{substantiv}

sort (også: fashion, form, kind, means)
What sort of a message is this in the context of European gesture politics?
Ce fel de mesaj este acesta în contextul politicii europene simbolice?
It seems to us that Mrs Malmström will be creating a sort of homeland security office.
Avem impresia că dna Malmström va crea un fel de minister de securitate internă.
In any case, I believe that some sort of advantageous specialisation is necessary.
În orice caz, cred că este necesară un fel de specializare avantajoasă.
sort (også: kind)
volume_up
tip {n} (fel)
This sort of thing erodes the function of elections as a democratic instrument.
Acest tip de acţiune erodează funcţia alegerilor ca instrument democratic.
This sort of confusion is possible precisely because there is no comprehensive research.
Acest tip de confuzie este posibil tocmai din cauză că nu există o cercetare temeinică.
This sort of investment is furthermore especially suited to our times.
În plus, acest tip de investiţii este special adaptat vremurilor noastre.
sort (også: breed, category, kind, nature)
Frontex, for example, should send back ships carrying bogus refugees to their countries of origin instead of playing the role of a sort of benevolent welcome committee.
De exemplu, Frontex ar trebui să trimită înapoi în țările de proveniență vasele care aduc falși refugiați, în loc să joace rolul unui soi de comitet voluntar de primire.
Tax harmonisation is a concept dreamed up by the modern political class to make sure that no government steals too little from its people: a sort of thieves' cartel if you will.
Armonizarea fiscală este un concept născocit de clasa politică modernă pentru a se asigura că niciun guvern nu fură prea puţin de la poporul său: un soi de cartel al hoţilor, dacă vreţi.
sort (også: amount, care, count, importance)
I believe that it is also necessary to take account of future generations and not to leave all the problems to them to sort out.
Consider că este de asemenea necesar să ţinem seama de generaţiile viitoare şi să nu lăsăm rezolvarea tuturor problemelor în seama lor.
As announcements of this sort and the time at which they are made feed speculation, what comments does the Commission have on the situation in the Greek banking system?
Ţinând seama de faptul că astfel de comunicate alimentează speculaţiile din momentul în care sunt publicate, care este opinia Comisiei cu privire la situaţia sistemului bancar din Grecia?
sort (også: kind)
sort (også: kind)
sort (også: description, kind)
sort (også: kind, method, way, manner)
sort (også: kind, species)
volume_up
gen (fel) {n}
sort (også: kind)
volume_up
neam {n} (fel)
sort (også: kind)
volume_up
mâncare {f} (fel)
sort (også: apron, category, kind, species)
sort (også: descendant, kind, offspring, race)
volume_up
viță {f} [figur.]
sort (også: cast, category, class, cut)
volume_up
teapă {f} (soi, fel)

Eksempelsætninger "sort" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishCypriots are not second-class citizens of some sort of Ottoman or other colony.
Ciprioţii nu sunt cetăţeni de mâna a doua ai unei colonii otomane sau de altă natură.
EnglishThis sort of untransparent approach is unacceptable for a democratic Europe.
Această abordare netransparentă este inacceptabilă într-o Europă democratică.
EnglishIs this the sort of democracy that we can be proud of and want to export?
Este aceasta democrația de care putem fi mândri și pe care dorim s-o exportăm?
EnglishA dictatorship of the sort that oppresses its own people is completely unacceptable.
O dictatură de acest gen, care își oprimă propriul popor, este absolut inacceptabilă.
EnglishI would like to know if something of this sort is planned for this week's part-session.
Aş dori să ştiu dacă sesiunea din această săptămână prevede un astfel de eveniment.
EnglishWe need to have this sort of possibility of moving resources around in the EU budget.
Trebuie să avem această posibilitate de a transfera resursele în cadrul bugetului UE.
EnglishIs it possible to fight this sort of crime without taking a European approach?
Putem combate oare această infracţionalitate fără o abordare europeană?
EnglishI am therefore pleased that we shall say a clear 'no' to that sort of proposal tomorrow.
Prin urmare, sunt încântat că mâine vom spune un "nu” clar unei astfel de propuneri.
EnglishI have the feeling that they hope and believe that we can sort things out together.
Am impresia că ei speră şi cred că putem rezolva lucrurile împreună.
EnglishIf you have truck with countries of this sort, then what they do is infect you.
Dacă aţi avut de-a face cu astfel de ţări, acestea vă infectează.
EnglishWe should also help to sort out the accounting clearance problem.
Ar trebui, de asemenea, să ajutăm la rezolvarea problemei închiderii contului.
EnglishWe believe that this sort of purely European solution cannot be countenanced.
Nu credem că o astfel de soluţie pur europeană poate fi susţinută.
EnglishThese are the sort of statements that have led Europe into war and we want to put an end to them.
Acest gen de declaraţii au adus Europa în război, şi dorim să le punem punct.
EnglishI saw many unused opportunities and shortcomings that I wanted to sort out.
Am identificat multe oportunităţi nefolosite şi multe neajunsuri pe care am vrut să le îndrept.
EnglishThere is a sort of growing belief that there is a faceless bureaucracy.
Există o convingere din ce în ce mai accentuată că avem de-a face cu o birocraţie fără chip.
EnglishWhat sort of period does he see for some more definitive response in this issue to materialise?
Într-un răspuns mai clar, ce perioadă are în vedere pentru concretizarea acestui aspect?
EnglishYou can sort, group, or stack the files in the current view.
Fișierele din vizualizarea curentă se pot sorta, grupa sau aranja în stivă.
EnglishOf course, Iceland's economic crisis may well also have some sort of role in all this.
Bineînțeles, criza economică cu care se confruntă Islanda poate avea un oarecare rol în acest sens.
EnglishTo organize the list, click Sort By Date, Sort By Status, or Sort By Title.
Pentru a organiza lista, faceți clic pe Sortare după dată, Sortare după stare sau Sortare după titlu.
EnglishMr Vakalis, that sort of request needs to be made an hour before the start of the sitting.
Domnule Vakalis, o cerere de acest gen trebuie formulată cu o oră înainte de începerea şedinţei.