EN nosy
volume_up
{adjektiv}

1. generel

nosy
nosy (også: droll, inquiring, enquiring)
nosy
nosy
nosy
nosy
volume_up
asomado {adj.} [Venezu.]
nosy
volume_up
chismoso {adj.} (curioso)

2. hverdags

nosy
volume_up
copuchento {adj.} [Chi.] [hverd.] (curioso)
nosy
volume_up
entrépito {adj.} [Venezu.] [hverd.]
nosy
volume_up
huelefrito {adj.} [Venezu.] [hverd.]
nosy
volume_up
hurguete {adj.} [Southern Cone] [hverd.]
nosy
volume_up
hurón {adj.} [hverd.] (fisgón)
nosy
volume_up
mangoneador {adj.} (entrometido)
nosy
volume_up
salido {adj.} [Venezu.] [hverd.] (entrometido)
nosy
volume_up
sapo {adj.} [Chi.] [hverd.] (mirón)

3. "person", hverdags

nosy (også: nosey)
volume_up
metiche {adj.} [Lat.am.] [hverd.]
nosy (også: nosey)
volume_up
metido {adj.} [Lat.am.] [hverd.]
nosy (også: nosey)
volume_up
metelón {adj.} [Mex.] [hverd.]
nosy (også: nosey)
volume_up
metete {adj.} [Sydame.] [hverd.]
nosy (også: nosey)
volume_up
meterete {adj.} [Sydame.] [hverd.]

4. "question", hverdags

nosy (også: cheeky, fresh, intrusive, nosey)

Synonymer (engelsk) for "nosy":

nosy