Engelsk-svensk oversættelse af "A-side"

EN

"A-side" svensk oversættelse

volume_up
A-side {substantiv}
SV

EN A-side
volume_up
{substantiv}

1. "EP"

A-side
volume_up
A-sida {fæl.køn} (EP)

Lignende oversættelser "A-side" på svensk

A substantiv
A adjektiv
Swedish
a artikel
side substantiv
Swedish
side adjektiv
Swedish

Eksempelsætninger "A-side" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWe should use this opportunity, rather than always looking at the negative side.
Vi bör utnyttja denna möjlighet i stället för att alltid se den negativa sidan.
EnglishTo them I say: in your campaign against murder, we will always be by your side.
Till dem säger jag: i er kampanj mot mord kommer vi alltid att stå vid er sida.
EnglishEconomic interests represent one side of the coin, consumer protection the other.
Vetenskapliga intressen är den ena sidan av medaljen, konsumentskydd den andra.
EnglishI was aware of what was going on, admittedly from the better side of that border.
Jag var medveten om vad som pågick, visserligen från den bättre sidan av gränsen.
EnglishWe have one side that whips the House and only one side that allows a free vote.
Vi har en sida som piskar parlamentet och bara en sida som tillåter fri omröstning.
EnglishSecondly, regulation should be on the conservative side, rather than too detailed.
Den andra är att man inte bör gå in för långt i detaljer utan är litet försiktig.
EnglishIt was the despised Samaritan who did not pass by on the other side as others had.
Det var den föraktade samariten som inte passerade obemärkt förbi som de andra.
EnglishThis is a poor figleaf for the total absence of concessions on the American side.
Den maskerar dåligt den totala avsaknaden av eftergifter från amerikansk sida.
EnglishNow that we have achieved this, there are some on our side who say 'no thanks'.
När vi nu har uppnått detta finns det några på vår sida som säger ”nej tack”.
EnglishThere is often a psychological side to it, and we should all play our part in that.
Det finns ofta en psykologisk sida av saken och vi bör alla spela vår roll i den.
EnglishWe side with everyone in the Ukraine who stands up for their democratic rights.
Vi tar parti för alla dem i Ukraina som står upp för sina demokratiska rättigheter.
EnglishWe will achieve equality simply because justice and goodness are on our side.
Vi ska uppnå jämlikhet helt enkelt för att vi har rätten och godheten på vår sida.
EnglishOn the other side is a terrorist organisation whose real identity is not known.
På den andra sidan finns en terroristorganisation vars sanna identitet inte är känd.
EnglishOn its side, the Commission is finalising its response to the consultation process.
Kommissionen håller för egen del på att slutföra sitt svar i samrådsprocessen.
EnglishIt is therefore essentially on the demand side that the EU can and should intervene.
Därför är det huvudsakligen i samband med efterfrågan som EU kan och bör ingripa.
EnglishThere is no need to support each speech with approvals from one side or the other.
Det finns ingen anledning för den ena eller andra sidan att stödja varje anförande.
EnglishFreedom is too precious an asset to have it destroyed, no matter by which side.
Friheten är alltför värdefull för att få ödeläggas, oavsett vilken sida som gör det.
English(FR) Mr President, excuse me, but you have not given the floor to the opposing side.
(FR) Herr talman! Ursäkta mig, men ni har inte gett ordet till motståndarsidan.
EnglishBut if someone on this side asks for the floor, it is rare that any notice is taken.
Men då någon på den här sidan begär ordet uppmärksammas detta så gott som aldrig.
EnglishSo if you give just to one side or the other, you'll have tension or friction.
Så om du ger till endast den ena eller andra sidan kommer du att mötas av motstånd.