Engelsk-rumænsk oversættelse af "start"

EN

"start" rumænsk oversættelse

volume_up
start {substantiv}
RO

"start" engelsk oversættelse

EN

EN start
volume_up
{substantiv}

1. generel

start
You can find the Start menu by clicking the Start button on the taskbar.
Meniul Start poate fi găsit dacă se face clic pe butonul Start din bara de activități.
The Start screen replaces the Start menu in Windows 8 and Windows RT.
Ecranul Start înlocuiește meniul Start în Windows 8 și Windows RT.
For more information about Start, see Rearranging tiles on Start.
Pentru mai multe informații despre Start, consultați Rearanjarea dalelor în ecranul Start.
For a start, the European budget has no deficit: it is always balanced.
Pentru început, bugetul european nu are deficit: este întotdeauna echilibrat.
In Start time, enter the time you want the recording to start.
În Oră de început, introduceți ora la care doriți să pornească înregistrarea.
Twenty per cent by 2020 was a start - but only a start.
Cele 20 de procente până în anul 2020 reprezintă un început, însă doar atât.
start (også: blastoff)
Bearing all that in mind, we have done a very good job, and the service is now set for a sound start on 1 December.
Având în vedere toate acestea, am realizat o muncă foarte bună, iar acum serviciul este pregătit pentru un debut promițător la 1 decembrie.
The commitment of the High Representative and Vice-President of the Commission, Mrs Ashton, has enabled our three institutions to lay the foundations for a quick start, supported by a sound basis.
Angajamentul Înaltei Reprezentante, vicepreşedintă a Comisiei, dna Ashton, le-a permis celor trei instituţii să asigure un debut rapid al acestui serviciu, cu o bază solidă.
start (også: starting, unmooring)
I would also like to take this opportunity to emphasise that the EU needs to deliver on our fast-start pledges from Copenhagen.
Aș dori să profit de această ocazie pentru a sublinia faptul că UE trebuie să ne susțină angajamentele luate pentru un demaraj rapid la Copenhaga.
In addition, the developed countries must demonstrate that they are indeed meeting their financial commitments, particularly with regard to the fast-start financing.
În plus, țările dezvoltate trebuie să demonstreze că își îndeplinesc de fapt angajamentele financiare, mai ales cu privire la finanțarea cu demaraj rapid.
start (også: starting, wince)
start (også: jerk, throb, twitch)

2. sport

start
By setting up the Family Safety Filter, you've got a good start on protecting your kids.
Prin configurarea Filtrului Siguranța familiei, aveți un avantaj în protejarea copiilor.
Paradoxically, the only way to derive an advantage would be to look at the current developments as an opportunity to start reinserting Iran into the international community.
În mod paradoxal, singurul mod de a obține un avantaj ar fi să privim evoluțiile actuale ca pe o oportunitate pentru a începe reintroducerea Iranului în comunitatea internațională.
start

Eksempelsætninger "start" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishShut down your Windows To Go workspace, remove the drive, and then start your PC.
Închideți spațiul de lucru Windows To Go, eliminați unitatea, apoi porniți PC-ul.
EnglishWe are hoping that that will enable us to start giving real help to the victims.
Sperăm că acest lucru ne va permite să începem a da un real ajutor victimelor.
EnglishInstead, we want to abandon this system and start the search for an alternative.
În schimb, vrem să abandonăm acest sistem şi să începem căutarea unei alternative.
EnglishOur duty is to kick-start European integration, which is in a seriously bad way.
Obligaţia noastră este să relansăm integrarea europeană, care a fost grav afectată.
EnglishI suggest that you all listen to what I have to say before you start your shouting.
Vă sugerez să ascultaţi cu toţii ce am de spus înainte să începeţi să strigaţi.
EnglishThe rapporteur expects negotiations to start after the 2011 progress report.
Raportorul se așteaptă ca negocierile să înceapă după raportul de țară din 2011.
EnglishI will start with Mr Howitt's, because he said that there were three in particular.
Voi începe cu dl Howitt, pentru că domnia sa a spus că au fost trei în special.
English. - Mr President, I would like to start by thanking the European Council.
raportor. - Dle președinte, aș dori să încep prin a mulțumi Consiliului European.
EnglishYour computer will start in the previous version of Windows that you have installed.
Computerul va porni în varianta anterioară de Windows pe care o aveați instalată.
English. - Even after the vote there is no reason to start the debate again.
raportor. - Chiar şi după vot, nu există niciun motiv să începem din nou dezbaterea.
EnglishMany people are under the impression that the vote is not due to start until 19.30.
Multe persoane au impresia că votul nu urmează să înceapă mai devreme de ora 19.30.
EnglishI will therefore start with the Presidency of the Council - with you, Mr Wathelet.
Prin urmare, voi începe cu președinția Consiliului - cu dumneavoastră, dle Wathelet.
EnglishOn the start screen, scroll to Music, click radio, and then click FM Radio.
Pe ecranul de pornire, defilați la Muzică, faceți clic pe radio, apoi pe Radio FM.
EnglishTo display your library, start the Player, and then click the Library tab.
Pentru a afișa biblioteca, porniți Playerul, apoi faceți clic pe fila Bibliotecă.
EnglishFrom the Media Center start screen, scroll to Music, and then select music library.
Pe ecranul de pornire, defilați la Muzică, apoi faceți clic pe bibliotecă de muzică.
EnglishThe advances, in particular, could be paid out in full at the start of May.
Avansurile, în special, ar putea fi plătite în întregime la începutul lui mai.
EnglishThe radio option should appear on the start screen after the tuner is set up.
Opțiunea radio ar trebui să apară pe ecranul de pornire după configurarea tunerului.
EnglishJust over one week ago we witnessed the start of an extraordinary movement there.
Acum mai bine de o săptămână, am fost martorii declanșării unei mișcări extraordinare.
EnglishWhy does the report start with the most vulnerable parties here, the consumers?
De ce începe raportul cu cele mai vulnerabile părți de aici, consumatorii?
EnglishIf you don't see this, double-click the name of the service, and then click Start.
Dacă nu vedeți, faceți dublu clic pe numele serviciului, apoi faceți clic pe Pornire.