Engelsk-svensk oversættelse af "to a certain extent"

EN

"to a certain extent" svensk oversættelse

EN to a certain extent
volume_up
{adverbium}

1. generel

to a certain extent
After all, it is telecommunications that to a certain extent give Europe a human face.
Det är trots allt telekommunikationerna som i viss mån ger EU ett mänskligt ansikte.
The problem is that to a certain extent it makes us slaves to reaching a degree of consensus.
Nackdelen är att den i viss mån gör oss till slavar under ett visst samförstånd.
To a certain extent, this has detracted from the interest in practical cooperation with Russia.
Detta har i viss mån urholkat entusiasmen för praktiskt samarbete med Ryssland.
to a certain extent
To a certain extent, this can be countered by investments in old and new infrastructure.
Det kan motverkas till en viss grad genom investeringar i gammal och ny infrastruktur.
Although the Member States have similar problems with their soil to a certain extent, the cause varies.
Även om medlemsstaterna har liknande problem med sin mark till en viss grad, så varierar orsakerna.
Till en viss grad är det rätt.

2. britisk engelsk

to a certain extent
It is, to a certain extent, the external guarantor of our institution's credibility.
Den är sätt och vis den yttre garantin för vår institutions trovärdighet.
To a certain extent, it is the human condition that is at stake in that great country.
sätt och vis är det mänsklighetens villkor som står på spel i det där stora landet.
But to a certain extent, the Council and Parliament must also accept some responsibility for this crisis.
sätt och vis har rådet och parlamentet också sin del i ansvaret för denna kris.

Lignende oversættelser "to a certain extent" på svensk

A substantiv
A adjektiv
Swedish
a artikel
certain adjektiv
Swedish
extent substantiv

Eksempelsætninger "to a certain extent" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThis is to a certain extent where the problem lies, or in large part at any rate.
Det är då också problemet till en viss nivå, eller i varje fall till en stor del.
EnglishThe vast majority of economic issues have to a certain extent been tackled.
De flesta av de ekonomiska frågorna har nämligen i viss utsträckning behandlats.
EnglishTo a certain extent, I believe that is what the Commission is trying to say.
Jag tror att det i viss utsträckning är detta som kommissionen försöker säga.
EnglishI consider the Tibetan people's claims to be legitimate and to a certain extent logical.
Jag anser att det tibetanska folkets krav är legitima och till viss del logiska.
EnglishI believe that can only be done if agriculture is, to a certain extent, re-nationalised.
Jag anser att det endast kan ske om jordbruket i hög grad åternationaliseras.
EnglishHowever, two points have been raised which to a certain extent are still to be clarified.
Dock tas två frågor upp som till viss mån inte har fått något förtydligande.
EnglishThat is what we have been trying to do, and to a certain extent are still trying to do.
Detta är det vi har försökt göra och som vi i viss utsträckning fortfarande försöker göra.
EnglishI view this to a certain extent as a lack of trust in Parliament.
Jag ser i viss utsträckning detta som en brist på förtroende för parlamentet.
EnglishThe second point is, to a certain extent, an incorporation of the proportionality principle.
Den andra pelaren är i viss utsträckning ett införlivande av proportionalitetsprincipen.
EnglishI therefore understand, to a certain extent, the problem raised.
Därför förstår jag till viss del problematiken i den fråga som har väckts.
EnglishI therefore understand, to a certain extent, the problem raised.
Alltför ofta betraktas frågestunden som en del av vår verksamhet som vi kan vara utan.
EnglishAs has been pointed out, to a certain extent women experience different health problems from men.
Kvinnors hälsoproblem är som många har påpekat delvis annorlunda än mäns.
EnglishBecause I believe that to a certain extent that is what is happening at this point in the negotiations.
Jag tror nämligen att det är det som nu i viss utsträckning sker i förhandlingarna.
EnglishThe agreement bears out existing practice and even limits public access to a certain extent.
Avtalet befäster de nuvarande metoderna och inskränker till och med offentligheten lite grann.
EnglishThis applies, for example, to the shipbuilding industry and even the textile industry to a certain extent.
Jag kan t.ex. nämna varvsindustrin och även i viss utsträckning textilindustrin.
EnglishAll these topics are important and to a certain extent will be included in the new social agenda.
Alla dessa ämnen är viktiga och kommer till en viss mån tas med i den nya sociala agendan.
EnglishYou were, to a certain extent, protecting me in that they should not check my iPod.
Ni varnade för att de skulle vilja söka igenom min iPod.
EnglishIncidentally, this change of opinion happened, to a certain extent, as soon as the report came into being.
För övrigt har denna ändradei hållning delvis skett vid betänkandets tillblivelse.
EnglishTo a certain extent, therefore, it is still engaged in the process of its own development as a party.
I viss utsträckning är partiet därför fortfarande upptaget av sin utveckling som parti.
EnglishI would like to mention some of the problems which, to a certain extent, have an impact on safety.
Jag vill nämna några av de problem som delvis kan påverka säkerheten.