Engelsk-svensk oversættelse af "access key"

EN

"access key" svensk oversættelse

volume_up
access key {substantiv}

EN access key
volume_up
{substantiv}

1. IT

access key

Lignende oversættelser "access key" på svensk

access substantiv
to access verbum
key substantiv
key adjektiv
to key verbum

Eksempelsætninger "access key" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI repeat: Openness and access are a key issue for the Swedish Presidency.
Återigen: Öppenhet och insyn är en huvudfråga för det svenska ordförandeskapet.
EnglishThat access provision is the key concern of colleagues.
Denna tillträdesbestämmelse är den viktigaste frågan för kollegerna.
EnglishCholera treatment is simple, but early access to treatment is key to limiting fatalities.
Behandlingen mot kolera är enkel, men det är nödvändigt att tidig behandling ges för att begränsa dödsfallen.
EnglishAccess is a key issue in the case of all public services.
Tillgängligheten är en nyckelfråga för alla offentliga tjänster.
EnglishAs you know, access to credit is key to the development and increased competitiveness of our businesses.
Som ni vet har tillgång till krediter en avgörande betydelse för våra företags utveckling och ökade konkurrenskraft.
EnglishMarket access is a key issue.
Marknadstillträde är en central fråga.
EnglishThe development of distribution networks and priority access to them are key factors for the growth of the renewable energy sector.
Att utveckla distributionsnäten och systemet för prioriterad åtkomst till dem är grundförutsättningar för att sektorn för förnybar energi ska kunna växa.
EnglishThis is important, and it is a clear signal of our determination to pursue market access interest in key emerging Asian economies.
Detta är viktigt, och det är en tydlig signal om vår beslutsamhet att gå vidare med vårt intresse för att få marknadstillträde i viktiga framväxande asiatiska ekonomier.
EnglishTrade access is the key to development for our ACP partners, just as it is the acid test for Europe's genuine commitment to put development first.
Marknadstillgång är nyckeln till utveckling för våra AVS-partner, precis som det är eldprovet för Europeiska unionens verkliga vilja att sätta utveckling främst.
EnglishThe subject matter of the present agenda should stay the same, in my view, and the Singapore issues and market access play a key role in this.
Sakinnehållet i den nuvarande agendan bör enligt min mening förbli oförändrat, och Singaporefrågorna och frågorna om tillträde till marknaden är nyckelfrågor i detta sammanhang.
EnglishThe Commission's report to the Barcelona Summit said: "Broadband Internet access will be a key factor for improving the performance of the economy.
I sin rapport till toppmötet i Barcelona skrev kommissionen: " Tillgång till Internet via bredband kommer att bli en avgörande faktor för att kunna förbättra resultaten i ekonomin.
EnglishThe Commission's report to the Barcelona Summit said: " Broadband Internet access will be a key factor for improving the performance of the economy.
I sin rapport till toppmötet i Barcelona skrev kommissionen: " Tillgång till Internet via bredband kommer att bli en avgörande faktor för att kunna förbättra resultaten i ekonomin.
EnglishMore importantly, how can democracy prevail when non-elected NGOs enjoy more privileged access to the key players than democratically elected representatives?
Vad som är viktigare, hur kan demokrati råda när icke-valda icke-statliga organisationer har lättare att komma till tals med huvudaktörerna än vad de demokratiskt valda företrädarna har?
EnglishIn particular, it makes it clear that functional Internet access is a key part of the bundle of services that must be affordable and available to all EU citizens.
Här klargörs i synnerhet att en fungerande tillgång till Internet utgör en avgörande del av det knippe av tjänster som måste vara överkomligt och tillgängligt för alla EU-medborgare.
EnglishWhile increasing haddock quotas, which was welcome, the Council limited the Scots fleet to only 15 days at sea, and also restricted access to certain key areas.
Samtidigt som kvoterna för kolja ökades, vilket var välkommet, begränsade rådet skottarnas flotta till bara 15 dagar till havs, och begränsade även tillgången till vissa centrala områden.