EN accepted
volume_up
{adjektiv}

accepted (også: admitted, orthodox)
Where that is a measure of quality, it will also become accepted practice.
När detta är ett kvalitetsmått blir det också vedertagen praxis.
This example should become the accepted approach throughout Europe.
Detta exempel bör göras till en vedertagen strategi i hela EU.
As described, this situation has given rise to a basic and commonly accepted conclusion.
Denna situation har som nämnts lett fram till en grundläggande och allmänt vedertagen slutsats.
accepted (også: admitted, current)
I should inform the House that, if this change is accepted, the debate on the situation in the Middle East will replace Question Time to the Commission.
Jag måste informera parlamentet om att om nämnda ändring godtas kommer vi på grund av debatten om situationen i Mellanöstern att tvingas inställa den gängse frågestunden med kommissionen.
The products concerned must have a clear added value compared with other accepted products, not just in terms of intrinsic quality, but also from an ecological point of view.
Det vill säga inte bara vad gäller den inre kvaliteten, utan de ifrågavarande produkterna måste också ur miljöhänseende ha ett tydligt mervärde jämfört med gängse produkter.
accepted (også: admitted, standard)
The reference to materials and natural forces is not universally accepted and that is the subject of this debate.
Hänvisningen till material och naturkrafter är inte allmänt erkänd, och det är ämnet för denna debatt.
The importance of the European aerospace industry as one of the paramount factors in our economic future is now generally accepted in Europe.
Den europeiska flyg- och rymdindustrins betydelse som en utmärkt ekonomisk framtidssektor är numera allmänt erkänd i Europa.
It is well accepted, and the sites designated for possible final storage are well accepted in the municipalities, where more than 70% of citizens have agreed to have them.
Den är allmänt erkänd och de platser som anvisats för möjlig slutförvaring är allmänt erkända i samhällena, där mer än 70 procent av medborgarna har samtyckt till dem.

Synonymer (engelsk) for "accepted":

accepted

Eksempelsætninger "accepted" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIn Amendments Nos 10, 20, 21 and 41, the first sentence can be accepted in full.
I ändringsförslagen 10, 20, 21 och 41, kan första meningen godtas fullständigt.
EnglishHe took his bank card with him – in Sweden, it's accepted as proof of identity.
Han tar med sig sitt id-kort från banken, som är en giltig id-handling i Sverige.
EnglishGray entries cannot be accepted or rejected and do not match the filter criterion.
Gråa poster kan inte accepteras eller avslås och motsvarar inte filterkriteriet.
EnglishThe Greens want to see a lot of improvement on this report before it is accepted.
De gröna vill se omfattande förbättringar av detta betänkande innan det godkänns.
EnglishAfter the end of negotiations, two years ago, 10 states were accepted as members.
När förhandlingarna slutfördes för två år sedan godtogs tio stater som medlemmar.
EnglishWhere cosmetic products are concerned, our proposal has however been accepted.
När det gäller kosmetiska produkter har vårt förslag ändock blivit tillgodosett.
EnglishA year ago, the Council accepted only one of the European Parliament's amendments.
För ett år sedan godtog rådet endast ett av Europaparlamentets ändringsförslag.
EnglishIn France, for example, only 2,000 of 7,000 asylum applications have been accepted.
I Frankrike har till exempel endast 2 000 av 7 000 ansökningar om asyl godkänts.
EnglishThese amendments can therefore be accepted in principle, after some rewording.
Dessa ändringsförslag kan därför i princip accepteras efter en viss omredigering.
EnglishAn informal trialogue has produced a compromise that will have to be accepted.
En informell trepartsförhandling har lett till en kompromiss som måste godtas.
EnglishWe have voted on Amendment 44, and the original text has in fact been accepted.
Vi har röstat om ändringsförslag 44, och ursprungstexten har också godtagits.
EnglishI therefore put Mr Cox' s proposal, as accepted by the rapporteur, to the vote.
Jag låter därför Cox förslag, som accepterats av föredraganden, gå till omröstning.
EnglishI believe that the three amendments the Commission has accepted are the right ones.
Jag anser att de tre ändringsförslag som kommissionen har godtagit är de rätta.
EnglishParliament's previous compromise was accepted by an absolute majority of this House.
Parlamentets tidigare kompromiss antogs av en absolut majoritet i denna kammare.
EnglishWe accepted authoritarian regimes, when their sole aim was to confirm our fears.
Vi accepterade auktoritära regimer, när deras enda mål var att bekräfta vår fruktan.
EnglishThey have both accepted that the agreement reached has positive elements for Europe.
De har båda godtagit att det slutna avtalet till vissa delar är positivt för EU.
EnglishNor has it been accepted that analytical control procedures must be carried out.
Det har inte heller antagits, att man skall genomföra analytiska kontrollprocedurer.
EnglishThe report includes the Court's recommendations, which must largely be accepted.
Rapporten innehåller rådets rekommendationer, som i stort måste accepteras.
EnglishThe second great quality of these reports is that they are generally accepted.
Den andra stora kvaliteten hos betänkandena är att de är allmänt accepterade.
EnglishThe Council has, of course, accepted the 250 posts linked to the 2007 enlargement.
Rådet har givetvis godkänt de 250 tjänsterna i anslutning till 2007 års utvidgning.