EN sound
volume_up
{substantiv}

sound (også: audio, chime, echo, knell)
These jacks directly connect to your computer's sound card or sound processor.
Aceste mufe conectează direct placa de sunet sau procesorul de sunet de pe computer.
To preview any sound in the Program Events list, click the sound, and then click Test.
Pentru a examina orice sunet din lista Evenimente program, faceți clic pe sunet, apoi pe Testare.
For more information about sound cards, see Sound cards: frequently asked questions.
Pentru mai multe informații despre plăcile de sunet, consultați Plăci de sunet: întrebări frecvente.
sound
volume_up
ton {n} (sunet)
Begin recording the sound that you want to use as your ringtone, and then click Stop when you're done recording.
Începeți înregistrarea sunetului pe care doriți să-l utilizați ca ton de apel, apoi faceți clic pe Stop când ați terminat înregistrarea.
You can create a ringtone in Device Stage from an existing sound file or from a new sound that you record on your computer.
Aveți posibilitatea să creați un ton de apel în Device Stage dintr-un fișier de sunet existent sau dintr-un sunet nou pe care-l înregistrați pe computer.
On the same Create a new ringtone page, do the following to select the part of the sound file to use as your ringtone, and then click Save.
Pe aceeași pagină Creare ton de apel nou, efectuați următoarele pentru a selecta porțiunea din fișierul audio pe care doriți să o utilizați ca ton de apel, apoi faceți clic pe Salvare.
sound
volume_up
glas (sunet) {n}
sound
volume_up
notă {f} (sunet)
sound (også: response)

Eksempelsætninger "sound" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishSpeakers allow you to listen to music and hear sound effects from your computer.
Difuzoarele permit ascultarea muzicii și a efectelor sonore din computer.
EnglishBitLocker might sound intimidating, but it's not as complicated as it looks.
BitLocker poate suna înfricoșător, dar nu este așa de complicat pe cât pare.
EnglishUnder Hardware and Sound, click Add a device, and then follow the instructions.
Sub Hardware și sunete, faceți clic pe Adăugare dispozitiv, apoi urmați instrucțiunile.
EnglishYet where is the debate on the responsible, environmentally sound scrapping of ships?
Totuşi unde este dezbaterea privind dezmembrarea responsabilă, ecologică a navelor?
EnglishUnder Sounds, click the sound that you want to associate with the event.
Sub Sunete, faceți clic pe sunetul pe care doriți să îl asociați evenimentului.
EnglishThey were based on that scientific evidence, and that is why we believe they are sound.
Au fost fondate pe acele probe științifice și de aceea considerăm că sunt viabile.
EnglishThis refusal is only acceptable if there is sound commercial justification.
Refuzul este acceptabil doar dacă există o justificare comercială valabilă.
EnglishThe sound controller in Device Manager displays a yellow exclamation point.
The sound controller in Device Manager displays a yellow exclamation point.
EnglishWhen you plug in headphones, most PCs automatically cut the sound to the speakers.
Când introduceți căștile, majoritatea computerelor opresc automat sunetul din difuzoare.
EnglishThis may sound obvious, but in practice, there have been innumerable difficulties.
Acest lucru vi se poate părea evident, dar în practică au existat numeroase dificultăţi.
EnglishCharacter Map displays the characters that start with the sound you selected.
Planul de caractere afișează caracterele care încep cu sunetul selectat.
EnglishThe new, sound workings of international finance will have to be based on fairness.
Activitatea nouă, solidă a finanţelor internaţionale va trebui să se bazeze pe echitate.
EnglishAdvertising control is vital if we are to keep it sound and truthful.
Dacă dorim ca publicitatea să rămână loială și veridică, trebuie să o controlăm.
EnglishWhen you plug in headphones, most computers automatically cut the sound to the speakers.
Când introduceți căștile, majoritatea computerelor opresc automat sunetul din boxe.
EnglishThe second explanation, however, is sound and involves a difficult balancing act.
Totuşi, a doua explicaţie este logică şi implică un exerciţiu de echilibrare foarte dificil.
EnglishIt might sound a bit complicated, but it is actually a very efficient tool.
Poate părea puţin complicat, dar de fapt este vorba despre un instrument foarte eficace.
EnglishThere are also politicians who make sound preparations and implement initiatives.
Există, de asemenea, politicieni care fac pregătiri temeinice și pun în aplicare inițiative.
EnglishI believe that this is illogical and not a particularly sound tax policy.
Cred că acest lucru este lipsit de sens şi nu reprezintă o politică fiscală sănătoasă.
EnglishFor both of the above, success is dependent on sound European governance.
Pentru ambele obiective de mai sus, succesul depinde de o guvernanţă europeană solidă.
EnglishI assume that, ultimately, a sound compromise will be found on this issue.
Presupun că în cele din urmă se va ajunge la un compromis echitabil în această problemă.