Engelsk-rumænsk oversættelse af "struggle"

EN

"struggle" rumænsk oversættelse

volume_up
struggle {substantiv}

EN struggle
volume_up
{substantiv}

struggle (også: battle, fight, joust)
A struggle with the Commission, a struggle with the Council, since it is a struggle for our rights.
O luptă cu Comisia, o luptă cu Consiliul, deoarece este o luptă pentru drepturile noastre.
That is why we should help the Mexican authorities in this difficult struggle.
Din acest motiv ar trebui să ajutăm autorităţile mexicane în această luptă dificilă.
It is not a power struggle, it is a question of democracy.
Nu este o luptă pentru putere, este o chestiune care ține de democrație.
struggle (også: battle, conflict, dispute, strife)

Synonymer (engelsk) for "struggle":

struggle

Eksempelsætninger "struggle" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe necessary change will grow out of this struggle and its drive towards progress.
Schimbarea necesară va rezulta din această agonie şi din impulsul acesteia către progres.
EnglishThese years are the years of Europe's struggle with poverty and social isolation.
Aceşti ani sunt anii luptei Europei cu sărăcia şi izolarea socială.
EnglishSo we should not delude ourselves - this is only the start of the struggle for influence in Ukraine.
Să nu ne amăgim - este doar începutul luptei pentru influenţă în Ucraina.
EnglishRobust opposition by the EU against the death penalty puts us in the forefront of this struggle.
Opoziţia robustă din partea UE împotriva pedepsei cu moartea ne pune în prim planul acestei lupte.
EnglishTry capturing two checkers during a turn so that your opponent will struggle to rescue both.
Încercați să capturați două dame în timpul unei runde, pentru ca adversarul să se lupte să le salveze pe amândouă.
EnglishHowever, you must be aware that this will involve a struggle over responsibilities.
Cu toate acestea, trebuie să fiți conștient de faptul că acest lucru va implica un efort important referitor la responsabilități.
EnglishWe must recognise that the European legal framework for the struggle against discrimination is not yet perfect.
Trebuie să recunoaştem că cadrul juridic european pentru combaterea discriminării nu este încă perfect.
EnglishOr, it can play digital TV content but might struggle to play high-definition television (HDTV) content.
Sau poate reda conținut TV digital, dar poate reda cu greutate conținutul de televiziune de înaltă definiție (HDTV).
EnglishSecondly, special emphasis is placed on what the report calls 'the feminisation of the struggle for human rights'.
În al doilea rând, se pune accent pe ceea ce raportul denumeşte "feminizarea luptei pentru drepturile omului”.
EnglishThe report also reaches out to young farmers who, as we know, struggle to get started in the sector.
Raportul se adresează și tinerilor agricultori care, după cum știm, depun eforturi să pornească în acest sector de activitate.
EnglishHowever, this discussion clearly demonstrates that the causes for concern and the motives for the struggle have not gone away.
Totuși, această discuție demonstrează clar faptul că motivele preocupărilor și cauzele luptei nu au dispărut.
EnglishShe has been under house arrest since 2003 and is an important symbol of the struggle for democracy and human rights.
Ea se află în arest la domiciliu din 2003 şi este un important simbol al luptei pentru democraţie şi drepturile omului.
EnglishMass struggle is needed, in particular, the creation of independent, democratic mass organisations of the working class.
Sunt necesare luptele maselor, în special crearea unor organizații populare independente, democratice ale clasei muncitoare.
EnglishFinally, I would like to say that administrative burdens are also something that we have to struggle with all the time.
În ultimul rând, aş dori să spun că povara administrativă este, de asemenea, un element cu care trebuie să ne luptăm tot timpul.
EnglishThe issue of the financial instrument has become part of the interinstitutional struggle which has been going on for a year now.
Problema instrumentului de finanțare a devenit parte a luptei interinstituționale aflate în desfășurare de aproape un an.
EnglishIt forms the ideological and spiritual foundation of a struggle which we must take part in during this parliamentary term.
Reprezintă fundamentul ideologic şi spiritual al unei lupte în care trebuie să ne implicăm pe perioada acestui mandat parlamentar.
EnglishIt will not be easy because, between the requests made by the Council and those made by Parliament, we will struggle to come to an agreement.
Nu va fi ușor, deoarece între solicitările Consiliului și cele ale Parlamentului, ne vom zbate să ajungem la un acord.
EnglishMy view is that what was missing from the award given to Bandera was an expression of regret for innocent victims of the struggle.
Consider că de la această distincţie acordată lui Bandera a lipsit exprimarea regretului faţă de victimele inocente ale acestei lupte.
EnglishIn view of our current struggle to cope with the financial crisis, the problems of poorer countries are becoming ever more evident.
În contextul luptei pe care o purtăm pentru a face faţă crizei financiare, problemele ţărilor mai sărace devin din ce în ce mai evidente.
EnglishThese factors mean that people affected by poverty very often have to struggle with yet another problem - that of social exclusion.
Acești factori indică faptul că oamenii afectați de sărăcie trebuie să lupte foarte adesea cu încă o problemă - cea a excluziunii sociale.