Engelsk-svensk oversættelse af "adoption"

EN

"adoption" svensk oversættelse

volume_up
adoption {substantiv}
SV

"adoption" engelsk oversættelse

volume_up
adoption {fæl.køn}

EN adoption
volume_up
{substantiv}

Those agreements are a political condition for adoption of the directive.
Dessa överenskommelser är ett politiskt villkor för direktivets antagande.
Commission adoption of a proposal for prioritisation will follow.
Därefter följer kommissionens antagande av ett förslag till prioritering.
Consequently, the Commission is endeavouring to ensure prompt adoption of the directive.
Därför strävar kommissionen efter ett snabbt antagande av direktivet.
I recommend the adoption of the text as voted on by the Committee.
Jag rekommenderar ett godkännande i enlighet med omröstningen i utskottet.
The adoption procedure referred to in Article 190 is not the assent procedure.
Förfarandet för godkännande som tas upp i artikel 190 är inte ett samtyckesförfarande.
However, its final adoption by the Council requires the consent of the European Parliament.
Men det slutgiltiga antagandet av rådet kräver godkännande av Europaparlamentet.
adoption
volume_up
adoption {fæl.køn}
This concerns the very important but also sensitive issue of adoption in Romania.
Det gäller den mycket viktiga och känsliga frågan om adoption från Rumänien.
My second point concerns parental, paternity and adoption leave.
Min andra punkt gäller föräldraledighet, pappaledighet och ledighet vid adoption.
That is why we have the Hague Convention on Inter-Country Adoption.
Det är därför vi har Haag-konventionen om internationell adoption.
adoption
volume_up
adoptering {fæl.køn}

Synonymer (engelsk) for "adoption":

adoption

Eksempelsætninger "adoption" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWe broadly welcome the adoption of this document, yet another on climate change.
Vi välkomnar i stora dag detta dokument, som är ännu ett om klimatförändringar.
EnglishI accordingly look forward to your support for its adoption as soon as possible.
Jag ser följaktligen fram emot att ni stöder dess införande så snart som möjligt.
EnglishThat is why I emphatically endorsed the adoption of this text at second reading.
Jag stödde därför eftertryckligen att texten skulle antas i andra behandlingen.
EnglishA lot of work has already been undertaken since the adoption of our Communication.
En hel del arbete har redan uträttats efter att kommissionens meddelande antogs.
EnglishI welcome the acceptance of our proposal on the adoption of implementing measures.
Jag välkomnar godtagandet av vårt förslag om antagandet av genomförandeåtgärder.
EnglishI hope that this report will be followed by the rapid adoption of a regulation.
Jag hoppas att detta betänkande kommer att följas av en snabbt antagen reglering.
EnglishI endorsed the adoption of the resolution on the Commission Work Programme 2011.
Jag stödde antagandet av resolutionen om kommissionens arbetsprogram för 2011.
EnglishThe adoption of this report is the result of a long series of arduous discussions.
Antagandet av detta betänkande är resultatet av en lång rad svåra diskussioner.
EnglishOf course, euro adoption will not be the end of the road; quite the contrary.
Införandet av euron kommer naturligtvis inte att vara slutet på resan, tvärtom.
EnglishWe congratulate Mrs Frays on her report and will broadly support its adoption.
Vi gratulerar Fraisse till hennes betänkande och kommer i huvudsak att stödja det.
EnglishI voted in favour of the resolution on international adoption in the European Union.
Jag röstade för resolutionen om internationella adoptioner i Europeiska unionen.
EnglishTherefore, I welcome the committee's adoption of my amendments in this regard.
Därför är jag glad att utskottet har antagit mina ändringsförslag i detta avseende.
EnglishThe next step on this road will be the adoption of the Constitutional Treaty.
Nästa steg på denna väg kommer att bli antagandet av ett konstitutionellt fördrag.
EnglishThat whole process should lead to the adoption of specific and concrete decisions.
Hela denna process bör leda till antagandet av specifika och konkreta beslut.
EnglishThis will facilitate the adoption of UCITS IV modifications in a single reading.
Detta kommer att förenkla antagandet av ändringarna i Ucits IV vid en enda behandling.
EnglishThey are supposed to be presented within three years of the programme’s adoption.
Tanken är att de skall läggas fram inom tre år efter det att programmet har antagits.
EnglishFollowing the adoption of this amendment, I voted in favour of the entire report.
Till följd av antagandet av denna ändring röstade jag för hela betänkandet.
EnglishI welcome the adoption of this report on equality between men and women in the EU.
Jag välkomnar antagandet av betänkandet om jämställdhet mellan kvinnor och män i EU.
EnglishThe greatest virtue of this directive is the adoption of the waste hierarchy.
Den största förtjänsten hos detta direktiv är antagandet av avfallshierarkin.
EnglishAnd this holds for germs, ideas, product adoption, behaviors, and the like.
Och detta håller för bakterier, idéer, produktacceptans, beteenden, och liknande.